Indeksnivået for industriomsetningen var 202,5 (2005=100) i perioden mai - juli 2022 mot 199,2 i tremånedersperioden før, viser For å lette tolkingen av den kortsiktige utviklingen publiserer omsetningsstatistikk tremåneders glidende gjennomsnitt av de sesongjusterte tallene. Vanligvis sammenligner man de siste ikke-overlappende tremånedersperiodene. Sesongjusterte endringer fra én måned til en annen må tolkes med forsiktighet.. Økningen i omsetning skyldes i stor grad høy prisvekst på enkelte industrivarer.

Figur 1. Omsetningsindeks for industri. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt¹. 2005=100

¹ Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Tremånedersendring: næringsmiddelindustri trekker opp

Sesongjusterte tall viser at total industriomsetning økte med 1,7 i perioden mai – juli 2022.

Det var næringsmiddelindustri og kjemiske råvarer som trakk industriomsetningen mest opp, med en oppgang på henholdsvis 7,0 og 11,4 prosent. Høy prisvekst er en viktig årsak til omsetningsveksten i disse næringene i tremånedersperioden.

Næringsgruppene trelast- og trevareindustri og bygging av skip og oljeplattformer bidro mest til å dempe oppgangen i industrien med nedgang på henholdsvis 9,8 og 7,9 prosent i perioden.

Det var en vekst i omsetningen rettet mot eksportmarkedet på 5,0 prosent, oppgangen var blant annet drevet av økningen i næringsmiddelindustrien. Samtidig hadde hjemmemarkedet en marginal nedgang i omsetning på 0,5 prosent. Se artikkel om utenrikshandel med varer for mer om utviklingen i eksporten.

Figur 2. Utvalgte næringer. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt¹

¹Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Månedsendring: industriomsetningen opp i juli

Industriomsetningen hadde en oppgang på 1,6 prosent fra juni til juli 2022, ifølge sesongjusterte tall.

Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri og næringsmiddelindustri bidro mest til oppgangen i industriomsetningen fra juni til juli med en oppgang på henholdsvis 13,6 og 3,7 prosent.

Redusert omsetning innenfor metallindustri bidro mest til å dempe oppgangen i industriomsetningen i perioden. Nedgang i priser på metaller var en medvirkende faktor.

Månedsendring: økning i industriomsetningen i eurosonen i juni 2022

Industriomsetningen i Omfatter de 19 EU-land som har valgt euro som valuta. hadde en oppgang på 2,4 prosent fra mai til juni 2022, viser sesongjusterte tall. I samme periode var det en nedgang på 0,7 prosent i Norge. Ellers i Norden gikk industriomsetningen opp i Danmark og Sverige, med henholdsvis 1,8 og 1,6 prosent i denne perioden, ifølge EUs statistikkontor Eurostat.