Vernede områder

Til toppen

08936: Vernet areal (K) 1975 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1975 , 1976 , 1977 ,

Valgt 1 av totalt 46

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
-Et Vernet område kan være spredt over flere kommuner, og dekke både land- og sjøarealer.
-For å få mest mulig arealriktige beregninger gikk SSB i 2013 over til ETRS_1989_LAEA.
-'Annet vern' inkluderer dyrefredningsområde, plante- og dyrefredningsområde, plantefredningsområde, biotopvern, geotopvern for Svalbard og naturminner med areal. Siden 2006 også biotopvern etter viltloven.
-Tabellen inkluderer ikke artsfredning uten biotopvern (plante- og dyreliv).
-Områdene på Svalbard er vernet med hjemmel i svalbardmiljøloven. De er fra 2009 tatt med i totaltall (hele landet) for verneområder.
-Tall refererer til 31. desember hvert år.
-Noen vernede arealer tilhører flere verneformer. 'Alle Verneformer' (ny fra 2018) angir totalt vernet areal og er derfor mindre enn summen av de fem verneformene.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

region

21 Svalbard

Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

verneformål

Alle verneformer

Hvert vernet areal telles bare en gang. Men summen av de ulike verneformålene kan være høyere, siden hvert areal kan ha flere verneformål.