08936: Vernet areal (K) 1975 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

region

verneformål

Totalt 6 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 45 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
27.04.2020
Kontakt
Svein Johan Reid, Statistisk sentralbyrå
+47 415 12966
sjr@ssb.no

Trine Haagensen, Statistisk sentralbyrå
+47 915 14 957
aag@ssb.no

Måleenhet
Vernet areal på land (km²):
km²
Vernet areal til havs (km²):
km²
Vernet areal totalt (km²):
km²
Antall verneområder totalt:
verneområder
Referansetid
Vernet areal på land (km²):
31.12
Vernet areal til havs (km²):
31.12
Vernet areal totalt (km²):
31.12
Antall verneområder totalt:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

-Et Vernet område kan være spredt over flere kommuner, og dekke både land- og sjøarealer.
-For å få mest mulig arealriktige beregninger gikk SSB i 2013 over til ETRS_1989_LAEA.
-'Annet vern' inkluderer dyrefredningsområde, plante- og dyrefredningsområde, plantefredningsområde, biotopvern, geotopvern for Svalbard og naturminner med areal. Siden 2006 også biotopvern etter viltloven.
-Tabellen inkluderer ikke artsfredning uten biotopvern (plante- og dyreliv).
-Områdene på Svalbard er vernet med hjemmel i svalbardmiljøloven. De er fra 2009 tatt med i totaltall (hele landet) for verneområder.
-Tall refererer til 31. desember hvert år.
-Noen vernede arealer tilhører flere verneformer. 'Alle Verneformer' (ny fra 2018) angir totalt vernet areal og er derfor mindre enn summen av de fem verneformene.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.
verneformål
Alle verneformer
Hvert vernet areal telles bare en gang. Men summen av de ulike verneformålene kan være høyere, siden hvert areal kan ha flere verneformål.

Brukerveiledning for statistikkbanken