Publikasjon

Notater 2015/36

Framskrivinger av arbeidstilbud fordelt etter utdanning

Definisjoner og forutsetninger

Innhold

I notatet gis en overordet beskrivelse av MOSART-modellen, som blant annet brukes til å framskrive tilbud av arbeidskraft etter utdanning. Vi beskriver dataene som ligger til grunn for modellen, og hvordan de er kategorisert.

I notatet gis en overordet beskrivelse av MOSART-modellen, som blant annet brukes til å framskrive tilbud av arbeidskraft etter utdanning. Vi beskriver dataene som ligger til grunn for modellen, og hvordan de er kategorisert. Videre beskrives modelleringen av utdanning i MOSART mer detaljert.

Tidsserier for studenter fordelt på utdanningsfelt og nivå fra de siste 20 årene presenteres, samt tilsvarende tidsserier etter høyeste fullførte utdanningsnivå og –felt. Dette gir en beskrivelse av sentrale utviklingstrekk de senere årene.

Sannsynligheten for å ta ulike utdanningsvalg påvirkes av alder. Notatet framstiller denne sammenhengen for to utfall: Å starte i utdanning, og å fullføre utdanning.

Videre beskriver notatet hvorfor ulike formål ved framskrivinger krever ulike modeller, og tar for seg forskjellene mellom MOSART og LÆRERMOD, som er en mer spesialisert modell. Vi framskriver andelen av befolkningen og arbeidsstyrken etter utdanning ved begge modeller, og sammenligner resultatene.

Kontakt