Usikkerheten er beregnet ved bruk av Et prognoseintervall karakteriserer usikkerheten til et predikert tall. I denne beregningen har vi brukt 67 prosent prognoseintervaller og 80 prosent prognoseintervaller. Blant annet ser vi i tabellen at 80 prosent intervallet for folkemengden i 2060 strekker seg fra 5,5 til 6,8 millioner. Tolkningen er som følger: sannsynligheten for at folkemengden i 2060 kommer til å ligge mellom 5,5 og 6,8 millioner anslås å være 80 prosent (odds 4 mot 1). Hovedalternativet til SSB’s framskriving viser et folketall på 6,1 millioner i 2060. Dette er hva vi ut fra beregningene anser som mest trolig. Dersom man mener at intervallet er for bredt, kan man velge et 67 prosent prognoseintervall (odds 2 mot 1), men da øker sannsynligheten for at det virkelige folketallet havner utenfor intervallet. Et kort/smalt prognoseintervall for en gitt sannsynlighet eller et bestemt oddsforhold avspeiler mindre usikkerhet enn et langt/bredt intervall. rundt resultatene fra hovedalternativet for den nasjonale framskrivingen, les mer i DP 996 (PDF). Resultatene viser at hvis befolkningsutviklingen fra de siste ti årene fortsetter, kan vi med 80 prosent sannsynlighet forvente at folketallet i 2060 ligger mellom 5,5 og 6,8 millioner. Dette viser at usikkerheten rundt framskrivingens hovedalternativ (6,1 millioner) er stor. Usikkerheten varierer mye med alder og mellom ulike deler av befolkningen. Usikkerheten øker mye når vi skuer lenger inn i framtiden. I Statistikkbanken finnes Et prognoseintervall karakteriserer usikkerheten til et predikert tall. I denne beregningen har vi brukt 67 prosent prognoseintervaller og 80 prosent prognoseintervaller. Blant annet ser vi i tabellen at 80 prosent intervallet for folkemengden i 2060 strekker seg fra 5,5 til 6,8 millioner. Tolkningen er som følger: sannsynligheten for at folkemengden i 2060 kommer til å ligge mellom 5,5 og 6,8 millioner anslås å være 80 prosent (odds 4 mot 1). Hovedalternativet til SSB’s framskriving viser et folketall på 6,1 millioner i 2060. Dette er hva vi ut fra beregningene anser som mest trolig. Dersom man mener at intervallet er for bredt, kan man velge et 67 prosent prognoseintervall (odds 2 mot 1), men da øker sannsynligheten for at det virkelige folketallet havner utenfor intervallet. Et kort/smalt prognoseintervall for en gitt sannsynlighet eller et bestemt oddsforhold avspeiler mindre usikkerhet enn et langt/bredt intervall. rundt framskrivingsresultatene for aldersfordelingen av Innvandrere er personer som er registrert bosatt i Norge og født i utlandet, og som har to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre., deres norskfødte barn, og av den øvrige befolkningen for årene 2030, 2040, 2050 og 2060. Her ser vi på usikkerheten for framtidig folkemengde, aldersstrukturen for hele befolkningen og for Innvandrere er personer som er registrert bosatt i Norge og født i utlandet, og som har to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre..

Folkemengde

Tabellen viser folkemengde ifølge SSBs befolkningsframskriving fra juli 2022 for årene 2030, 2040, 2050 og 2060, samt 80 prosent prognoseintervaller rundt disse resultatene. For 2030 strekker 80 prosent prognoseintervallet seg fra 5,6 til 5,8 millioner. Med et framskrivingsresultat på 5,7 millioner tyder det smale intervallet på et presist anslag. Når vi ser på senere år og lengden på prognoseintervallet øker blir anslagene mindre presise. Dette er som forventet, ettersom usikkerheten blir større jo lenger frem i tid vi framskriver.

Tabell 1. Registrert og framskrevet folkemengde pr. 1. januar for 2022, 2030, 2040, 2050 og  2060, samt 80 prosent prognoseintervaller. Framskrivingsresultatene er hentet fra SSBs hovedalternativ (MMM)

 Hovedalternativet (millioner)80 prosent prognoseintervall
20225,43-
20305,66[5,57-5,75]
20405,89[5,66-6,13]
20506,03[5,63-6,46]
20606,11[5,50-6,77]

Aldersfordeling

I flere tiår har SSB forventet en økning i levealderen, og dermed en voksende andel eldre i den framtidige befolkningen. Også framskrivingen fra 2022 viser sterk aldring. Hovedalternativet i Figur 1a og b gir befolkningens alderssammensetning i 2030 og i 2060. Det er betydelig flere eldre i 2060 enn i 2030.

Hvordan blir bildet når vi tar høyde for at framskrivingen er usikker? Nedre og øvre grenser til to typer prognoseintervaller er tegnet inn, 67 prosent og 80 prosent intervaller . For de fleste aldersgrupper er intervallgrensene i 2030 nesten sammenfallende og usikkerheten er dermed minimal. Unntaket er barn i aldersgruppen 0 – 7 år, som kommer til å bli født i perioden 2022 - 2029. For dem kan tallet i 2030 variere med noen tusener. Grunnen er at antall fødsler i et bestemt år i framtiden er avhengig både av antall kvinner i fødedyktig alder, og av deres fødselsrater. Begge faktorer er usikre, og denne usikkerheten er større i 2029 enn i 2023.

