Oljeøkonomien: Hvor blir det av pengene?

Publisert:

Endret:

Hva er egentlig «oljeinntektene», hvordan finner vi dem igjen i statistikkene og hvordan tar det norske folk del i rikdommene?

I denne artikkelen forklarer og tallfester vi inntektene som er relatert til utvinning av olje og gass, ofte omtalt som oljeinntekter. Videre viser vi hvordan statens inntekter fra petroleumsvirksomheten disponeres og hvordan de påvirker Ola Nordmanns økonomi.

Eksportinntekter: Inntekter fra salg av olje og gass

I 2017 var eksportinntektene fra olje og gass på vel 400 milliarder kroner, og dette beløpet påvirkes både av oljeprisen (i dollar) og kronekursen. Synker krona i verdi i forhold til andre valutaer, øker altså tilsynelatende eksportinntektene målt i kroner.

Eksport av olje og gass etter verdi

Eksport av olje og gass
1971 36
1972 244
1973 238
1974 845
1975 3568
1976 6716
1977 8111
1978 13598
1979 21993
1980 41399
1981 48087
1982 53472
1983 63844
1984 78329
1985 85380
1986 53077
1987 53620
1988 48513
1989 73540
1990 88540
1991 96301
1992 97136
1993 104069
1994 106440
1995 113230
1996 156690
1997 163674
1998 118303
1999 159227
2000 306625
2001 295716
2002 257330
2003 257937
2004 311485
2005 392592
2006 456129
2007 444181
2008 569310
2009 404665
2010 436547
2011 514393
2012 548643
2013 528167
2014 492098
2015 407150
2016 340703
2017 418405

Oljeselskapene mottar salgsinntekter i utenlandsk valuta, gjerne amerikanske dollar. Men oljeselskapene har jo også utgifter i fremmed valuta, statens sparing («oljefondet», se under) skjer i fremmed valuta og svært mye av det vi bruker penger på i Norge er importert fra andre land. Svak krone gir med andre ord både høyere oljeinntekter (målt i kroner) for Norge, og på den andre siden svakere internasjonal kjøpekraft for husholdninger, næringsliv og det offentlige. Slik sett kunne det kanskje være like relevant å oppgi eksportinntektene i dollar eller euro.

Salgsinntektene skal dekke oljeselskapenes investeringer, driftsutgifter og kapitalkostnader (renter på lån og utbytte til aksjonærene), samt skatter og avgifter til den norske stat. Inntektene fra salg av olje og gass deles altså mellom oljeselskapenes eiere og långivere, ansatte i oljeindustrien, leverandørindustrien i Norge og utlandet og staten. Staten har også inntekter gjennom aksjeutbytte fra Equinor (tidligere Statoil) og gjennom egne eierandeler (Statens Direkte Økonomiske Engasjement, SDØE).

Statoil og SDØE

Inntil midten av 1980-tallet var det daværende Statoil som forvaltet alle statens eierinteresser på sokkelen. I 1984/85 ble om lag halvparten skilt ut i SDØE (men fremdeles var det Statoil som forvaltet SDØE på vegne av staten). Da Statoil ble delprivatisert i 2001 ble det opprettet et nytt statlig selskap, Petoro AS, som overtok ansvaret for SDØE. Summen av skattene og de statlige inntektene fra Equinor og Petoro/SDØE kalles statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten.

Oljefondet

Statens pensjonsfond utland ble opprettet i 1990, men inntil 1996 ble oljeinntektene brukt i sin helhet. Fra 1996 til 2001 ble deler av disse inntektene brukt direkte, og deler av dem satt inn i «oljefondet». Med handlingsregelen i 2001 ble politikken lagt om, slik at oljeinntektene i sin helhet nå avsettes til oljefondet. Uttak fra fondet kan bare skje etter vedtak i Stortinget. Målet er at petroleumsformuen også skal komme framtidige generasjoner til gode, samt at fondet skal fungere som en buffer for statsfinansene. Over tid skal uttak fra fondet derfor svare til dets langsiktige realavkastning, slik at det ikke tæres på selve fondskapitalen. Selv om det er nyanser i partiprogrammenes formuleringer, har det i praksis vært tverrpolitisk enighet om prinsippene bak handlingsregelen siden 2013, da Høyre og Frp dannet regjering sammen.

Statens pensjonsfond utland

År Total markedsverdi
1998 171.83
1999 222.41
2000 386.45
2001 613.69
2002 609.01
2003 845.31
2004 1016.40
2005 1399.05
2006 1783.68
2007 2018.64
2008 2275.43
2009 2640.04
2010 3077.42
2011 3311.57
2012 3815.77
2013 5037.73
2014 6430.74
2015 7475.15
2016 7510.49
2017 8488.45
2018 8337.27

Overføringer fra Statens pensjonsfond utland til statsbudsjettet gjør at staten kan finansiere fellesgoder utover det som finansieres av skatter og avgifter. Statens inntekter tilfaller dermed «folk flest» ved at verdien av offentlige produserte tjenester og overføringer til private overstiger verdien av innbetalte skatter og avgifter. Det strukturelle oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet er forskjellen mellom statsbudsjettets inntekter og utgifter utenom olje, og gir uttrykk for hvor mye oljepenger som årlig må tas fra Oljefondet for å dekke opp dette.

