Innovasjon i næringslivet

Oppdatert: oktober 4, 2021

Neste oppdatering: Foreløpig ikke fastsatt

Andel av foretakene som introduserte nye varer eller tjenester
Andel av foretakene som introduserte nye varer eller tjenester
2018-2020
38
%

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

Innovasjonstype etter detaljert næring
Innovasjonstype etter detaljert næring
2018-2020
Prosent av alle foretak
Innovasjons- aktivitetProdukt- eller forretnings prosess innovasjonBåde produkt og forretnings- prosess innovasjonProdukt- innovasjonProdukt- innovasjon (varer)Produkt- innovasjon (tjenester)Prosess- innovasjon (OM3)Forretningsprosess- innovasjon
Alle næringer6358283828254548
Fiske, fangst og akvakultur6249202318103945
Bergverksdrift og utvinning5246152017133741
Næringsmiddelindustri6559314441134447
Drikkevareindustri8180647573355969
Tekstilindustri6764304645134148
Bekledningsindustri5547334444203135
Lær- og lærvareindustri171717171701717
Trelast- og trevareindustri615919262565051
Papir- og papirvareindustri7565294743144747
Trykking, grafisk industri6461273523244752
Petroleums-, kullvare- og kjemisk industri7662385754194043
Farmasøytisk industri7979437272143650
Gummivare- og plastindustri7570375353194953
Mineralproduktindustri6255233531104243
Metallindustri6551153127123135
Metallvareindustri5451263028154246
Data- og elektronisk industri9185508077275356
Elektroteknisk industri8779276262153944
Maskinindustri7773405845334755
Motorkjøretøyindustri676736505064752
Transportmiddelindustri ellers5741192924112931
Møbelindustri5855253429214446
Annen industri7976466157305661
Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr5857192922174747
Kraftforsyning7260263619314949
Vann, avløp og renovasjon6757232714215053
Bygge- og anleggsvirksomhet46439147103538
Agentur- og engroshandel5956253731184145
Transport og lagring474415176174042
Overnattingsvirksomhet4944202513193640
Serveringsvirksomhet4342182214153638
Forlagsvirksomhet8478476548485659
Film- og TV-prod., musikkutgivelse7264325128344646
Radio- og fjernsynskringkasting4646212110173646
Telekommunikasjon6864394635385057
IT-tjenester8882556948606668
Informasjonstjenester9085517152626465
Finansiering og forsikring6359283713344850
Hovedkontortjen. og adm. rådgivning7569395123485158
Arkitekter og tekniske konsulenter6663344732354749
Forskning og utviklingsarbeid9476536648426163
Reklamevirksomhet og markedsundersøkelser6462313826334655
Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet6764375544314545
Reisebyråer og reisearrangører8372424217427272
Forretningsm. tjenesteyt. ellers5742223212263233
Standardtegn i tabeller
Innovasjon i næringslivet. Etter hovednæring og sysselsettingsgruppe
Innovasjon i næringslivet. Etter hovednæring og sysselsettingsgruppe
2018-2020
Prosent av alle foretak
Innovasjons- aktivitetProdukt eller forretnings-prosess innovasjonBåde produkt og forretnings- prosess innovasjonProdukt- innovasjonProdukt- innovasjon (varer)Produkt- innovasjon (tjenester)Prosess- innovasjon (OM3)Forretnings- prosess innovasjon
Alle næringer6358283828254548
Industri6560294137164448
Tjenesteytende næringer6661324330314750
Andre næringer5246131811133841
Foretakenes størrelse
5-9 sysselsatte6055283929254245
10-19 sysselsatte6964314332284851
20-49 sysselsatte5954233222214246
50-99 sysselsatte6661273725234651
100-199 sysselsatte7165354735305053
200-499 sysselsatte7670395133345658
500 sysselsatte og over8477566341506770
Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Undersøkelsen om innovasjon i næringslivet måler norske foretaks evne til nyskaping og omstilling innenfor områdene produkter (varer og tjenester), prosesser, organisasjon og marked. Statistikken gir også informasjon om foretakenes innovasjonsprosesser og rammebetingelsene for dette arbeidet.

Innovasjonsundersøkelsen er fra og med undersøkelsen for 2016-2018 basert på definisjoner og begreper gitt av OECD og Eurostat i 4. utgave av den såkalte Oslo-manualen. Manualen er ikke oversatt til Norsk, men noen nøkkelbegreper er definert under. Ytterligere informasjon om innholdet i undersøkelsen kan også finnes på innrapporteringsssiden for foretakene, hvor skjemakopi og informasjon til respondentene er tilgjengelig.

