Indeksnivået for industriomsetningen var 207,7 (2005=100) i 3. kvartal 2022 mot 202,0 i foregående kvartal, viser For å lette tolkingen av den kortsiktige utviklingen publiserer omsetningsstatistikk tremåneders glidende gjennomsnitt av de sesongjusterte tallene. Vanligvis sammenligner man de siste ikke-overlappende tremånedersperiodene. Sesongjusterte endringer fra én måned til en annen må tolkes med forsiktighet.. Omsetningen i industrien har økt hvert kvartal siden 3. kvartal 2020, mye drevet av kraftig prisvekst. Reduserte priser på industriprodukter i august og september samt moderat vekst i industriproduksjonen ligger bak den noe lavere veksttakten i siste tremånedersperiode.

Figur 1. Omsetningsindeks for industri. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt¹. 2005=100

¹ Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Tremånedersendring: oljeraffingering, kjemisk og farmasøytisk industri trekker opp

Sesongjusterte tall viser at total industriomsetning økte med 2,8 prosent  fra 2. til 3. kvartal 2022.

Det var næringsmiddelindustri og oljeraffingering, kjemisk og farmasøytisk industri som trakk industriomsetningen mest opp, med en oppgang på henholdsvis 6,5 og 19 prosent. Høy prisvekst på næringsmidler i 3. kvartal var en viktig årsak til omsetningsveksten for denne næringen. For oljeraffingering, kjemisk og farmasøytisk industri var det i tillegg til prsivekst også en økning i produksjonen som trakk omsetningen opp dette kvartalet.

Det var eksportmarkedet som stod for oppgangen i oljeraffingering, kjemisk og farmasøytisk industri.

Metallindustri bidro mest til å dempe oppgangen i industrien med nedgang på hele 16 prosent i perioden. Lavere priser sammen med nedgang i produksjon på metaller kan forklare mye av denne nedgangen.

Figur 2. Utvalgte næringer. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt¹

¹Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Månedsendring: industriomsetningen økte i september

Industriomsetningen hadde en oppgang på 2,6 prosent fra august til september 2022, ifølge sesongjusterte tall.

Næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri, samt bygging av skip og oljeplattformer hadde størst oppgang i industriomsetningen fra august til september med økning på henholdsvis 11 og 22 prosent.

Næringen for maskinreparasjon og -installasjon hadde størst nedgang i industriomsetningen i perioden.