Areal

Statistikk

Aktivitet i sentrumssoner
Statistikken gir tal for tettleik av busette, tilsette og verksemder i områder definert som sentrumssoner.
Areal av land og ferskvatn
Statistikken viser endringar i arealet av kommunar og grunnkrinsar.
Arealbruk i tettsteder
Statistikken beskriver arealbruk og arealressurser i tettsteder.
Arealbruk og arealressurser
Statistikken beskriver areal som er bebygd etter bruksformål og ubebygde områder etter markslag
Byggeaktivitet i strandsonen
Statistikken omfatter byggeaktivitet og arealbruk langs kystlinjen samt viktigere elver og innsjøer.
Fritidsbyggområder
Statistikken omfatter hytter og andre fritidsbygg, samt hyttefelt og fritidsbyggområder.
Miljøforvaltning
Statistikken beskriver ressursbruk og kommunal tilrettelegging for rekreasjon og friluftsliv
Plan- og byggesaksbehandling
Statistikken beskriver areal- og samfunnsplanlegging i kommune og fylke
Rekreasjonsareal og nærturterreng
Statistikken viser utviklingen i rekreasjonsareal og nærturterreng, og tilgangen til disse arealene.
Tettsteders befolkning og areal
Statistikken gir tall for befolkning, areal og befolkningstetthet i tettsteder.
Vernede områder
Statistikken omfatter beskyttede områder, etter antall og område de dekker.

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 16 av 16
 1. Flest fritidsbygg i fritidsbyggområder

  I Norge er det nå over 478 000 fritidsbygg. Byggene kan ligge i områder sammen med andre bygg, eller det kan være mer frittstående bygg. Det er nå flere fritidsbygg i tettbygde fritidsbyggområder enn det er av enkeltstående fritidsbygg utenfor slike områder. 51 prosent av fritidsbyggene ligger i mer tettbygde fritidsbyggområder.

 2. Miljøhensyn mot lokal verdiskaping i hyttebygging. En studie av Norefjell

  Turisme og fritidsboligutbygging står for en stor del av den økonomiske aktiviteten ved fjelldestinasjoner i Norge.

 3. 71 prosent av strandsonen i Indre Oslofjord er utilgjengelig for allmennheten

  Omkring 32 prosent av strandsonen langs kysten er i bruk til bygninger, dyrket mark, vei eller jernbane. I Indre Oslofjord er 71 prosent av strandsonen utilgjengelig for allmenn ferdsel og opphold.

 4. Bygging i sårbare områder øker

  I 2021 økte antallet byggesøknader i områder med arealrestriksjoner. De miljørelaterte temaplanene blir eldre. Kommunene innvilget i 2021 nær 1 500 færre dispensasjoner for motorferdsel i utmark enn året før.

 5. Flere tillatelser til bygging i strandsonen

  I 2021 ble det innvilget 1 398 søknader om nye bygninger i 100-metersbeltet langs kysten. Dette er en økning på 53 prosent sammenliknet med året før. Det er i hovedsak kommuner i fylkene Agder, Vestland, og Troms og Finnmark som har hatt størst økning.

 6. Flere hytter bygges i hyttefelt

  77 prosent av alle hytter og andre fritidsbygg som ble bygget i 2020, ble bygget i hyttefelt med kort avstand til naboen.

 7. Arealreserver i kommuneplaner for bolig- og næringsbebyggelse. En kartbasert analyse

  Dekningsgraden for digitale kommuneplaner tilgjengelig gjennom Geonorge blir stadig bedre. I 2021 var 72 prosent av Norges landareal dekket av arealformål fra kommuneplan. Dette er en klar økning fra 2017, da dekningsgraden var 55 prosent.

 8. Arealbruk i din kommune

  SSB har to nettsider med informasjon om hvordan arealet i Norges kommuner brukes. Nedenfor finner du lenkene til den interaktive datavisualiseringen «Indikatorer for arealprofiler» og faktasiden «Kommuneareal».

 9. Arealprofiler 2022

  Vil du vite hvordan det står til med for eksempel jordvern, boligbygging og tilgangen til grøntområder i din kommune? Da kan du sjekke kommunens arealprofil som inneholder 35 indikatorer i en visuell fremstilling med mange muligheter til å sammenligne egen kommune med andre kommuner.

 10. Tettbygde områder for 2021 kartlagt

  2021-versjonen av kartdatasettet Tettsteder er nå ferdig beregnet og tilgjengelig for innsyn i kart.ssb.no. Datasettet kan lastes ned og benyttes til analyse og bruk i GIS-verktøy.

 11. Statistikk over kommuneplan og faktisk arealbruk i sjøområder

  I dette arbeidet ser vi nærmere på hva som finnes av tilgjengelig plandata for sjøområdet ut til 1 nautisk mil (NM) utenfor grunnlinja, som er plan- og bygningslovens virkeområde. Hensikten er å finne fram til data som kan danne grunnlaget for framtidige analyse- eller statistikkprodukter.

 12. Jordbrukets kulturlandskap

  Jordbrukslandskapet og beitemarker inngår som ein viktig del av kulturlandskapet i Noreg. Det finns fleire tilskotsordningar i jordbruket for å ta vare på kulturlandskapet.

 13. 68 prosent av strandsonen er tilgjengelig for allmennheten

  Omkring 32 prosent av strandsonen langs kysten er utilgjengelig for ferdsel og opphold pga. bruk til bygninger, dyrket mark, vei eller jernbane. I Oslofjorden er ca. 60 prosent av strandsonen utilgjengelig for allmenn ferdsel og opphold.

 14. Mer motorferdsel innvilget og mer bygging i sårbare områder

  Kommunene innvilget 12 300 søknader om motorferdsel i utmark, en oppgang på 2 000 fra året før og flest siden 2016. Over 90 prosent av byggesøknadene ble innvilget i områder med restriksjoner på tiltak.

 15. Færre reguleringsplaner, flere byggesøknader

  I 2020 ble det vedtatt 960 private forslag til reguleringsplaner. Det er en nedgang på 30 prosent siden 2015. Antallet behandlede byggesøknader steg med cirka 3 000 til 80 600, omtrent det samme som for to år siden.

 16. Kart og geodata fra SSB

  Statistisk sentralbyrå publiserer en rekke statistikker som kan knyttes til kart. I tillegg lages det både ferdige kart (for klipp og lim i dokumenter og presentasjoner), og kartdata som brukere selv kan ta inn i geografiske informasjonssystemer (GIS) for videre analyser.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet areal.