I forbindelse med publiseringen av foreløpige KOSTRA-tall, har også tall knyttet til statistikken Den norske kirke blitt oppdatert med foreløpige 2022-tall. Dette inkluderer hvor mange gudstjenester som ble gjennomført i 2022 og En person kan delta flere ganger i løpet av året. på disse.

I 2022 var det 154 000 deltakelser på påskegudstjenester, mens det i 2019 var 186 000 deltakelser. Det er en nedgang på 32 000 deltakelser siden før pandemien.

– Nedgangen i deltakelsen på påskegudstjenester er den samme vi ser for alle gudstjenester totalt sett, men påskegudstjenester har hatt en mindre nedgang sammenliknet med julaftensgudstjenester, sier Andreas Østhus, førstekonsulent i Statistisk Sentralbyrå.

For alle gudstjenester totalt har det vært en reduksjon fra 5,2 millioner deltakelser i 2019 til 4,2 millioner deltakelser i 2022, som er en nedgang på over én million deltakelser.

Fra og med 2020 ble digitale gudstjenester og deltakelser på disse inkludert i tallene for gudstjenester totalt. For 2020 utgjorde digitale deltakelser om lag 1,5 millioner deltakelser, i 2021 om lag 500 000 og i 2022 13 000.

Figur 1. Deltakelser på type gudstjenester etter type gudstjeneste. 2015-2022

¹ Gudstjenester totalt inkluderer alle gudstjenester utført i løpet av hele året, ikke bare julaftensgudstjenester og påskegudstjenester.

Liten nedgang i antall gudstjenester

Allerede før koronapandemien var det en nedgang i antall gudstjenester gjennomført, fra 61 900 gudstjenester i 2015 til 60 200 i 2019. Denne nedgangen har fortsatt også i 2022, og antall er nede på 57 600 gudstjenester.

– Det er en nedgang i antall gjennomførte gudstjenester, sammenlignet med før pandemien. Nedgangen er marginalt større enn hva man kunne forventet, sammenlignet med trenden før 2019, sier Østhus.

Figur 2. Antall gudstjenester etter type gudstjeneste. 2015-2022

¹ Gudstjenester totalt inkluderer alle gudstjenester utført i løpet av hele året, ikke bare julaftensgudstjenester og gudstjenester i påsken.