Offentlig forvaltning

Statistikk

Digitalisering og IKT i offentlig sektor
Statistikken viser statlige virksomheters bruk av IKT.
Eiendomsforvaltning i kommunesektoren
Statistikken gir detaljert og sammenlignbar styringsinformasjon om aktivitetene knyttet til eiendomsforvaltning i kommunene.
Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld
Statistikken gir informasjon om størrelsen på stats- og kommuneforvaltningens fordringer og gjeld
Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter
Statistikken gir informasjon om hvordan utgiftene i stats- og kommuneforvaltningen fordeles.
Offentlig sektor på Svalbard
Statistikken beskriver offentlig sektor på Svalbard
Forsvaret - StatRes
StatRes er et system for innsamling av data og publisering av statistikk om ressursbruk, aktiviteter/tjenester og resultater i statsforvaltningen.
Statistikken oppdateres ikke lenger
Statlige virksomheter, utgifter
Statistikken omhandler sektoren statsforvaltningen, som er virksomheter kontrollert og finansiert av statlige myndigheter.
Statistikken oppdateres ikke lenger

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 24 av 24
 1. Fallende overskudd og petroleumsinntekter

  Offentlig forvaltnings overskudd er beregnet til 837 milliarder kroner i 2023. Selv om overskuddet historisk sett er svært høyt er det likevel en nedgang fra året før, noe som i stor grad kan forklares av fallende petroleumsinntekter.

 2. Aldersgrensene i pensjonssystemet

  Impact cases blir brukt av mange forskningsinstitusjoner for å synliggjøre hvordan og på hvilken måte forskning får innvirkning på politikk, næringsliv, samfunnsliv, helse og miljø.

 3. Nasjonalt program for offisiell statistikk 2024–2027

  Notatet dokumenterer arbeidet og erfaringene med utvikling av det andre nasjonale statistikk-programmet i Statistisk sentralbyrå (SSB) og samhandlingen med brukere, statistikkprodusenter og andre interessenter i Utvalget for offisiell statistikk.

 4. Anbefalte kvalitetsindikatorer i offisiell statistikk

  Kvalitetsindikatorer er viktig for å måle etterlevelsen av kvalitetskravene som er definert i «Statistikkloven» (Lovdata, 2019) og «Retningslinjer for europeisk statistikk» (SSB, 2017).

 5. 5,3 prosent av befolkningen har utfordringer ved bruk av digitale tjenester

  Kunnskapsmangel og bekymringer for personvern og sikkerheten topper listen av årsaker for å ikke bruke offentlige nettjenester. Også bruk av elektronisk ID har noen utfordringer.

 6. Digitalisering i kommunene

  Hele 99 prosent av kommunene har besvart undersøkelsen «Digitalisering og IKT i offentlig sektor» i 2022. Dette gir oss et solid datagrunnlag for å si noe om digitaliseringsnivået i kommunene.

 7. Fallende petroleumspriser ga lavere overskudd

  Offentlig forvaltnings overskudd falt i årets første kvartal, noe som i stor grad kan forklares av lavere inntekter fra petroleumsskatter. Overskuddet var likevel på et svært høyt nivå.

 8. Pensjonsformue i Norge 2019-2020

  Pensjonssystemet i Norge sikrer at alle har en viss oppspart formue den dagen man går av med pensjon. Denne rapporten viser verdien og fordelingen av denne oppsparte formuen på personer i Norge i 2019 og 2020.

 9. Skyhøye gasspriser ga enorm inntektsvekst

  Offentlig forvaltnings inntekter i 2022 er beregnet til 3 592 milliarder kroner. Det er 1 144 milliarder mer enn året før og bidrar til et overskudd som tilsvarer hele 26 prosent av BNP. Det er høye inntekter fra petroleumssektoren som forklarer inntektsveksten.

 10. Petroleumsinntekter gir stort overskudd

  For de tre første kvartalene i 2022 er overskuddet i offentlig forvaltning beregnet til hele 1116 milliarder kroner. Dette utgjør 26 prosent av BNP. Overskuddet er det høyeste som er observert i denne statistikken. Utviklingen kan i stor grad forklares av økte petroleumsinntekter.

