Indeksnivået for industriomsetningen var 178,1 (2005=100) i perioden august-oktober 2021 mot 171,8 i tremånedersperioden før, viser For å lette tolkingen av den kortsiktige utviklingen publiserer omsetningsstatistikk tremåneders glidende gjennomsnitt av de sesongjusterte tallene. Vanligvis sammenligner man de siste ikke-overlappende tremånedersperiodene. Sesongjusterte endringer fra én måned til en annen må tolkes med forsiktighet.. Økningen i industriomsetingen siste tremånedersperiode er godt hjulpet av fortsatt høye priser og høy etterspørsel fra både hjemme- og eksportmarkedet.

Figur 1. Omsetningsindeks for industri. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt¹. 2005=100

¹ Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Tremånedersendring: næringsmidler og oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri trekker opp

Sesongjusterte tall viser at total industriomsetning økte med 3,7 prosent i perioden august-oktober 2021 sammenlignet med forrige tremånedersperiode. Mye av omsetningsveksten i tremånedersperioden skyldes bred prisoppgang for industriprodukter, mens produksjonsvolumet var stabilt i perioden. Omsetningsveksten i hjemmemarkedet var på 5,1 prosent, mens eksportmarkedet viste en økning på 2,5 prosent.

Det var næringsmiddel- og drikkevareindustri samt oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri som trakk omsetningen mest opp, med en oppgang på henholdsvis 5,6 og 10,0 prosent. Metallindustrien bidro også positivt i samme periode.

Figur 2. Utvalgte næringer. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt¹

¹Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Månedsendring: industriomsetningen ned i oktober

Industriomsetningen gikk ned med 4,5 prosent fra september til oktober 2021, ifølge sesongjusterte tall. Det var flere store leveranser i næringen bygging av skip og oljeplattformer i september som bidro til at industriomsetningen ikke nådde opp på samme nivå i oktober. I tillegg var det en kraftig nedgang i metallvareindustrien. Nedgangen for bygging av skip og oljeplattformer og metallvareindustri var på henholdsvis 35 og 20 prosent. Lavere omsetning for næringsmiddelindustrien bidro også til å trekke ned industriomsetning i perioden.

Månedsendring: økning i industriomsetningen i eurosonen i september 2021

Industriomsetningen i Omfatter de 19 EU-land som har valgt euro som valuta. hadde en oppgang på 0,9 prosent fra august til september 2021, viser sesongjusterte tall. I samme periode var det en oppgang på 5,5 prosent i Norge. Ellers i Norden gikk industriomsetningen i Danmark og Sverige opp med henholdsvis 7,2 og 2,8 prosent i denne perioden, ifølge EUs statistikkontor Eurostat.

Torsdag den 12. mars 2020 innførte regjeringa tiltak mot spredningen av koronaviruset i Norge. Flere av virksomhetene i industrien har blitt påvirket av dette, noe som har ført til at aktivitetsmønsteret fra mars har vært annerledes enn hva vi vanligvis observerer. Sesongjusteringen under koronakrisa blir gjort på en slik måte at tall fra og med krisen (mars) ikke inngår i grunnlaget for beregningene av sesongmønsteret. Teknisk, i sesongjusteringsrutinen, blir dette gjort ved å spesifisere mars 2020 og påfølgende måneder som ekstremverdier.

Dette betyr at vanlige trendtall ikke vil bli beregnet og i stedet vil trend og sesongjusterte tall følge hverandre. Et viktig unntak er siste observasjon, der trendtallet som beregnes i sesongjusteringsrutinen kun vil være en fremskrevet verdi og siste observasjon inngår ikke. Trendtallene fra og med mars 2020 vil dermed være vanskelige å tolke.

SSB sin sesongjustering er i tråd med anbefalinger fra Eurostat.