395973
/valg/statistikker/kommvalgform/hvert-4-aar
395973
statistikk
2020-01-16T08:00:00.000Z
Valg;Innvandring og innvandrere
no
kommvalgform, Kommunestyre- og fylkestingsvalget, kandidater og representanter, ordførere, varaordførere, direkte ordførervalg, formannskapsmedlemmer, kommunestyremedlemmer, fylkestingsmedlemmer, fylkesutvalgsmedlemmerValg, Kommunestyre- og fylkestingsvalg , Innvandring og innvandrere, Valg
true

Kommunestyre- og fylkestingsvalget, kandidater og representanter

Oppdatert

Neste oppdatering

Foreløpig ikke fastsatt

Nøkkeltall

40 %

kvinner i kommunestyrene i 2019

Kommunestyremedlemmer, etter kjønn
Medlemmer (prosent)
201120152019
Menn626160
Kvinner383940

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Ordførere etter parti/valgliste ved kommunestyrevalget

Ordførere etter parti/valgliste ved kommunestyrevalget
Parti/valglisteAbsolutte tallProsent
201120152019201120152019
Rettet 27. februar 2020.
Begge kjønn
Arbeiderpartiet15320114835,747,041,6
Fremskrittspartiet11532,61,20,8
Høyre119743427,717,39,6
Kristelig Folkeparti171594,03,52,5
Senterpartiet879813120,322,936,8
Sosialistisk Venstreparti3160,70,21,7
Venstre6621,41,40,6
Miljøpartiet de Grønne0010,00,00,3
Felleslister101252,32,81,4
Lokale lister1716174,03,74,8
Andre lister6001,40,00,0
 
Menn
Arbeiderpartiet1191329035,743,039,1
Fremskrittspartiet11533,31,61,3
Høyre87572626,118,611,3
Kristelig Folkeparti121293,63,93,9
Senterpartiet71768421,324,836,5
Sosialistisk Venstreparti2030,60,01,3
Venstre4311,21,00,4
Miljøpartiet de Grønne0010,00,00,4
Felleslister8922,42,90,9
Lokale lister1413114,24,24,8
Andre lister5001,50,00,0
 
Kvinner
Arbeiderpartiet34695835,457,046,0
Fremskrittspartiet0000,00,00,0
Høyre3217833,314,06,3
Kristelig Folkeparti5305,22,50,0
Senterpartiet16224716,718,237,3
Sosialistisk Venstreparti1131,00,82,4
Venstre2312,12,50,8
Miljøpartiet de Grønne0000,00,00,0
Felleslister2332,12,52,4
Lokale lister3363,12,54,8
Andre lister1001,00,00,0

Tabell 2 
Kommunestyremedlemmer etter politisk parti, alder og kjønn

Kommunestyremedlemmer etter politisk parti, alder og kjønn
Politisk parti/alder201120152019
MennKvinnerMennKvinnerMennKvinner
Rettet 27. februar 2020.
Arbeiderpartiet
I alt1 8961 4821 9421 5191 4001 183
18-29 år165225172212139172
30-39 år270314255279164197
40-49 år476472483492330374
50-59 år555323518352390305
60 år eller eldre430148514184377135
Fremskrittspartiet
I alt837306649240519182
18-29 år513657334625
30-39 år1157373396528
40-49 år262931767312754
50-59 år220691846115251
60 år eller eldre189351593412924
Høyre
I alt1 5198281 251703949539
18-29 år12010091817974
30-39 år20715513510311279
40-49 år451309352243254165
50-59 år421160366170271156
60 år eller eldre32010430710623365
Kristelig Folkeparti
I alt416237406217268143
18-29 år221616181510
30-39 år583848263323
40-49 år10359104666543
50-59 år11280118679144
60 år eller eldre12144120406423
Senterpartiet
I alt8635571 0647101 358907
18-29 år63657593126130
30-39 år118145171178231216
40-49 år250174290216333266
50-59 år261125305155360216
60 år eller eldre171482236830879
Sosialistisk Venstreparti
I alt177185188172210249
18-29 år131514152831
30-39 år214522363769
40-49 år364937494876
50-59 år585647463833
60 år eller eldre492068265940
Venstre
I alt38925133720916599
18-29 år3116181987
30-39 år715868492425
40-49 år1018187734941
50-59 år1156087374219
60 år eller eldre71367731427
Miljøpartiet de Grønne
I alt..130103159151
18-29 år..11141531
30-39 år..42364442
40-49 år..31265044
50-59 år..29192916
60 år eller eldre..1782118
Andre lister
I alt573269510274534329
18-29 år332723252637
30-39 år635953507169
40-49 år125931179312191
50-59 år173581266512376
60 år eller eldre179321914119356

