Rapporter 2015/39

Levealder og uttak av tidligpensjon i ulike yrker

Stor forskjell i forventet levealder mellom ulike yrkesgrupper. Yrker med krav til høyere utdanning har ofte lavere dødelighet enn yrker uten krav til utdanning.

Yrker med krav til høyere utdanning har ofte lavere dødelighet enn yrker uten krav til utdanning. Forskjellen er størst blant menn.

Menn i yrkesfelt med krav til lang, høyere utdanning har i gjennomsnitt fem år lengre levealder enn menn i yrker uten spesielle krav til utdanning. For kvinner er forskjellen mindre, men det er fortsatt 3,5 år som skiller de to gruppene.

Forskjellene opprettholdt over tid

At det er forskjeller i dødelighet mellom ulike yrkesgrupper og enkeltyrker, er dokumentert i flere tidligere arbeider fra Statistisk sentralbyrå (SSB) De har tatt utgangspunkt i data om dødelighet fram mot slutten av 1990-tallet og yrkesopplysninger fra folketellingene fra perioden 1960-80. I denne rapporten ser vi i hvilken grad forskjeller i dødelighet etter yrke er opprettholdt, ved å sammenlikne dødeligheten i to 5-års-perioder, 2004-2008 og 2009-2013, med de tidligere funnene. Resultatene bekrefter at tidligere observerte forskjeller i dødelighet etter yrke opprettholdes over tid.

Skillet økte blant kvinner

For menn gjaldt forskjellen på fem år i begge femårs-periodene. Det er også lite endret etter begynnelsen av 80-tallet. Blant kvinner kan det ha sett ut til å ha vært en økning i forskjellen mellom gruppene, særlig etter 2004-2008. Skillet på 3,5 år mellom ytterpunktene i de kvinnelige yrkesgruppene gjaldt i perioden 2009-2013.

Jobber lenger i privat sektor

Rapporten viser også at det er at det er stor forskjell mellom privat og offentlig sektor, og mellom kvinner og menn i tilbøyeligheten til å ta ut alderspensjon før fylte 67 år, samtidig som de er yrkesaktive. Generelt tar menn ut tidligpensjon i større grad enn kvinner. Forskjellen i uttak av tidlig pensjon i privat og offentlig sektor er også større blant menn enn blant kvinner. Vi finner imidlertid ingen sammenheng mellom levealder og tidligpensjonsuttak etter yrke blant menn.

Blant kvinner i yrker med lav dødelighet er det størst tilbøyelighet til å ta ut pensjon tidlig uten tilsvarende reduksjon i arbeidstiden. Kvinner i yrker med høy dødelighet tar ikke ut pensjon tidlig i samme grad, siden de ofte har for liten pensjonsopptjening. Det er litt vanligere blant menn i yrker med lav dødelighet å stå lengre i arbeid, sammenliknet med menn i yrker med høyere dødelighet. Blant kvinner finner vi ikke noe slikt mønster.

Både for menn og kvinner var avgangen fra arbeidslivet før fylte 67 år i offentlig sektor klart høyere enn i privat sektor.

Om publikasjonen

Tittel

Levealder og uttak av tidligpensjon i ulike yrker

Ansvarlige

Inger Texmon, Jens-Kristian Borgan

Serie og -nummer

Rapporter 2015/39

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Arbeids- og sosialdepartementet

Emner

Arbeidsmiljø, sykefravær og arbeidskonflikter, Trygd og stønad, Fødte og døde, Helseforhold og levevaner

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9213-2

ISBN (trykt)

978-82-537-9212-5

ISSN

1892-7513

Antall sider

65

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt