Indeksnivået for industriomsetningen var 172,1 (2005=100) i perioden mai-juli 2021 mot 167,5 i tremånedersperioden før, viser For å lette tolkingen av den kortsiktige utviklingen publiserer omsetningsstatistikk tremåneders glidende gjennomsnitt av de sesongjusterte tallene. Vanligvis sammenligner man de siste ikke-overlappende tremånedersperiodene. Sesongjusterte endringer fra én måned til en annen må tolkes med forsiktighet.. Etter det kraftige fallet første halvår i fjor har industriomsetningen hentet seg kraftig inn og ligger nå godt over nivået før koronapandemien inntraff.

Figur 1. Omsetningsindeks for industri. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt¹. 2005=100

¹ Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Tremånedersendring: næringsmiddelindustri trekker omsetningen opp

Sesongjusterte tall viser at total industriomsetning økte med 2,7 prosent i perioden mai-juli 2021, sammenlignet med den forrige tremånedersperioden. Betydelig prisvekst for industrivarer var en viktig årsak til omsetningsveksten.

Det var metallvareindustrien og næringsmiddel- og drikkevareindustri som trakk omsetningen mest opp, med en oppgang på henholdsvis 19,8 og 4,0 prosent. Næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri dempet den samlede oppgangen, med en nedgang på 6,5 prosent.

Figur 2. Utvalgte næringer. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt¹

¹Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Månedsendring: økning i industriomsetningen i juli

Industriomsetningen gikk opp med 2,4 prosent fra juni til juli 2021, ifølge sesongjusterte tall. Det var økt omsetning fra eksportmarkedet som lå bak økningen. Se utenrikshandel med varer for detaljer om eksport av fastlandsvarer.

Det var næringsmiddel- og drikkevareindustri som trakk industriomsetningen mest opp, med en oppgang på hele 9,4 prosent. Veksten kan delvis knyttes til høyere pris og eksportvolum for fisk og fiskevarer som skyldes en global etterspørselsvekst. Metallvareindustri og metallindustri bidro også til veksten med en økning i omsetningen på henholdsvis 11,5 og 6,1 prosent i juli.

Nedgang i omsetningen for næringsgruppen maskinreparasjon og -installasjon bidro til å dempe økningen i industriomsetningen i perioden.

Månedsendring: oppgang i industriomsetningen i eurosonen i juni 2021

Industriomsetningen i Omfatter de 19 EU-land som har valgt euro som valuta. hadde en oppgang på 0,9 prosent fra mai til juni 2021, viser sesongjusterte tall. Fra i samme periode var det en oppgang 1,5 prosent i Norge. Ellers i Norden gikk industriomsetningen i Danmark ned med 3,4 prosent og Sverige opp med 3,3 prosent i denne perioden, ifølge EUs statistikkontor Eurostat.

Torsdag den 12. mars 2020 innførte regjeringa tiltak mot spredningen av koronaviruset i Norge. Flere av virksomhetene i industrien har blitt påvirket av dette, noe som har ført til at aktivitetsmønsteret fra mars har vært annerledes enn hva vi vanligvis observerer. Sesongjusteringen under koronakrisa blir gjort på en slik måte at tall fra og med krisen (mars) ikke inngår i grunnlaget for beregningene av sesongmønsteret. Teknisk, i sesongjusteringsrutinen, blir dette gjort ved å spesifisere mars 2020 og påfølgende måneder som ekstremverdier.

Dette betyr at vanlige trendtall ikke vil bli beregnet og i stedet vil trend og sesongjusterte tall følge hverandre. Et viktig unntak er siste observasjon, der trendtallet som beregnes i sesongjusteringsrutinen kun vil være en fremskrevet verdi og siste observasjon inngår ikke. Trendtallene fra og med mars 2020 vil dermed være vanskelige å tolke.

SSB sin sesongjustering er i tråd med anbefalinger fra Eurostat.