Indeksnivået for industriomsetningen var 208,8 (2005=100) i perioden mars – mai 2022 mot 210,1 i tremånedersperioden før, viser For å lette tolkingen av den kortsiktige utviklingen publiserer omsetningsstatistikk tremåneders glidende gjennomsnitt av de sesongjusterte tallene. Vanligvis sammenligner man de siste ikke-overlappende tremånedersperiodene. Sesongjusterte endringer fra én måned til en annen må tolkes med forsiktighet.. Etter vedvarende vekst i industriomsetningen siden høsten 2020 er det nå tegn til et vendepunkt, med nedgang i omsetningen både for april og mai. Vekstperioden har vært preget av høy prisvekst for industriprodukter og med tegn til at prisveksten avtar vil det også slå ut i industriomsetningen. Det var redusert omsetning på hjemmemarkedet som stod bak nedgangen i den siste tremånedersperioden.

Figur 1. Omsetningsindeks for industri. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt¹. 2005=100

¹ Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Tremånedersendring: metallindustrien trekker mest ned

Sesongjusterte tall viser at total industriomsetning ble redusert med 0,6 prosent i perioden mars – mai 2022, sammenlignet med den forrige tremånedersperioden.

Metallindustrien bidro mest til å trekke ned industrien med en nedgang på 4,7 prosent i perioden. Metallvareindustrien og næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri bidro også til nedgangen i industrien i perioden.

Næringen for bygging av skip og oljeplattformer bidro nest mest til å dempe nedgangen i industriomsetingen med en økning på hele 13 prosent.

Figur 2. Utvalgte næringer. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt¹

¹Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Månedsendring: industriomsetningen ned i mai

Industriomsetningen gikk ned med 2,2 prosent fra april til mai 2023, ifølge sesongjusterte tall. På månedsbasis var det eksportmarkedet som bidro til nedgangen i industriomsetningen.

Næringen for bygging av skip og oljeplattformer og næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri bidro mest til å redusere industriomsetningen med en nedgang på henholdsvis 7,4 og 2,9 prosent. Lavere priser på raffinerte petroleumsprodukter er en medvirkende årsak til nedgangen i næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri.

Øvrige næringer som bidro til å trekke ned industriomsetningen fra april til mai 2023 var:

  • Maskinindustrien
  • Næringsmiddelinbdustrien

Metallindustrien bidro mest til å dempe nedgangen i industriomsetningen i mai med en oppgang på 5,0 prosent.

Månedsendring: oppgang i industriomsetningen i eurosonen i april 2023

Industriomsetningen i Omfatter de 20 EU-land som har valgt euro som valuta. hadde en nedgang på 2,3 prosent fra mars til april 2023, viser sesongjusterte tall. I samme periode var industriomsetningen ned med 4,1 prosent i Norge. Ellers i Norden gikk industriomsetningen ned i Danmark med 4,2 prosent og opp med 1,0 prosent i  Sverige i denne perioden, ifølge EUs statistikkontor Eurostat (ec.europa.eu).

Det er normalt noe større usikkerhet i de kalenderjusterte og sesongjusterte tallene for mars og april grunnet ulik plassering av påsken fra år til år. Dette virker også inn på sesongjusterte tall for 1. og 2. kvartal. Rutinen for sesongjustering tar hensyn til påskens plassering, men det kan være vanskelig å korrigere for alle effekter av påsken.