Et Discussion Paper er en foreløpig versjon av et forskningsarbeid som forfatterne ønsker diskusjon rundt og innspill på, før de eventuelt reviderer og prøver å få publisert en endelig versjon i et vitenskapelig tidsskrift. Discussion papers blir kommentert av andre forskere i SSB før publisering, men både konklusjoner og metodevalg står for forfatterens egen regning.

Formålet med arbeidet rapportert her er å beregne statistiske fordelinger rundt prognoser for størrelse og alder- og kjønnsstruktur til innvandrerbefolkningen i Norge og deres barn. Som punktprognoser anvender vi resultatene av SSBs deterministiske befolkningsframskriving publisert i juli 2022. Vi brukte metoden med stokastiske andeler, som er brukt tidligere på husholdningsprognoser. Metoden starter med en stokastisk prognose for fremtidens befolkning fordelt på alder og kjønn. Hvert resultat av sistnevnte prognose er en stokastisk variabel. Denne variabelen blir kombinert med et sett med tilfeldige andeler, som deler opp hvert befolkningstall, gitt alder og kjønn, i tall for innvandrer-kategorier. Vi presenterer resultater for årene 2030, 2040, 2050 og 2060 for innvandrer-befolkningen i Norge og deres norskfødte barn («andre generasjon») fordelt på alder og kjønn. Vi skiller både innvandrere og deres barn etter tre kategorier som representerer landbakgrunn: 1. Vesteuropeiske land pluss USA, Canada, Australia og New Zealand; 2. Østeuropeiske EU-land; 3. andre land. Befolkningen uten migrasjonsbakgrunn utgjør en syvende gruppe.

Resultatene viser at noen få befolkningstrender som ble spådd for Norge til 2060 er ganske sikre: en sterk økning i størrelsen på innvandrerbefolkningen (nærmere bestemt de som tilhører gruppe 3) og av norskfødte barn av innvandrere. Når det gjelder alderstrukturene til innvandrere og deres barn, er prediksjonsintervallene rundt prognosene til disse personene i ettårsaldersgrupper så brede at det er lite informasjon i disse prognosene. For befolkningen som helhet (uavhengig av innvandrerbakgrunn) er prognosene for aldersstrukturen i ettårsaldersgrupper pålitelige frem til rundt 2040, med unntak av barn født etter 2022. For senere år blir intervallene svært brede for alle aldre. Men aldring er sikkert.