Bærekraftsmål 7:
Ren energi til alle

 

Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle.

Navigasjon til andre bærekraftsmål

Denne siden viser kun de nasjonale indikatorene. Trykk på lenken under for å gå til siden for de globale indikatorene.
 

Delmål 7.1: Sikre allmenn tilgang til pålitelige og moderne energitjenester

Innen 2030 sikre allmenn tilgang til pålitelige og moderne energitjenester til en overkommelig pris

Leveringspålitelighet for elektrisk energi, 2022 (7.1.a)
Leveringspålitelighet for elektrisk energi, 2022 (7.1.a)
99,989
%

Indikator 7.1.a Leveringspålitelighet for elektrisk energi

Tilgjengelig indikator 7.1.a Leveringspålitelighet for elektrisk energi

Delmål 7.1: Innen 2030 sikre allmenn tilgang til pålitelige og moderne energitjenester til en overkommelig pris

Geografisk dekning Landet

Måleenhet Prosent

Definisjoner Avbrudd er definert som en tilstand karakterisert som utelatt levering av elektrisk energi til en eller flere sluttbrukere, der forsyningsspenningen er under 5 % av det avtalte spenningsnivået.

Forklaring Leveringspålitelighet er tilgjengeligheten av elektrisk energi. Indikatoren for leveringspålitelighet viser hvor mye av den elektriske energien som når frem til sluttbruker, og hensyntar dermed hvor ofte det oppstår avbrudd på grunn av feil eller utkoblinger og hvor lenge avbrudd varer. Det er flere bestemmelser i forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet som regulerer leveringspåliteligheten i Norge.

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen.

Kilde NVE (Reguleringsmyndigheten) https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/publikasjoner-og-data/statistikk/avbruddsstatistikk/ 

Statistikkside på ssb.no, med informasjon om neste oppdatering av indikatorgrunnlaget Ingen.

Data, tidsserie, siste oppdatering Se Kilde

Frekvens for oppdatering av indikator Årlig.

Metadata er sist oppdatert 09.09.2023

Delmål 7.2: Øke andelen fornybar energi i det samlede energiforbruket

Innen 2030 øke andelen fornybar energi i verdens samlede energiforbruk betydelig

Andelen fornybar energi av det totale energiforbruket (7.2.1)
Andelen fornybar energi av det totale energiforbruket (7.2.1)
2022
75,8
%
10,9 prosentpoeng endring fra ti år før
Andelen fornybar energi av det totale energiforbruket (7.2.1)

Indikator 7.2.1 Andel av fornybar energi i samlet sluttbruk av energi

Tilgjengelig indikator Andelen fornybar energi av det totale energiforbruket (7.2.1)

Delmål 7.2: Øke andelen fornybar energi i det samlede energiforbruket

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner -

Forklaring Den regulerbare vannkraften er ryggraden i energisystemet i Norge. Et mål med energipolitikken er å legge til rette for lønnsom produksjon av fornybar energi i Norge. Finn ut mer på Energifakta Norge.

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde Statistikkside Produksjon og forbruk av energi, energibalanse og energiregnskap

Data - tidsserie, siste oppdatering Se Kilde

Frekvens for oppdatering av indikator Årlig

Metadata - siste oppdatering 09.09.2023

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Delmål 7.3: Doble energieffektivitetsraten på verdensbasis

Innen 2030 få forbedringen av energieffektivitet på verdensbasis til å gå dobbelt så fort

Energiintensitet for norsk økonomisk aktivitet (7.3.1)

Indikator 7.3.1 Energiintensitet målt i primær energi og BNP

Tilgjengelig indikator Energiintensitet for norsk økonomisk aktivitet, GWh/mrd. kr bruttoprodukt (7.3.1)

Delmål 7.3 Innen 2030 få forbedringen av energieffektivitet på verdensbasis til å gå dobbelt så fort

Geografisk dekning Norge

Måleenhet GWh/mrd. kr

Definisjoner Energiintensitet er "sluttbruk av energi / brutto nasjonalprodukt".

Energiintensitet er et mål på hvor mye energi som brukes i forhold til et relevant aktivitetsmål, som for eksempel produksjon eller bruttonasjonalprodukt, befolkning, energi til oppvarming av rom per arealenhet eller energi brukt til oppvarming av tappevann per innbygger. Energiintensitet må ikke forveksles med energieffektivitet.