Figur 1a. Befolkning fordelt etter alder i 2030. Resultater fra SSBs befolkningsframskriving (hovedalternativet) og øvre og nedre grenser til 67 prosent og 89 prosent prognoseintervaller

Figur 1b. Befolkning fordelt etter alder i 2060. Resultater fra SSBs befolkningsframskriving (hovedalternativet) og øvre og nedre grenser til 67 prosent og 89 prosent prognoseintervaller

Figur 1. Befolkning fordelt etter alder i 2030 og 2060. Resultater fra SSBs befolkningsframskriving (hovedalternativet), øvre og nedre grenser til 67 prosent prognoseintervaller, øvre og nedre grenser til 80 prosent prognoseintervaller.

Sammenligning av grafene for 2030 og 2060 viser hvordan usikkerheten øker over tid og forplanter seg til høyere aldre. Prognoseintervallene for de yngste er meget store, slik at en bruker må være forberedt på at det virkelige tallet om 38 år muligens blir 10 000 eller 20 000 høyere eller lavere enn det som hovedalternativet til framskrivingen viser. 

Aldersfordeling av innvandrere

Framskrivingen viser også en sterk aldring for befolkningsgruppen som består av innvandrere (se figur 2). For 2030 viser hovedalternativet at en alder mellom 40 og 50 år er mest vanlig for denne gruppen. Det betyr at mange av innvandrerne er født på 1980-tallet. Disse vil være mellom 70 og 80 år gamle i 2060. I tillegg venter SSB at alderen 50 til 70 år kommer til å være vanlig for innvandrere i 2060.

Hva viser prognoseintervallene? Allerede i 2030 er usikkerheten betraktelig. For eksempel er det ifølge hovedalternativet ca. 24 800 innvandrere som er 44 år i 2030. Vi må også regne med en to-tredjedels sannsynlighet (67 prosent) på at det virkelige tallet kommer til å ligge mellom 18 700 og 31 000. Det betyr samtidig en sjettedels sannsynlighet for et tall større enn 31 000, og samme sjanse for et tall mindre enn 18 700. Hvis man mener at 67 prosent er en for lav sannsynlighet og ønsker mer sikkerhet, kan man bruke 80 prosent intervallet. I dette intervallet vil det være mellom 17 300 og 33 000 innvandrere som er 44 år i 2030. Andre aldersgrupper i figur 2 har kortere intervaller, slik at framskrivingen gir inntrykk av å være mer presis. Det trenger ikke nødvendigvis å stemme, ettersom en viktig grunn til korte intervaller er at det dreier seg om lavere tall. Den relative usikkerheten (intervallets lengde i forhold til framskrivingsresultatet) er faktisk større for unge og eldre innvandrere, sammenlignet med dem som er mellom 40 og 50 år gamle. Det vil altså si at selv om det er små tall, er usikkerheten større for de unge og eldre innvandrerne i framskrivingene sammenliknet med de i arbeidsfør alder. 

Figur 2a. Antall innvandrere fordelt etter alder i 2030. Resultater fra SSBs befolkningsframskriving (hovedalternativet) og øvre og nedre grenser til 67 prosent og 89 prosent prognoseintervaller

Figur 2b. Antall innvandrere fordelt etter alder i 2060. Resultater fra SSBs befolkningsframskriving (hovedalternativet) og øvre og nedre grenser til 67 prosent og 89 prosent prognoseintervaller

Figur 2. Antall innvandrere fordelt etter alder i 2030 og 2060. Resultater fra SSBs befolkningsframskriving (hovedalternativet), øvre og nedre grenser til 67 prosent prognoseintervaller, øvre og nedre grenser til 80 prosent prognoseintervaller.

For 2060 er prognoseintervallene for innvandrernes aldersfordeling betraktelig større enn for 2030. Usikkerheten er meget stor, fordi det er vanskelig å anslå framtidig innvandring og utvandring. Denne effekten vil i tillegg øke over tid. Det betyr at en bruker bør være meget forsiktig med å bruke tallene for 2060, spesielt i form av ett-års aldersgrupper. Dersom man allikevel er nødt til å bruke aldersspesifikke tall for antall innvandrere, anbefales det å anvende grupper bestående av større aldersspenn. Dette gjelder ikke bare for 2060, men også årene 2040-2060. Samtidig må man være klar over at usikkerheten uansett er betydelig. For aldersgruppen 60 – 69 i 2060 strekker 80 prosent intervallet seg fra 128 200 til 212 800. SSB forventer 189 100 innvandrere i denne aldersgruppen, slik at intervall-lengden blir 44,7 prosent av framskrivingsresultatet (100x(212 800 – 128 200)/189 100). Til sammenligning: For ett-års aldersgrupper fra 60 til og med 69 varierer den relative intervall-lengden litt, men den ligger rundt 150 prosent.

Resultatene fra SSBs befolkningsframskriving er usikre, som vist her. Derfor oppdateres framskrivingen med jevne mellomrom, og en må være forberedt på at noen resultater kan bli sterkt justert. Likevel er noen tall mer usikre enn andre. For eksempel er tall på antallet innvandrere i framtiden mer usikre enn tall for hele befolkningen.