Produsentprisene falt fra juni til juli, viser tall fra produsentprisindeksen (PPI ).

–  Prisene norsk industri får for varene sine har samlet sett vært relativt stabile det siste året, spesielt når man sammenligner med den eksepsjonelt sterke prisveksten vi så fra midten av 2021 til midten av 2022, sier seksjonssjef Espen Kristiansen.

Fra juni 2021 til juli 2022 steg prisene på norske industrivarer med over 35 prosent.

–  I perioden fra i fjor sommer har industriprisene gått litt opp og ned, men siden april i år har de falt tre måneder på rad, sier Espen Kristiansen.

For metallindustrien tiltok prisveksten på slutten av 2020, som vi kan se i figuren under. Den økte kraftig gjennom 2021, før prisene nådde en topp i mai 2022. Fra mai 2022 til november 2022 gikk prisene betydelig tilbake, før de flatet noe ut, og så falt de med 3,4 prosent fra juni til juli i år.

I figuren ser vi også at prisene på kjemiske produkter hadde en lignende utvikling som metallprisene i den samme perioden, – dog med noe mer moderate endringsrater. Fra juni til juli i år falt prisene innen kjemisk industri med 3,7 prosent. Det var også prisnedganger på fisk og petroleumsprodukter den siste måneden.

–  Fisk, metaller og kjemiske produkter er varer som i stor grad eksporteres, og vi ser at de siste månedene er det prisene i utlandet som gjør at den samlede prisutviklingen for industrien går nedover, sier seksjonssjef Espen Kristiansen.

Den norske krona har styrket seg mot euro de siste par månedene, og også mot dollar (USD) fra juni til juli, noe som kan ha bidratt til fallende eksportpriser. Når krona styrkes får norske eksportører færre kroner for varer de selger i utenlandsk valuta.

Figur 1. Industrien totalt, kjemisk industri og metallindustrien. 2020=100

Avtagende prisvekst på næringsmidler

Prisene på næringsmidler økte med 0,1 prosent fra juni til juli, og dempet dermed nedgangen i industriprisene den siste måneden.

Selv om matprisene gikk litt opp i juli har vi de siste månedene sett et betydelig fall i endringsratene når vi sammenligner med samme måned i fjor. I siste halvdel av 2022 og de første månedene i år lå tolvmånedersveksten for prisene i næringsmiddelindustrien rundt 20 prosent. De siste månedene har veksten gått kraftig ned, og i juli var prisveksten på 8,1 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

Kjøtt- og kjøttvareprisene gikk opp 1,2 prosent, mens prisene på frukt og grønnsaker gikk opp med 4,8 prosent fra juni til juli. Norge har liten eksport av begge disse matvaretypene, og dette er stort sett varer solgt til det norske markedet.

Norske sjømatprodusenter, derimot, selger som nevnt en betydelig del av sine produkter til utlandet. Produsentprisene på sjømat gikk ned med over 3 prosent og dempet prisøkningen på næringsmidler juli.

Fall i gassprisen

Produsentprisindeksen (PPI) falt med 2,9 prosent fra juni til juli. Utvinning av råolje og naturgass var den viktigste bidragsyteren til prisnedgangen, der gassprisen falt kraftig, mens prisen på råolje hadde en liten oppgang. Gassprisen har falt med over 80 prosent siden toppnivået i august i fjor, og vi må tilbake til juni 2021 for å finne en lavere pris, målt i norske kroner.

Figur 2. Produsentprisindeksen, Total og Olje- og gassutvinning. 2020 = 100