Materialstrømsregnskap

Oppdatert: 24. november 2021

Neste oppdatering: 21. desember 2022

Naturressurser tatt ut
Naturressurser tatt ut
2020
323 339
1000 tonn

Om statistikken

Statistikken sammenstiller uttak av naturressurser samt import og eksport av slike ressurser. I tillegg kommer import og eksport av produkter og avfall.

Materialstrømsregnskap

21. desember 2022

425 Seksjon for energi-, miljø- og transportstatistikk

Statistikken blir publisert på nasjonalt nivå.

Årlig

Årlig rapportering til Eurostat etter statistikkforordningen 691/2011 om europeiske miljøøkonomiske regnskaper.

Data fra alle interne og eksterne aktører blir lagret som filer i operativsystemet UNIX. Alle filene er lagret som SAS-språkfiler.

I statistikkforordningen 691/2011 om europeiske miljøøkonomiske regnskaper har EU inkludert en modul som kalles Economy-Wide Material Flow Accounts (EW-MFA). Denne modulen forutsetter årlig obligatorisk rapportering til Eurostat på uttak av naturressurser (biomasse, mineraler og fossile energibærere) samt import og eksport av slike ressurser. I tillegg kommer import og eksport av produkter (grovinndelt etter type materiale som hovedbestanddel) og avfall til sluttbehandling. Tallene som danner grunnlag for rapporteringen hentes fra kilder i SSB og hos eksterne aktører.

Sammenstilling av tall for rapporteringen innebærer årlig uttrekk av tall fra primærnæringsstatistikker, energistatistikker, utenrikshandel fra nasjonalregnskapet, avfallsstatistikk (eventuelt fra grunnlagsmaterialet for disse statistikkene) samt mineralressursstatistikk fra Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard. Tallene hentes ut, både manuelt og automatisert, på et avtalt format fra kildestatistikkene.

Statistikken ”Materialstrømsregnskap for Norge” ekstraheres på samme måte som beskrevet over.

Statistikken brukes til internasjonal rapportering blant annet EU, OECD.

Tall brukes av Eurostat til å publisere årlig ressursproduktivitet i Europa.

Eurostat, Miljødirektoratet, Klima- og miljødepartementet, forskningsinstitusjoner og andre organisasjoner og personer som jobber med miljøøkonomi og naturressurser og media er hovedbrukerne av statistikk.

Ikke relevant

Statistikken er basert på årlig uttrekk av tall fra primærnæringsstatistikker, energistatistikker, utenrikshandel fra nasjonalregnskapet, avfallsstatistikk (eventuelt fra grunnlagsmaterialet for disse statistikkene) samt mineralressursstatistikk fra Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard. Tallene hentes ut, både manuelt og automatisert, på et avtalt format fra kildestatistikkene.

Statistikkforordningen 691/2011 om europeiske miljøøkonomiske regnskaper

Statistikken omfatter uttak av naturressurser (biomasse, mineraler og fossile energibærere) samt import og eksport av slike ressurser. I tillegg kommer import og eksport av produkter (grovinndelt etter type materiale som hovedbestanddel) og avfall til sluttbehandling.

Sammenstilling av tall for rapporteringen innebærer årlig uttrekk av tall fra primærnæringsstatistikker, energistatistikker, utenrikshandel fra nasjonalregnskapet, avfallsstatistikk (eventuelt fra grunnlagsmaterialet for disse statistikkene) samt mineralressursstatistikk fra Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard.

Kornavlinger: http://www.ssb.no/en/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/korn/aar/2012-11-27?fane=om#content

Rot- og knollvekster : http://www.ssb.no/en/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/jordbruksavling/aar/2013-02-04?fane=om#content

Belgvekster og oljefrø: http://www.ssb.no/en/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/korn/aar/2012-11-27?fane=om#content

Grønnsaker, frukt og bær: http://www.ssb.no/en/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/hagebruk/aar/2012-12-21?fane=om#content

Forvekster inklusive eng til slått:

http://www.ssb.no/en/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/jordbruksavling/aar/2013-02-04?fane=om#content

Beite: Kilde: BFJ, Totalkalkylen for jordbruket; fôrregnskapet

Mineralressurser:

https://www.dirmin.no/aktuelt/harde-fakta-mineralstatistikk-2018-er-publisert

EW-MFA-modulen krever årlig obligatorisk rapportering til Eurostat om utvinning av naturressurser (biomasse, mineraler og fossile brensler) samt import og eksport av slike ressurser. I tillegg importeres og eksporteres produkter (grovt fordelt på materialtype) og avfall for sluttdisponering. Data som ligger til grunn for rapportering er samlet fra kilder i SSB og med eksterne aktører.

Sammensetningen av data for rapportering inkluderer årstall fra primærstatistikk, energistatistikk, utenrikshandel i nasjonalregnskapet, avfallsstatistikk og mineralressursstatistikk fra Direktoratet for mineralforvaltning (Dirmin).

Data sammenstilling, regnskapsregler og klassifisering av EW-MFA følger europeiske standardsystemer nevnt i EW-MFA veiledning (compilation guide, 2013) og System of Environmental-Economic Accounting Central framework (SEEA, 2012).

Ikke relevant

Statistikken inkluderer bare aggregerte tall, og følger SSBs regler for konfidensialitet.

Statistikken inneholder tall siden 1990, bortsett fra data for alle typer metalliske og ikke-metalliske mineraler. Tall for metallmalm og ikke-metalliske mineraler er tilgjengelig fra 2006. I tillegg følger statistikken europeisk standardsystem, som gjør tallene sammenlignbare også på europeisk nivå.

Kvaliteten er avhengig av kildestatistikken. Selv om registrene som tallene hentes fra har høy kvalitet, kan noen dekningsfeil oppstå på grunn av sen oppdatering og klassifiseringsfeil.

Bruk av estimater i stedet for faktiske tall representerer en annen kilde til usikkerhet. Det kan også oppstå feil under dataoverføring og revisjon. Det kan være usikkerhet rundt hvor sluttforbruket finner sted.

Ikke relevant

Kontakt