Sentraliseringen er forventet å fortsette, men har blitt bremset av et mer desentralisert innvandringsmønster den siste tiden. Aldringen av befolkningen fortsetter også, i tråd med økende levealder, og er særlig sterk i distriktene og i kommuner der befolkningen synker. Dette utgjør de brede trendene i årets framskriving.

Fra 2024-2050 er befolkningen ventet å vokse med 10 prosent. Det er forventet vekst i alle lands­deler og fylker, foruten Nordland med en beskjeden nedgang på én prosent. Veksten er særlig sterk på Østlandet. 226 av landets 357 kommuner er forventet å vokse til 2050. Altså er en majoritet på 63 prosent av kommunene forventet å vokse, mens 37 prosent er forventet å ha et stabilt eller fallende folketall.

Framskrivingens hovedalternativ viser at sentraliseringen av befolkningen fortsetter. De mest sentrale og ofte mest folkerike kommunene har høyest prosentvis vekst. I antall er det de store bykommunene som vokser mest fram til 2050, med Oslo på topp med 100 000 flere personer. Framskrivingene viser også sterk vekst i mange av nabokommunene til de store byene. Blant de minst sentrale kommunene er det derimot mange med forventet befolkningsnedgang.

Aldringen av befolkningen skjer i alle landets kommuner, men er særlig sterk i distriktskommuner og i kommuner med forventet fall i folketallet. I 2050 forventes de mest sentrale kommunene å ha en andel 70 år og eldre på 16 prosent, mens for de minst sentrale kommunene forventes denne andelen å nå én fjerdedel. Kommunene med høyest aldring når omtrent én tredjedel.

Utgangspunktet for framskrivingene er kommunenes befolkning 1. januar 2024 delt inn etter kjønn og alder, samt forutsetninger om hvordan lokal fruktbarhet, dødelighet, innenlands flytting, innvandring og utvandring vil utvikle seg framover. Framskrivingsresultater er usikre. På grunn av systematikken i befolkningsutviklingen vet vi mye om kommunenes befolkning på kort sikt ved at de fleste av oss vil være ett år eldre til neste år og bo på samme sted. På lengre sikt må vi lene oss mer på de demografiske forutsetningene.

Framskrivingsmodellen er en forenkling av virkeligheten. Vi anbefaler derfor brukere til å lese seg opp på modellens virkemåte og til å forholde seg aktivt til resultatene. Ta en vurdering om forutsetningene virker rimelige gitt egen kunnskap om lokale forhold, og juster tallene tilsvarende.  Til støtte for slike vurderinger publiserer Statistisk sentralbyrå en egen artikkel om god bruk av framskrivinger og tabeller i Statistikkbanken.