Indeksnivået for industriomsetningen var 210,8 (2005=100) i perioden desember 2022-februar 2023, mot 209,4 i tremåendresperioden før, viser For å lette tolkingen av den kortsiktige utviklingen publiserer omsetningsstatistikk tremåneders glidende gjennomsnitt av de sesongjusterte tallene. Vanligvis sammenligner man de siste ikke-overlappende tremånedersperiodene. Sesongjusterte endringer fra én måned til en annen må tolkes med forsiktighet.. Det var økt omsetning på hjemmemarkedet som stod bak denne økningen.

Figur 1. Omsetningsindeks for industri. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt¹. 2005=100

¹ Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Tremånedersendring: Næringsmidler trekker mest opp

Sesongjusterte tall viser at total industriomsetning økte med 0,7 prosent i perioden desember 2022 til februar 2023, sammenlignet med den forrige tremånedersperioden.

Det var næringsmiddelindustrien som trakk industriomsetningen mest opp, med en oppgang på 2,0 prosent.

Maskindustrien og metallvareindustrien bidro også til økningen i samlet industriomsetning med en økning på henholdsvis 9,5 og 8,1 prosent.

Næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri bidro mest til å dempe oppgangen i industrien med en nedgang på 10,7 prosent i perioden. Lavere priser for raffinerte petroleumsprodukter i de to første månedene i tremånedersperioden forklarer mye av denne nedgangen. Lavere produksjonsvolum i denne næringsgruppen trakk også ned omsetningen i tremånedersperioden.

Figur 2. Utvalgte næringer. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt¹

¹Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Månedsendring: Industriomsetningen økte i februar

Industriomsetningen økte med 2,1 prosent fra januar til februar 2023, ifølge sesongjusterte tall. Det var økning innenfor både hjemmemarkedet og eksportmarkedet.

Ikke-jernholdige metaller bidro mest til økningen i industriomsetningen fra januar til februar med en oppgang på 6,2 prosent. Både økt produksjonsvolum og økte priser bidro til økt omsetning for næringen i perioden. Prisene på ikke-jernholdige metaller i norske kroner påvirkes også av kronesvekkelse da mesteparten omsettes på eksportmarkedet i dollar. Se SSB's produsentprisindeks for mer informasjon om prisutviklingen for industrien i februar.

Øvrige næringer som bidro til å trekke opp industriomsetningen fra januar til februar 2023 var:

  • Næringsmiddelindustri
  • Kjemiske råvarer
  • Gummi, plast og mineralsk industri

Næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri bidro mest til å dempe oppgangen i industriomsetningen i januar med en nedgang på 3,4 prosent.