Medlemstallet i Den norske kirke har sunket de siste årene, og var i slutten av 2021 på 3 526 000 Frem til og med 2020 omfattet variabelen både medlemmer og tilhørige i Den norske kirke. Fra 2021 omfatter variabelen kun medlemmer i Den norske kirke.. Det tilsvarer 65 prosent av befolkningen. Antallet medlemmer falt med 129 000 fra året før.

– Dette er den største nedgangen i medlemmer hos Den norske kirke i løpet av et år vi har målt i denne statistikken som går tilbake til 2005. Nedgangen må sees i lys av opphøringen av tilhørighetsordningen hos Den norske kirke, sier førstekonsulent Andreas Østhus.

Barn av foreldre som var medlem av Den norske kirke ble tidligere automatisk registrert som tilhørig ved fødsel, og telte som medlemmer i statistikken. Disse ble slettet fra Den norske kirkes register i 2021 dersom de ikke var døpt. Les mer på kirken.no.

Antall medlemmer i et tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke har imidlertid økt noe det siste året. Siste tall for 2022 viser 700 000 medlemmer, som er en økning på om lag 20 000 medlemmer fra året før. Medlemstallet i 2022 svarer til om lag 13 prosent av Norges befolkning.

Blant tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke er det flest medlemmer i kristne samfunn, med over 374 000 medlemmer. Deretter kommer muslimske samfunn med 176 000 og livssynssamfunn med 107 000.

– Tross oppgangen i antall medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke, er nedgangen i medlemsmassen hos Den norske kirke stor nok til at andelen av befolkningen som tilhører et tros- eller livssynssamfunn totalt sett faller. Denne andelen tilsvarer nå 78 prosent, sier Andreas Østhus.

En ny trossamfunnslov trådte i kraft 1. januar 2021. Loven krever at et samfunn må ha minst 50 tilskuddstellende medlemmer for å få statstilskudd. Tidligere var det ikke en slik grense for samfunnene. Alle samfunn som søker om statstilskudd er med i statistikken.

Figur 1. Antall medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke, etter hovedretning. Per 1. januar¹

¹ Ny trossamfunnslov trådte i kraft 1. januar 2021.

Figur 2. Andel medlemmer av tros- og livssynssamfunn. Per 1. januar¹

¹ Referansetid for Den norske kirke er 31.12, men her sammenstilles de med 1.1 året etter for å lettere kunne sammenligne tall. ² Kristendom utenfor Den norske kirke.

Dåpstall har økt, men antall konfirmasjoner har en liten nedgang

Etter nedgangen i antall døpte fra 2019 til 2020 har dåpstallene for Den norske kirke igjen økt.

– Vi ser at det er en nedgang på over 4 200 døpte fra 2019 til 2020. Nedgangen skyldtes i stor grad restriksjoner i forbindelse med koronapandemien. Fra 23 800 døpte i 2020 til 27 100 døpte i 2021 er nivået nesten tilbake som det var før pandemien, forklarer Andreas Østhus.

En sammenligning mellom antall døpte og antall fødte viser at antall døpte i Den norske kirke lå på 48 prosent av dem som ble født i 2021. Dette er en økning fra 2020, da tilsvarende andel var på 45 prosent.

Antall konfirmasjoner har økt med om lag 500, fra 33 100 i 2020 til 33 600 i 2021. Om vi sammenligner med antall 15-åringer har andelen som konfirmerer seg i Den norske kirke gått litt ned siden 2015. I 2021 lå denne andelen på 52 prosent.

Figur 3. Andel døpte av fødte og andel konfirmerte av 15-åringer. Per 31. desember. Prosent