Indeksnivået for industriomsetningen var 209,6 (2005=100) i 4.kvartal 2023 mot 209,8 i siste kvartal i 2023, viser For å lette tolkingen av den kortsiktige utviklingen publiserer omsetningsstatistikk tremåneders glidende gjennomsnitt av de sesongjusterte tallene. Vanligvis sammenligner man de siste ikke-overlappende tremånedersperiodene. Sesongjusterte endringer fra én måned til en annen må tolkes med forsiktighet.. Det var redusert omsentning innenfor både hjemme og eksportmarkedet i denne tremånedersperioden. For året 2023 som helhet ble notert en ny toppnotering for industriomsetningen.

Figur 1. Omsetningsindeks for industri. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt¹. 2005=100

¹ Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Tremånedersendring: næringsmidler og metallindustri trekker mest ned

Sesongjusterte tall viser at total industriomsetning gikk svakt ned med 0,1 prosent fra 3. til 4.kvartal 2023

Det var næringmiddelindustri og metallindustri som trakk den samlede omsetningen i industrien mest ned, med nedgang på henholdsvis 2,8 og 6,4 prosent.

Næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri stod for det største bidraget til å dempe nedgangen i industriomsetningen med en oppgang på 8,0 prosent.

Figur 2. Utvalgte næringer. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt¹

¹Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Månedsendring: industriomsetningen falt i desember

Industriomsetningen falt med 0,3 prosent fra november til desember 2023, ifølge sesongjusterte tall. Det var eksportmarkedet som trakk ned, mens hjemmemarkedet viste vekst denne måneden.

Næringene metallindustri og maskinindustri bidro mest til fallet i industriomsetningen med en nedgang på henholdsvis 8,2 og 12 prosent. Næringsmidler bidro også til å redsere den samlede omsetningen i industrien i denne perioden med en nedgang på 1,0 prosent.

Dataindustri og elektrisk utstyrsindustri samt bygging av skip og oljeplattfomer bidro mest til å dempe nedgangen i industriomsetningen med en økning på henholdsvis 14 og 15 prosent.

Månedsendring: nedgang i industriomsetningen i eurosonen i november 2023

Industriomsetningen i Eurosonen: Omfatter de 20 EU-land som har valgt euro som valuta. hadde en liten nedgang på 0,3 prosent fra oktober til november 2023, viser sesongjusterte tall. I samme periode var industriomsetningen ned 0,5 prosent i Norge. Ellers i Norden gikk industriomsetningen opp i Danmark med 0,1 prosent, mens det i Sverige var en nedgang på 1,0 prosent i denne perioden, ifølge EUs statistikkontor Eurostat (ec.europa.eu).

Årsendring: Ny toppnotering for industriomsetningen

Norsk industriomsetining hadde en positiv Generell vekst i verdien av en størrelse i et kalenderår sammenlignet med verdien for den samme størrelsen året før. Årsvekst beregnes ved å ta forholdet mellom gjennomsnittet av månedsindeksene for aktuelt år og tilsvarende gjennomsnittstall for året før. Årsvekst må ikke forveksles med den løpende tolvmånedersveksten, som angir veksten i en størrelse fra en måned ett bestemt år til samme måned året etter. på 3,4 prosent fra 2022 til 2023 og fikk dermed en ny toppnotering. Denne omsetningsveksten ble hjulpet av en prisvekst på industriprodukter i 2023. Prisveksten var imidlertid lang mer moderat enn i 2022. Samtidig viser tall fra produksjonsindeksen for industrien at produksjonsvolumet falt marginalt fra 2022 til 2023.

Hjemmemarkedet stod for mesteparten av oppgangen i industriomsetningen, og økningen var på 4,3 prosent. Eksportmarkedet økte også fra 2022 til 2023, og her var økningen på 2,4 prosent. Se også artikkel om handelsbalansen i 2023 for flere detaljer om vareeksporten.

Det var næringsmidler som bidro mest til oppgangen i 2023 etterfulgt av næringene for bygging av skip og oljeplattformer og maskinindustrien.

Nytt basisår fra og med neste publisering

Fra og med publiseringen av januarindeksen, som publiseres 7.mars, vil referanseåret bli endret til 2021=100. Inntil desember 2023 var referanseåret 2005=100.

Merk at oppdatert referanseår ikke påvirker endringer i indeksseriene over tid, utover avrundingseffekter som kan flytte enkelte endringsrater på desimalen.