I statistikken Statsregnskapets inntekter og utgifter finner du flere tall, både for statens netto kontantstrøm og for budsjettbalansen.

Siden 2012 har avkastningen på oljefondets plasseringer vært viktigere for verdiutviklingen enn netto tilførsel minus uttak. Både i 2016, 2017 og 2018 var uttakene fra fondet større enn innskuddene, og i 2018 kom om lag hver syvende krone over statsbudsjettet fra Statens pensjonsfond utland. Dette var også det første året fondet falt i verdi. Siden oljefondet vokser seg stadig større, og det blir stadig mindre igjen av petroleumsressursene, får avkastningen og kronekursen etter hvert større betydning for fondet enn svingninger i olje- og gassprisene.

Endringer i Oljefondet etter kilde

År Tilførsel/uttak Avkastning Kronekurs
1998 32.90 12.10 13.40
1999 24.40 23.00 3.10
2000 149.90 5.80 8.40
2001 251.30 -8.60 -15.40
2002 125.40 -29.20 -100.90
2003 103.90 91.10 41.30
2004 138.20 82.30 -49.30
2005 220.30 127.50 34.80
2006 288.30 124.90 -28.50
2007 313.70 75.60 -154.30
2008 383.80 -633.10 506.20
2009 169.40 612.80 -417.60
2010 182.00 263.90 -8.50
2011 271.20 -86.20 49.20
2012 276.30 447.40 -219.60
2013 239.00 691.50 291.40
2014 147.10 543.60 702.30
2015 42.50 333.80 668.10
2016 -105.20 446.70 -306.10
2017 -64.53 1027.79 14.70
2018 -12.28 -3.41 -135.50

Hvor blir pengene av - flere fellesgoder eller større privat konsum?

Enten oljeinntektene brukes direkte eller om det skjer gjennom uttak fra oljefondet, så måles oljepengebruken ved det oljekorrigerte budsjettunderskuddet. Underskuddet målt i prosent av BNP for fastlands-Norge tiltok for alvor sent på 1970-tallet, og fra 1985 til 1995 lå nivået på rundt 6 prosent av BNP. Deretter falt oljepengebruken i noen år, for så å øke gjennom hele 2000-tallet til rundt 7 prosent av BNP i 2018.

For å få en indikasjon på hvordan oljeinntektene flyter til det offentlige og privatpersoner, kan vi se på sammensetningen av forbruket i Norge, henholdsvis fellesfinansierte varer og tjenester (offentlig forvaltning) og privat forbruk. Tall fra SSBs nasjonalregnskapsstatistikk viser at konsumet i husholdningene og konsumet i offentlig forvaltning økte omtrent like mye fram til 1994 – 1995, men deretter har privat forbruk økt raskere. I den grad forbruksveksten i Norge kan tilskrives inntekter fra petroleumsvirksomheten, kunne man derfor kanskje si at brorparten har gått til privat forbruk. Samtidig må man huske at det trolig har vært en betydelig produktivitetsvekst også i offentlig sektor, slik at volumet av offentlige tjenester kan ha økt mer enn pengeverdien av tjenestene. Relativt sett har både husholdningenes konsum og konsum i offentlig forvaltning blitt omtrent firedoblet siden 1970.

Konsum i husholdningene og offentlig forvaltning. Faste 2005-priser.

Konsum i husholdninger Konsum i offentlig forvaltning
1970 276192 116693
1971 291537 124786
1972 299041 130496
1973 310010 137058
1974 319844 141985
1975 337292 152671
1976 357812 162037
1977 380917 168772
1978 374018 177077
1979 389178 186082
1980 396865 194204
1981 397179 200788
1982 400668 205743
1983 408649 211948
1984 422205 215166
1985 463193 220929
1986 486498 225818
1987 482815 235438
1988 471754 233118
1989 468111 240399
1990 470911 251179
1991 481889 265828
1992 493333 281943
1993 505189 292166
1994 522847 296375
1995 543608 299378
1996 579997 307811
1997 599268 316847
1998 616864 328128
1999 639927 338474
2000 667483 345462
2001 682317 359628
2002 703767 369945
2003 725484 374759
2004 764987 379696
2005 798211 386732
2006 839100 394220
2007 886148 402261
2008 900447 411992
2009 899039 428971
2010 935317 438300
2011 956610 442570
2012 990452 449460
2013 1017488 453851
2014 1036301 465905
2015 1059893 476946
2016 1072971 487094
2017 1096229 499179

Kontakt