Ringvirkninger i økonomien av oljeinvesteringene

Publisert:

Da oljeutvinningen startet opp i Norge, ble det aller meste importert fra utlandet. Etter hvert som mer kompetanse og kapasitet ble utviklet her hjemme, tok norsk leverandørindustri gradvis over en større del av leveransene. Dette gir store ringvirkninger for norsk økonomi.

Det er leveransene fra hjemmemarkedet som gir ringvirkninger for norsk økonomi. I 2012 var andelen av investeringene i petroleumsnæringen som direkte var importert fra utlandet 17,3 prosent, og næringen hadde i 2015 om lag 30 000 sysselsatte.

I rapporten Ringvirkninger av petroleumsnæringen i norsk økonomi (2018) er det beregnet at 124 900 sysselsatte i norsk økonomi kan knyttes til leveranser som følge av investeringsetterspørselen fra petroleumsnæringen. I tillegg kan 40 100 sysselsatte knyttes til leveranser av varer og tjenester til petroleumsnæringen (produktinnsats). Til sammen innebærer det at ressursbruken i petroleumsnæringen ledet til at om lag 195 000 sysselsatte personer kan knyttes til petroleumsnæringen, eller 7,1 prosent av samlet sysselsetting.

 

Les mer i rapporten Ringvirkninger av petroleumsnæringen i norsk økonomi

Kontakt