Om statistikken

Statistikken viser kandidater, representanter, ordførere og formannsskapsmedlemmer etter kjønn, alder, utdannelse og innvandrerbakgrunn. Tallene finnes for fylker og kommuner med tidsserier tilbake til 1945.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Det spørres om kandidaten stilte på listen til forrige lokalvalg, hvilken plassering på listen, om vedkommende har stemmetillegg. Det blir også koblet på opplysninger om landbakgrunn, kjønn, alder, utdanning, yrkesstatus og næring via fødselsnummer.

Ordførers/varaordførers, fylkesordførers/varaordførers parti: Vedkommende vil her være ført opp under det parti/liste som han/hun ble valgt inn i kommunestyret på. Ble vedkommende valgt inn på en fellesliste, lokal liste eller andre lister, vil han/hun bli telt med under respektive felleslister, lokale lister eller andre lister, uavhengig av partitilhørighet ellers. Det samme gjelder kommunestyremedlemmer og formannskaps/fylkesutvalgsmedlemmer.

Gjenvalgte medlemmer av og formannskapet/fylkesutvalget: formannskapsmedlem/fylkesutvalgsmedlem regnes som gjenvalgt dersom han/hun var medlem av det sittende formannskap/fylkesutvalg på valgdagen. 

Standard klassifikasjoner

Standard for fylkesinndeling Standard for landgruppering Standard for lønnsgruppering Standard for yrkesgruppering Standard for utdanningsgruppering

Administrative opplysninger

Navn og emne

Ansvarlig seksjon

Seksjon for befolkningsstatistikk

Regionalt nivå

For kommunestyrevalget: Kommunenivå og landsdeler. For fylkestingsvalget: Fylkesnivå.

Hyppighet og aktualitet

Hvert 4. år (valgår)

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Statistikkfilene langtidslagres i SSB. Avidentifiserte mikrodata lånes ut til forskning.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet er å lage offisiell statistikk om partiene og listenes kandidater som stiller til kommunestyre- og fylkestingsvalg forut for selve valget. Etter konstitueringen i kommunestyrene og fylkestingene produseres det offisiell statistikk om hvem som blir valgt inn som representanter i kommunestyrene og fylkestingene, samt fra ordfører- og formannskapsvalgene og fylkesordfører- og fylkesutvalgsvalgene. Fra og med 2003 har SSB samlet inn fødselsnummer på alle representantene slik at det kan kobles på ulike variabler, fra og med 2007 gjelder dette også listekandidatene. 

Brukere og bruksområder

Statistikken brukes av departementene, kommuner og fylkeskommuner. Journalister i lokale- og riksmedier er viktige brukere. De politiske partiene og interesseorganisasjoner er andre viktige brukergrupper. Studenter og skolelever, bloggere, forskere og generelt politisk interesserte borgere er andre brukergrupper.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

 

Statistikk om kommune og fylkestingsvalget blir publisert valgnatten på Valgportalen: valg.no.  https://www.regjeringen.no/no/portal/valg/id456491/. På hjemmesider for kommuner publiseres gjerne opplysninger for egen kommune. Den offisielle statistikken for Kommunestyre- og fylkestingsvalget publisert av SSB inngår i et valgstatistisk system sammen med statistikk for stortingsvalg, sametingsvalg og lokale folkeavstemninger. Dette inngår i SSBs personstatistikk sammen med blant annet befolkningsstatistikk og levekårsstatistikk med felles begreper og definisjoner.

