Produsentprisindeksen (PPI) falt med 7,2 prosent fra august til september. Det er utvinning av råolje og naturgass som var den viktigste bidragsyteren til prisnedgangen, der gassprisen gikk mest ned. Prisene faller også i flere andre næringer, deriblant metallindustrien, hvor prisene gikk ned for fjerde måned på rad.

– Prisutviklingen i metallindustrien er en del av det internasjonale råvaremarkedet. Redusert etterspørsel av metaller på grunn av frykt for resesjon i blant annet USA, eurosonen og Storbritannia, kan være en forklaring på prisfallet, sier seksjonssjef Espen Kristiansen. 

Prisveksten i industrien har snudd

Produsentprisene i industrinæringene falt med 1,8 prosent fra august til september. 

– Flere industrinæringer har de to siste årene opplevd til dels kraftig prisvekst på varene de selger, men for industrien samlet sett har utviklingen snudd de siste månedene, sier Kristiansen.

Figur 1. Produsentprisindeksen. Industri totalt, 2015=100

 

Prisfallet i industrien i september skyldes blant annet lavere priser på metaller, deriblant jern og stål, men også lavere priser på ulike petroleumsprodukter.

Produsentprisene i metallindustrien begynte å øke i begynnelsen av 2021. Veksten fortsatte fram til mai i år. Siden har vi sett fallende priser i næringen, og fra august til september gikk de ned med 2,8 prosent.

Også i næringsmiddelindustrien startet en relativt kraftig prisvekst fra starten av 2021, før prisene falt litt i august i år og økte igjen moderat i september. Innen kjemisk og farmasøytisk industri var det også en kraftig prisoppgang fra starten av 2021, men her falt prisene i juli og august etterfulgt av en moderat oppgang siste måned.

Prisveksten i metallvareindustrien startet for alvor noe senere enn i næringene nevnt over, og her har prisene fortsatt å øke.

Figur 2. Produsentprisindekser for industri totalt og utvalgte industrinæringer, 2020=100

Fall i olje- og gassprisene, fra høyt nivå

Indeksen for utvinning av råolje og naturgass falt med 13,3 prosent fra august til september, og det var prisen på naturgass som bidro mest til nedgangen. Oljeprisen falt for tredje måned på rad, men siste måneds prisfall var langt mindre enn det for naturgass. Europeiske land har nådd målet for fylling av gasslagrene for vinteren tidligere enn planlagt, noe som kan ha ført til mindre usikkerhet og reduserte priser. Gassprisen ligger derimot høyt i et historisk perspektiv. De skyhøye gassprisene har også ført til redusert etterspørsel etter gass fra flere kraftintensive industrinæringer, deriblant gjødselindustrien. Flere gjødselprodusenter har måttet stenge ned produksjonen i tredje kvartal.