 11. Svært høyt overskudd

  For første halvår 2022 er overskuddet i offentlig forvaltning beregnet til 648 milliarder kroner. Dette utgjør om lag 25 prosent av BNP. Overskuddet er det høyeste som er observert i denne statistikken. Utviklingen kan i stor grad forklares av økte petroleumsinntekter.

 12. Digital sårbarhet: Hvem har høy risiko for å falle utenfor?

  Digitalt utenforskap er et tema som har fått økt oppmerksomhet i Norge de siste årene. Dette skyldes blant annet at med økt digitaliseringstakt, har konsekvensene ved å ikke henge med i den digitale utviklingen blitt større.

 13. Å gradvis øke pensjonsalder vil sikre et rimelig nivå på pensjonene for framtidige generasjoner

  Det vil være gunstig å gradvis øke aldersgrensen for å gå av med pensjon i stedet for dagens ordning med fast grense. Det vil også bidra til å opprettholde kjøpekraften til pensjonister, viser nye beregninger.

 14. Dynamisk justering av aldersgrensene i pensjonssystemet. Belyst ved modellen MOSART

  Gjennom pensjonsreformen i 2011 fikk det norske pensjonssystemet fleksibelt pensjonsuttak for arbeidsføre personer mellom 62 og 75 år. Samtidig har pensjonene vært gjenstand for levealdersjustering.

 15. Sterkt stigende overskudd

  Offentlig forvaltnings overskudd har hatt en bratt stigning i årets første kvartal. Det beregnede overskuddet er på 299 milliarder kroner for første kvartal 2022, og kan i stor grad forklares av økte petroleumsinntekter.

 16. Offentlige utgifter til utdanning

  Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserer en rekke statistikker som belyser ulike aspekter ved utdanningssektoren. Blant disse er statistikker som sier noe om hvor mye ressurser som brukes på utdanning i Norge.

 17. Do funds for more teachers improve student outcomes?

  I denne artikkelen studerer vi effekter av ekstra lærere til 166 ungdomsskoler i skoleårene 2013/2014 til 2016/2017.

 18. Aksjer for over 10 billioner

  Ved utgangen av 2021 hadde offentlig forvaltning nettofordringer på 14,6 billioner kroner. Beholdningen av aksjer passerte 10 billioner kroner i 4. kvartal.

 19. Petroleumsdrevet overskudd

  Offentlig forvaltning fikk et betydelig overskudd i 2021, etter en periode med underskudd i 2020. Overskuddet er beregnet til hele 376 milliarder kroner i 2021 og kommer hovedsakelig av økte petroleumsinntekter.

 20. Sammenslåtte kommuner fikk bedre digitale tjenester

  Både de sammenslåtte og de ikke sammenslåtte kommunene fikk bedre digitale tjenester etter kommunereformen i 2020, men de sammenslåtte nådde flere av sine innbyggere med tjenestene etter hvert.

 21. Stigende offentlig overskudd

  Offentlig forvaltnings overskudd er på vei oppover etter en periode med underskudd i 2020. Akkumulert for 3. kvartal 2021 er overskuddet beregnet til 135 milliarder kroner.

 22. System for kvalitetssikring av offisiell statistikk

  Statistikkloven og tildelingsbrevet for 2021 har gitt SSB nye oppgaver. Statistikkloven § 6 sier at Statistisk sentralbyrå (SSB) skal utarbeide en årlig offentlig rapport til Finansdepartementet om kvaliteten på offisiell statistikk.

 23. Regionale inndelinger 2020

  Formålet med publikasjonen er å gi en oversikt over de ulike regionale inndelingene som brukes til innsamling, bearbeiding og presentasjon av data i norsk offisiell statistikk.

 24. Fra offentlig underskudd til overskudd

  Etter en periode med underskudd, anslås det nå et overskudd i offentlig forvaltning. Økte petroleumsinntekter og reduserte utgifter til koronarelaterte støtteordninger forklarer mye av utviklingen.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet offentlig forvaltning.