Et Discussion Paper er en foreløpig versjon av et forskningsarbeid som forfatterne ønsker diskusjon rundt og innspill på, før de eventuelt reviderer og prøver å få publisert en endelig versjon i et vitenskapelig tidsskrift. Discussion papers blir kommentert av andre forskere i SSB før publisering, men både konklusjoner og metodevalg står for forfatterens egen regning.

Imidlertid er en alvorlig begrensning at modellen fort blir uhåndterlig når antallet individuelle egenskaper øker. Kompleksiteten i modellen øker eksponentielt med hver ny egenskap som legges til. Ettersom befolkningsdynamikk er sammensatt, risikerer man å utelate viktig heterogenitet i demografisk atferd. Dette truer realismen til modellen og fører til at færre interessante og politikkrelevante spørsmål kan undersøkes.

Mikrosimuleringsmodellen har blitt en seriøs utfordrer ved at den håndtere kompleksitet godt. Nye individuelle karakteristikker og interaksjoner kan enkelt inkluderes i modellrammeverket. Tidligere var de kravene mikrosimulering stilte til datamengde og -kraft svært krevende. Tilgang til administrative registerdata og rask utvikling i tilgjengelig datakraft har redusert viktigheten av disse begrensningene. Likevel har de som holder på med befolkningsframskrivinger vært tilbakeholdne med å bytte modell, og kohort-komponent og mikrosimuleringslitteraturen har hovedsakelig utviklet seg parallelt. Manglende praktisk veiledning for overgang har vært pekt på som en viktig årsak til at få benytter mikrosimuleringsrammeverket.

I denne artikkelen har vi som mål å bygge bro mellom disse to litteraturene ved å vise hvordan man kan gå fra kohort-komponentmetode til mikrosimulering og likevel beholde styrkene til begge metoder. Vi tydeliggjør de underliggende antagelsene til modellene, gir en detaljert beskrivelse av modelleringsvalgene og validerer mikrosimuleringsmodellen ved å sammenligne med resultatene fra kohort-komponent modellen. Videre vil vi vise konvergeringsegenskapene til mikrosimuleringene og forklare hvordan de detaljerte resultatene fra mikrosimulering kan brukes til å forbedre politikkanalyse.  Som case bruker vi Statistisk sentralbyrås offisielle kommunale befolkningsframskrivinger. Dette er et spesielt instruktivt eksempel siden de mange kommunene gjør at vi allerede er nær grensen for hva som er mulig av heterogenitet i kohort-komponent modellen. Det er også et nyttig eksempel ved at små befolkningsstørrelser i mange kommuner gjør det spesielt verdifullt å kvantifisere modellusikkerheten til resultatene, som produseres direkte fra kjøringene av mikrosimuleringsmodellen.