Forklaring Samlet sett har utviklingen de siste årene ført til at den norske økonomien gradvis har blitt mindre energiintensiv. Likevel har, for samme periode, sluttbruken av energi i samfunnet økt samlet sett. Dette kan forklares med vekst i økonomien generelt, og i det private konsumet spesielt, noe som har medført økende energibruk knyttet til transport av personer og varer. Finn ut mer på Energifakta Norge.

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde Statistikkside Utslipp fra norsk økonomisk aktivitet 

Data - tidsserie, siste oppdatering Se Kilde

Frekvens for oppdatering av indikator Årlig

Metadata - siste oppdatering 09.09.2023

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Energiintensitet for industri, bygge- og anleggsvirksomhet og transport (7.3.a)

Energibruk ekskl. råstoff i GWh per mrd. kr bruttoprodukt, faste 2015-priser

Indikator 7.3.a Energiintensitet for industri, bygge- og anleggsvirksomhet og transport

Tilgjengelig indikator 7.3.a Energiintensitet for industri, bygge- og anleggsvirksomhet og transport

Delmål 7.3: Innen 2030 få forbedringen av energieffektivitet på verdensbasis til å gå dobbelt så fort

Geografisk dekning Norge

Måleenhet GWh/mrd. kr bruttoprodukt, faste 2015-priser

Definisjoner Energiintensitet er et mål på hvor mye energi som brukes i forhold til et relevant aktivitetsmål, som for eksempel produksjon eller bruttonasjonalprodukt, befolkning, energi til oppvarming av rom per arealenhet eller energi brukt til oppvarming av tappevann per innbygger. Energiintensitet må ikke forveksles med energieffektivitet.

Energieffektivitet er et mål på hvor effektivt energien brukes til et angitt formål, for eksempel til produksjonen av et produkt eller en tjeneste (Store norske leksikon,2014). Bruker en mindre energi til å produsere det samme produktet eller tjenesten enn tidligere, så er produksjonen blitt mer energieffektiv. 

Forklaring -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Industri, Bygge- og anleggsvirksomhet, Transport

Kilde Statistikkbanktabell 11601: Energiregnskapet. Energiintensitet for norsk økonomisk aktivitet, etter næring (GWh/mrd. kr)

Statistikkside på ssb.no, med informasjon om neste oppdatering av indikatorgrunnlaget Produksjon og forbruk av energi, energibalanse og energiregnskap

Data, tidsserie, siste oppdatering Se Kilde

Frekvens for oppdatering av indikator Årlig.

Metadata er sist oppdatert 09.09.2023

Fjernvarme produsert fra spillvarme (7.3.b)

Indikator 7.3.b Fjernvarme produsert fra spillvarme

Tilgjengelig indikator 7.3.b Fjernvarme produsert fra spillvarme

Delmål 7.3: Innen 2030 få forbedringen av energieffektivitet på verdensbasis til å gå dobbelt så fort

Geografisk dekning Norge

Måleenhet GWh

Definisjoner Fjernvarme er damp eller varmt vann som transporteres gjennom isolerte rør til forbrukerne, og benyttes bl.a. til oppvarming og varmt tappevann. Varmen kan produseres ved blant annet avfallsforbrenning, spillvarme, flis, kull, gass, olje, elektrisitet og varmepumper.

Spillvarme er et energiprodukt (se Standard for klassifisering av energiprodukter) for eksempel fra overskuddsvarme fra industrielle prosesser og varme fra avfallsforbrenning.

Se hele "Om statistikken" til statistikken som er grunnlag for denne indikatoren.

Forklaring Indikatoren om spillvarme-bruken gjelder for alle fjernvarmeverk omfattet av årlig rapportering til SSB (på vegne av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)).

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde Statistikkbanktabell 09469: Nettoproduksjon av fjernvarme, etter varmesentral (GWh) 

Statistikkside på ssb.no, med informasjon om neste oppdatering av indikatorgrunnlaget Fjernvarme og fjernkjøling

Data, tidsserie, siste oppdatering Se Kilde

Frekvens for oppdatering av indikator Årlig

Metadata er sist oppdatert 11.09.2023

Navigasjon til andre bærekraftsmål

Denne siden viser kun de nasjonale indikatorene. Trykk på lenken under for å gå til siden for de globale indikatorene.