Notater 2015/26

Befolkningens utdanningsnivå, manglende opplysninger om innvandrere 2013

SSB har gjennomført en større spørreundersøkelse blant innvandrere med uoppgitt utdanning. Notatet «Befolkningens utdanningsnivå, manglende opplysninger om innvandrere 2013» beskriver frafallet i spørreundersøkelsen og gir statistikk om personer som det ikke finnes utdanningsopplysninger om, samt dokumenterer resultater av å bruke tall med imputerte verdier.

Utdanningsnivået er oppgitt i registeret over befolkningens utdanningsnivå (BU) for personer som har fullført utdanningen sin i Norge. Det store antallet uoppgitte utdanninger, gjelder for innvandrere som har fullført utdanningen i et annet land før innvandring til Norge. De fleste av dem har kort botid i Norge og er unge personer i alderen 20-39 år. De fleste kommer fra et EU-land i Øst-Europa hvorav flest er arbeidsinnvandrere fra Polen, men det gjelder selvsagt andre også. Under spørreundersøkelsen om fullført utdanning i utlandet, varierte svarprosenten med hensyn til hvilket land personene kom fra. Land med en høy andel flyktninger hadde generelt en lavere svarprosent enn dem som kom fra land med en høy andel arbeidsinnvandrere.

SSB har brukt imputerte verdier for innvandrere med missing på utdanningsnivå for å gi tall for utdanningsnivå for hele befolkningen. Resultatene av imputeringen sammenlignet med når vi beregner andeler på ulike utdanningsnivå bare for dem vi kjenner utdanningsnivået til, viser at det ikke er noe stort avvik mellom tall der det inngår imputerte verdier og tall uten imputerte verdier. For andelene med imputerte verdier, er andelene for dem uten utdanning og dem med lang universitets- og høgskoleutdanning lik. Den største forskjellen er for dem med videregående som høyeste fullførte utdanning, hvor andelen med imputerte verdier ligger 1,2 prosentpoeng over variabelen som baserer seg på oppgitte verdier. For andelene med grunnskole og kort universitets- og høgskoleutdanning ligger andelene uten imputerte verdier høyest, med hhv. 1,0 og 0,2 prosentpoeng.

Også når vi sammenligner landgrupper, er det svært liten forskjell på tall med imputerte verdier og tall uten imputerte verdier. Her ligger forskjellene på mellom 0,0 og 2,1 prosentpoeng. For innvandrere fra enkeltland er det også generelt små avvik.

Om publikasjonen

Tittel

Befolkningens utdanningsnivå, manglende opplysninger om innvandrere 2013

Ansvarlig

Alice Steinkellner

Serie og -nummer

Notater 2015/26

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Utdanning, Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9177-7

Antall sider

22

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt