Indeksnivået for industriomsetningen var 209,3 (2005=100) i 4.kvartal 2022 mot 207,5 i foregående kvartal, viser For å lette tolkingen av den kortsiktige utviklingen publiserer omsetningsstatistikk tremåneders glidende gjennomsnitt av de sesongjusterte tallene. Vanligvis sammenligner man de siste ikke-overlappende tremånedersperiodene. Sesongjusterte endringer fra én måned til en annen må tolkes med forsiktighet.. Økningen i industriomsentingen i siste kvartal 2022 er godt hjulpet av god etterspørsel på hjemmemarkedet. Industriomsetningen endte på en ny toppnotering i 2022.

Figur 1. Omsetningsindeks for industri. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt¹. 2005=100

¹ Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Tremånedersendring: Maskinreparasjon og -installasjon trekker mest opp

Sesongjusterte tall viser at total industriomsetning økte med 0,9 prosent fra 3. til 4.kvartal 2022 og høy omsetning på hjemmemarkedet bidro til omsetningsveksten. Nedgang i eksportmarkedet bidro til å dempe oppgangen i den totale industriomsetningen.

Det var maskinreperasjon og -installasjon som trakk industriomsetningen mest opp, med en oppgang på 12 prosent, og det var hjemmemarkedet som stod for mesteparten av oppgangen for denne næringen. Økt produksjonsvolum i perioden var en medvirkende årsak til denne omsetningsveksten.

Næringene metallindustri og maskinindustri bidro også til økningen i samlet industriomsetning, med en økning på henholdsvis 4,6 og 7,6 prosent.

Næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri bidro mest til å dempeoppgangen i industrien med en nedgang på 2,1 prosent i perioden.

Lavere priser for raffinerte petroleumsprodukter i 4.kvartal forklarer mye av denne nedgangen.

Figur 2. Utvalgte næringer. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt¹

¹Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Månedsendring: Industriomsetningen økte i desember

Industriomsetningen økte med 0,9 prosent fra november til desember 2022, ifølge sesongjusterte tall. Det var økning innenfor både hjemmemarkedet og eksportmarkedet.

Næringene kjemiske råvarer og næringsmiddelindustri hadde størst økning i omsetningen fra november til desember med en oppgang på henholdsvis 14 og 1,8 prosent.

Næringene metallvareindustri og bygging av skip og oljeplattformer bidro mest til å dempe oppgangen i industriomsetningen i desember med en nedgang på henholdsvis 2,1 og 2,1 prosent.

Månedsendring: Oppgang i industriomsetningen i eurosonen i november 2022

Industriomsetningen i Omfatter de 19 EU-land som har valgt euro som valuta. hadde en oppgang på 0,7 prosent fra oktober til november 2022, viser sesongjusterte tall. I samme periode var industriomsetningen opp 0,6 prosent i Norge. Ellers i Norden gikk industriomsetningen opp i Danmark med 2,8 prosent og ned i Sverige med 0,9 prosent i denne perioden, ifølge EUs statistikkontor Eurostat.

Årsendring: Prisdrevet rekordomsetning i 2022

Norsk industriomsenting hadde en positiv Generell vekst i verdien av en størrelse i et kalenderår sammenlignet med verdien for den samme størrelsen året før. Årsvekst beregnes ved å ta forholdet mellom gjennomsnittet av månedsindeksene for aktuelt år og tilsvarende gjennomsnittstall for året før. Årsvekst må ikke forveksles med den løpende tolvmånedersveksten, som angir veksten i en størrelse fra en måned ett bestemt år til samme måned året etter. på hele 17 prosent fra 2021 til 2022 og noterte seg en ny toppnotering. Årsaken til den kraftige omsetningsveksten var den sterke prisveksten på industriprodukter i 2022. Produksjonsvolumet viste i samme periode en marginal nedgang. 

Eksportmarkedet stod for mesteparten av oppgangen i industriomsetningen, og økningen var på 22 prosent. Se også artikkel om handelsbalansen 2022 for flere detaljer om vareeksporten. Hjemmemarkedet økte også fra 2021 til 2022, og her var økningen på 14 prosent.

Det var næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri og næringsmiddelindustrien som bidro mest til oppgangen i 2022. Også metallindustrien hadde kraftig omsetningsvekst i 2022. Det var også disse næringene som bidro mest til oppgangen fra 2020 til 2021. Omsetningen i næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri setter stadig nye rekorder, og noterte seg for en ny toppnotering i 2022.