Indeksnivået for industriomsetningen var 179,5 (2005=100) i 4.kvartal 2021 mot 177,8 i foregående kvartal, viser For å lette tolkingen av den kortsiktige utviklingen publiserer omsetningsstatistikk tremåneders glidende gjennomsnitt av de sesongjusterte tallene. Vanligvis sammenligner man de siste ikke-overlappende tremånedersperiodene. Sesongjusterte endringer fra én måned til en annen må tolkes med forsiktighet.. Økningen i industriomsetningen i siste kvartal i 2021 er godt hjulpet av høye priser og god etterspørsel på hjemmemarkedet. Industriomsetingen endte på et rekordhøyt nivå i 2021.

Figur 1. Omsetningsindeks for industri. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt¹. 2005=100

¹ Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Tremånedersendring: Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri trekker mest opp

Sesongjusterte tall viser at total industriomsetning økte med 1,0 prosent fra 3. til 4.kvartal 2021. Prisoppgang og høy omsetning på hjemmemarkedet bidro til omsetningsveksten. Det var vekst innenfor hjemmemarkedet, mens det var en nedgang i eksportmarkedet.

Det var næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri samt metallindustrien som trakk omsetningen mest opp, med en oppgang på henholdsvis 11 og 8 prosent.

Metallvareindustrien bidro mest til å dempe økningen i industriomsetningen i perioden med en nedgang på 23 prosent.

Figur 2. Utvalgte næringer. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt¹

¹Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Månedsendring: Industriomsetningen falt i desember

Industriomsetningen hadde en nedgang på 1,6 prosent fra november til desember 2021, ifølge sesongjusterte tall. Det var eksportmarkedet som stod for nedgangen. Hjemmemarkedet meldte om oppgang i perioden.

Næringsmiddelindustrien og metallvareindustrien bidro mest til nedgangen i industriomsetningen fra november til desember. Nedgangen var på henholdsvis 4,1 og 13 prosent.

Økt omsetning innenfor metallindustrien og kjemiske råvarer bidro mest til å dempe nedgangen i industriomsetningen i perioden.

Månedsendring: Økning i industriomsetningen i eurosonen i november 2021

Industriomsetningen i Omfatter de 19 EU-land som har valgt euro som valuta. hadde en oppgang på 3,5 prosent fra oktober til november 2021, viser sesongjusterte tall. I samme periode var det en oppgang 3,8 prosent i Norge. Ellers i Norden gikk industriomsetningen i Danmark og Sverige opp med henholdsvis 1,5 og 0,4 prosent i denne perioden, ifølge EUs statistikkontor Eurostat.

Årsendring: Prisvekst gir rekordhøy industriomsetning i 2021

Norsk industriomsetning hadde en positiv Generell vekst i verdien av en størrelse i et kalenderår sammenlignet med verdien for den samme størrelsen året før. Årsvekst beregnes ved å ta forholdet mellom gjennomsnittet av månedsindeksene for aktuelt år og tilsvarende gjennomsnittstall for året før. Årsvekst må ikke forveksles med den løpende tolvmånedersveksten, som angir veksten i en størrelse fra en måned ett bestemt år til samme måned året etter. på hele 12 prosent fra 2020 til 2021 og endte med en toppnotering historisk sett. Den kraftige veksten i industriomsetningen ble i stor grad drevet av økte priser. Produsentprisindeksen viser en årsvekst for industrien på 11 prosent.

Eksportmarkedet stod for mesteparten av oppgangen i industriomsetningen, og økningen var på 18 prosent. Se også artikkel om handelsbalansen 2021 for flere detaljer om vareeksporten. Hjemmemarkedet økte også fra 2020 til 2021, og her var økningen på 8,1 prosent. Omsetningen på hjemmemarkedet stod for 57 prosent av den samlede industriomsetningen i 2021.

For året sett under ett var det næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri og næringen for metallindustri som bidro mest til oppgangen. Omsetningen i næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri er tilbake på nivået til den forrige toppnoteringen i 2018. I tillegg var det et betydelig bidrag til den samlede veksten i industriomsetningen fra næringsmiddelindustrien som økte med 8,6 prosent.

Torsdag den 12. mars 2020 innførte regjeringa tiltak mot spredningen av koronaviruset i Norge. Flere av virksomhetene i industrien har blitt påvirket av dette, noe som har ført til at aktivitetsmønsteret fra mars har vært annerledes enn hva vi vanligvis observerer. Sesongjusteringen under koronakrisa blir gjort på en slik måte at tall fra og med krisen (mars) ikke inngår i grunnlaget for beregningene av sesongmønsteret. Teknisk, i sesongjusteringsrutinen, blir dette gjort ved å spesifisere mars 2020 og påfølgende måneder som ekstremverdier.

Dette betyr at vanlige trendtall ikke vil bli beregnet og i stedet vil trend og sesongjusterte tall følge hverandre. Et viktig unntak er siste observasjon, der trendtallet som beregnes i sesongjusteringsrutinen kun vil være en fremskrevet verdi og siste observasjon inngår ikke. Trendtallene fra og med mars 2020 vil dermed være vanskelige å tolke.

SSB sin sesongjustering er i tråd med anbefalinger fra Eurostat.