«Indikatorer for arealprofiler» og «Kommuneareal» har til hensikt å formidle statistikk og informasjon som bidrag til et åpent og bredt kunnskapsgrunnlag om arealbruk i kommunene.

Skjermbilde av Arealprofiler 2021.

Klikk på bildet eller lenken ovenfor for å åpne. I applikasjonen velger du kommune og klikker på en av indikatorene.

De 35 indikatorene i arealprofilene er i hovedsak utviklet for arbeid med overordnet planlegging som planstrategier, kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Indikatorene gir mulighet for å sammenligne egen kommune med andre kommuner og se på utviklingen over tid. Hovedmålgruppen for arealprofilene er alle som arbeider med planlegging i kommuner og fylkeskommuner.

Her følger en kort veiledning til hvordan man bruker applikasjonen Arealprofiler.

Startsiden ser slik ut. Her velger du den kommunen du ønsker å vise tall for, og dette valget følger deg gjennom alle indikatorene.

Merk at du alltid kan endre denne kommunen underveis.

Vi har valgt å gruppere indikatorene i tre hovedområder; A. Sosiale forhold, B. Miljø og klima og C. Økonomi.

I tillegg kan du se alle indikatorene samlet, enten som tabell, kommunekart eller barometer.

Det er alltid mulig å navigere seg til en side ved hjelp av hurtigmenyen øverst til venstre, eller arkfanene i toppen.

La oss se på en av de tre hovedområdene, for eksempel Sosiale forhold.

Også her kan du starte med å velge en kommune.

Her er det 14 indikatorer, og som du ser dreier de fleste av disse seg om boliger og bosatte.

Dersom du ikke finner indikatoren du lette etter her, klikk på arkfanen i toppen, for eksempel Miljø og klima.

På denne siden ser du indikatorer som dreier seg om inngripen i naturområder.

Og på den siste oversiktssiden over indikatorer, Økonomi, finner du en del forhold knyttet til næringer og arbeidsliv.

Klikk for eksempel på «Boligens nærhet til arbeidsplasser».

Da kommer du til en indikatorside. For enkelhets skyld har denne fått et løpenummer, bokstaven C7. Vi tror det gjør det litt lettere å finne igjen indikatorene.

De aller fleste indikatorsidene ser akkurat slik ut. Øverst til venstre er det tre knapper for å navigere deg til henholdsvis Startsiden, foregående indikator, dvs C6 her, og den neste, dvs C8.

I feltet øverst i midten finner du tallet for den kommunen du har valgt.

I Trondheim kommune er gjennomsnittlig avstand fra bolig til arbeidsplassklynge 0,04 kilometer. Det skulle bli omtrent 40 meter. En liten tekstforklaring forteller deg hva indikatoren måler.

Men hvor mye er dette tallet sammenliknet med andre, relevante kommuner.

Ta en titt på stolpediagrammet i midten. Her finner du i utgangspunktet alle kommuner som det er tall for, dvs 356 kommuner per i dag.

Du kan scrolle deg opp og ned for å oppdage Trondheim, men du kan også få hjelp av Framhevingsboksen til høyre.

Til venstre har du noen filter som gjør det lettere å sammenlikne den kommunen du har valgt med et sett av kommuner.

Du kan velge å kun vise kommuner i Trøndelag fylke. Klikk bort alle, og velg deretter Trøndelag.

Kanskje er du kun interessert i de såkalt sentrale kommunene, eller i alle fall vil fjerne de mest usentrale. Da står du igjen med et annet stolpediagram.

Men kanskje ville du se Trondheim sammenliknet med noen sentrale kommuner i Møre og Romsdal og Nordland. Du kan legge til fylker.

Og fra kommunelisten nederst, fjerne noen av kommunene som det ikke er relevant å sammenlikne seg med.

Se på fargeforklaringen til høyre for å se hvilke fylker de ulike kommunene tilhører.

Og nedenfor stolpediagrammet finnes det en lengre tekst som forklarer hvordan indikatoren er regnet ut og lenker til mer informasjon om denne på nettstedet ssb.no.

Klikk deg videre til neste indikator, og merk at alle de valgene du gjorde med filteret følger deg videre.

På noen indikatorer har vi flere årganger med tall, for eksempel C5. Andel sysselsatte bosatt i egen kommune.

Her kan du se en liten graf som viser utvikling over tid. Det er maksimumsverdi og minimumsverdi som vises.

I tillegg kan du bla deg fram og tilbake i årgangene.

Velg Nøkkeltallstabell for en oversikt over alle tallene for den enkelte kommune. Her ser du raskt hvilke indikatorer det finnes tall for, hvilke det finnes flere årganger av.

Av tekniske årsaker er alle disse tallene på denne siden angitt med én desimal, selv om det kun er heltall.

Til slutt, velg Kart. Her vises et såkalt koroplettkart, eller skravurkart, der mørke flater betyr relativt høye verdier for den valgte indikatoren, og lyse flater betyr relativt lave verdier.

Også her kan du filtrere på fylke, la oss si kun Trøndelag, Møre og Romsdal og Nordland. Og denne sentralitetsindeksen. Merk at fargeforklaringen fra lys til mørk forholder seg til de kommunene du har valgt ut.

Så kan du endre indikator øverst. Men nå kan det hende at du også må justere årgang for at kartet skal bli synlig.

Til slutt Barometer, hva er det? Her er alle verdiene plassert i såkalte såkalte, for et gitt år.

Framhev en kommune, for eksempel Trondheim, og så kan man se hvordan denne relativt sett plasserer seg.

SSB ønsker tilbakemeldinger fra brukere

«Indikatorer for arealprofiler» foreligger i en utvidet og oppgradert versjon (første versjon kom i juni 2020), men SSB ønsker sammen med Kommunal- og moderniseringsdepartementet å fortsette videreutvikling av «Arealprofiler» og tilpasse innholdet etter brukerbehovene. Innspill fra brukere er derfor velkomne.

Kommunareal

På faktasiden Kommuneareal finner du informasjon om arealbruken i kommunene. Presentasjonen er tilpasset et bredt spekter av brukergrupper, eksempelvis: Interesserte innbyggere, undervisning, lokalpolitikere og media.

Skjermbilde av kommuneareal

Både Indikatorer for arealprofiler og Kommuneareal er utviklet av SSB på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.