Indeksnivået for industriomsetningen var 209,5 (2005=100) i perioden mai - juli 2023, mot 211,9 i foregående tremåneders periode, viser For å lette tolkingen av den kortsiktige utviklingen publiserer omsetningsstatistikk tremåneders glidende gjennomsnitt av de sesongjusterte tallene. Vanligvis sammenligner man de siste ikke-overlappende tremånedersperiodene. Sesongjusterte endringer fra én måned til en annen må tolkes med forsiktighet.Nedgangen i omsetningen skyldes i stor grad fall i industriprisene.

Figur 1. Omsetningsindeks for industri. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt¹. 2005=100

¹ Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Tremånedersendring: oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri trekker mest ned

Sesongjusterte tall viser at total industriomsetning ble redusert med 1,1 prosent i perioden mai til juli 2023. 

Næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri bidro mest til nedgangen i industrien med et fall på 10,0 prosent i perioden. Metallindustrien medvirket også til å trekke omsetningen ned med en nedgang på 5,2 prosent.

Næringen bygging av skip og oljeplattformer bidro mest til å dempe nedgangen i industriomsetingen med en økning på 11,6 prosent.

Figur 2. Utvalgte næringer. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt¹

¹Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Månedsendring: industriomsetningen betydelig ned i juli

Industriomsetningen falt med hele 5,2 prosent fra juni til juli 2023, ifølge sesongjusterte tall. Noe av nedgangen kan tilskrives en svært høy omsetning i juni da det var flere store enkeltleveranser i ulike næringer. I juli var det  eksportmarkedet som bidro mest til nedgangen i industriomsetningen.

Næringene som bidro mest til nedgangen fra juni til juli var næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri og dataindustri og elektrisk utstyrsindustri med et fall på henholdsvis 14,1 og 8,2 prosent. Metallvareindustri bidro også til nedgangen i industriomsetningen fra juni til juli 2023.

Månedsendring: oppgang i industriomsetningen i eurosonen i juni 2023

Industriomsetningen i Eurosonen: Omfatter de 20 EU-land som har valgt euro som valuta. hadde en oppgang på 0,5 prosent fra mai til juni 2023, viser sesongjusterte tall. I samme periode var industriomsetningen opp 7,6 prosent i Norge. Ellers i Norden gikk industriomsetningen opp i Danmark med 1,6 prosent, mens det i Sverige var en nedgang på 2,2 prosent i denne perioden, ifølge EUs statistikkontor Eurostat (ec.europa.eu).