 

Lovhjemmel

Statistikkloven § 2-2 og Valgloven § 15-7

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Alle kandidater som stiller til valg i alle landets kommunestyrer- og fylkesting.

Datakilder og utvalg

SSB mottar administrative data om kandidatene fra det elektroniske valgadministrasjonssystemet (EVA) fra Valgdirektoratet før valget.

SSB foretar en egen innsamling om representantene, formannskapsmedlemmer, varaordførere og ordførere etter valget.

Totaltelling av listekandidater, representanter, formannskapsmedlemmer, varaordførere og ordførere.

Datainnsamling, editering og beregninger

Fra 2019 er opplysninger samlet inn ved kombinasjon av administrative data fra EVA og SSBs egen innsamling fra offentliggjorte opplysninger fra valgstyrene og fylkesvalgstyrene, kommunene og fylkeskommunene.    

Tidligere ble  opplysninger samlet inn ved spørreskjema som SSB sendte til kommunene og fylkeskommunene. 

Opplysningene editeres ved maskinelle kontroller, sumkontroller og logiske sammenhenger. Statistikken sees i sammenheng med andre publiserte opplysninger, gjerne kommunenes egne nettsider. Mikroeditering foretas ved avvik.   

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Prikking gjøres hvis direkte identifikasjon er mulig med hensyn til sensitive opplysninger.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Fra 2003 er det samlet inn individopplysninger om samtlige kommunestyre- og fylkestingsrepresentanter, fra 2007 også listekandidater.  

Den første offisielle statistikken over kommunestyrevalgene er fra 1907, her er det summariske opplysninger om kvinnerepresentasjon tilbake til kommunestyrevalget i 1901, men det er for eksempel ikke opplysninger om representantenes parti. Fra 1913 er det opplysninger om representantenes fordeling på de enkelte partigrupper. Opplysninger om ordførers parti finnes tilbake til 1934. Fra og med 1967 valget ble det samlet inn tall for ordførervalgene for seg. Opplysninger om formannskap finnes fra 1979 valget, Opplysninger om fylkesordfører og fylkesutvalg finnes fra 1979. Fra 1999 er det blitt samlet inn opplysninger om varaordførere. Fra og med valget i 1995 ble kommuneloven endret slik at ordfører ble valgt for hele valgperioden, 4 år, mot tidligere 2 år. For fylkestingsvalget finnes tall for fylkesordførere fra første valg til fylkesting i 1975. For formannskaps- og fylkesutvalg finnes tall tilbake til 1979 valget. Fra og med valget i 1999 har ikke Nordland lenger noe fylkesutvalg, men et fylkesråd etter parlamentarisk modell. Fra 2003 har ikke Hedmark, Oppland, Nord-Trøndelag og Troms fylkesutvalg, men fylkesråd etter parlamentarisk modell. Disse fylkene er da, i likhet med Oslo, holdt utenfor statistikken.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Statistikken er avhengig av korrekte opplysninger fra kommunene/fylkeskommunene. Dersom listekandidaten er oppført på feil parti men likevel et parti som stiller ved kommunestyrevalget/fylkestingsvalget i kommunen, er det vanskelig å kontrollere om det innbyrdes forholdet er riktig. Likeledes om kommunen/fylkeskommunene har fått med alle kandidatene og partiene som skal stille til valg. Feil kan også oppstå i innsamling og bearbeiding av data. Selv etter omfattende kontroller kan det være enkelte feil i datamaterialet, slike feil vil i liten grad påvirke statistikken som produseres, men kan være av betydning hvis en ønsker å bryte statistikken ned på svært små grupper.

Revisjon

Ikke relevant

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB