08936: Vernet areal (K) 1975 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 423 Valgte

Søk

verneformål

Totalt 6 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 43 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.01.2020
Kontakt
Svein Johan Reid, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 403
sjr@ssb.no

Trine Haagensen, Statistisk sentralbyrå
+47 915 14 957
aag@ssb.no

Måleenhet
Vernet areal på land (km²):
km²
Vernet areal til havs (km²):
km²
Vernet areal totalt (km²):
km²
Antall verneområder totalt:
verneområder
Referansetid
Vernet areal på land (km²):
31.12
Vernet areal til havs (km²):
31.12
Vernet areal totalt (km²):
31.12
Antall verneområder totalt:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Noen områder er spredt over flere fylker/kommuner. Summen av antallet i fylkene/kommunene er derfor høyere enn totalantallet.
SSB har for å få mest mulig arealriktige beregninger gått over fra WGS_1984_UTM_33N til ETRS_1989_LAEA fra og med 2013, dette kan medføre noe endringer i arealet sammenlignet med tidligere år
Vernet areal er fra og med 31.12.2003 beregnet ved bruk av GIS, dvs at arealtallene er oppgitt ut fra en digital arealanalyse mellom verneområdene og N50. Dette har gitt større nøyaktighet i arealtallene, ettersom arealene tidligere har vært manuelt beregnet.
'Andre fredninger' inkluderer dyrefredningsområde, plante- og dyrefredningsområde, plantefredningsområde, og naturminner med areal (ca 90 geologiske). Siden 2006 også biotopvern etter viltloven.
Tabellen inkluderer ikke artsfredning uten biotopvern (plante- og dyreliv), og ikke marint vern
Områdene på Svalbard er vernet med hjemmel i svalbardmiljøloven. De er fra 2009 tatt med i totaltall (hele landet) for verneområder. Med 'Andre fredninger' menes her geotopvernområder.
Tall refererer til 31. desember hvert år.
Kilde: Direktoratet for naturforvaltning.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
verneformål
Alle verneformål
Tall mangler foreløpig.
Alle verneformål
Hvert vernet areal telles bare en gang. Men summen av de ulike verneformålene kan være høyere, siden hvert areal kan ha flere verneformål.
Marint vern
Tall mangler foreløpig.

Brukerveiledning for statistikkbanken