Hva menes med innovasjon i undersøkelsen

En innovasjon i næringslivet er et produkt eller en forretningsprosess, eller en kombinasjon av de to, som er nye eller forbedret, som skiller seg vesentlig fra foretakets tidligere produkter eller forretningsprosesser, og som er introdusert på markedet eller tatt i bruk av foretaket.

En innovasjon må være ny for foretaket, men den trenger ikke være ny for foretakets marked eller markedet for øvrig. En innovasjon trenger heller ikke være utviklet av foretaket selv. Med unntak for rent videresalg av produkter som i sin helhet er utviklet av andre er det en likevel å anse som en innovasjon om foretaket adopterer eller modifiserer innovasjoner som allerede finnes i markedet.

Produktinnovasjon (varer eller tjenester)

En produktinnovasjon er en ny eller forbedret vare eller tjeneste som er vesentlig annerledes enn foretakets tidligere varer eller tjenester og som har blitt gjort tilgjengelig på markedet. Endringer i design som utelukkende er av en estetisk art omfattes ikke.

Det er mulig for foretaket å ha introdusert både vare- og tjenesteinnovasjoner.

Innovasjon i forretningsprosesser

En innovasjon i forretningsprosesser er en ny eller forbedret forretningsprosess, for en eller flere driftsfunksjoner, som skiller seg vesentlig fra foretakets tidligere forretningsprosesser og som har blitt implementert/tatt i bruk i foretaket.

Begrepet omfatter både prosesser for utvikling og produksjon av varer og tjenester, tidligere omtalt som "prosessinnovasjoner", men også organisasjons- og forretningsprosesser som i tidligere undersøkelser ble definert som organisasjons- og markedsinnovasjoner.I undersøkelsen brukes kategoriene metoder eller prosesser for:

  • Vare- eller tjenesteproduksjon, inkludert metoder for å utvikle varer/tjenester
  • Levering, distribusjon eller logistikk
  • Informasjonsbehandling eller kommunikasjon
  • Regnskapsføring eller andre administrative formål
  • Organisasjonsprosedyrer eller av eksterne relasjoner
  • Ansvarsfordeling, beslutningstaking eller behandling av menneskelige ressurser (HRM)
  • Markedsføring, presentasjon, emballasje, produktplassering eller ettersalgstjenester

Prosessinnovasjon

Begrepet brukes ikke lenger i innovasjonsundersøkelsen fra og med 2018 eller i 4. utgave av Oslo-manualen. I statistikkbanken finnes det for perioden 2016-2018 en variabel kalt "Prosessinnovasjon (OM3)" som er et subsett av forretningsprosessinnovasjon, slik definert over, så nært som mulig slik prosessinnovasjon var definert i 3. utgave av Oslo-manualen og brukt i tidligere undersøkelser.

PP-innovasjon

Begrepet brukes ikke lenger i innovasjonsundersøkelsen fra og med 2018 eller i 4. utgave av Oslo-manualen.

Foretak med innovasjonsaktivitet

Innovasjonsaktivitet omfatter alle utviklings-, organisatoriske-, finansielle- eller forretningsmessige aktiviteter, inkludert FoU, som er utført med tanke på å utvikle, ta i bruk eller introdusere en innovasjon i produkter eller forretningsprosesser. Det skilles altså mellom aktivitetene og utfallet. Det er mulig å ha hatt innovasjonsaktivitet over en gitt periode som ikke har resultert i en innovasjon.

Samarbeid om FoU- eller andre innovasjonsaktiviteter

Med samarbeid menes aktiv deltagelse sammen med andre foretak eller organisasjoner. Det er ikke en forutsetning at partene oppnår en økonomisk eller kommersiell gevinst av samarbeidet. Rent kontraktarbeid hvor det ikke eksisterer et aktivt samarbeid fra begge parter omfattes ikke.

Organisasjonsinnovasjon

Begrepet brukes ikke lenger i innovasjonsundersøkelsen fra og med 2018 eller i 4. utgave av Oslo-manualen.

Markedsinnovasjon

Begrepet brukes ikke lenger i innovasjonsundersøkelsen fra og med 2018 eller i 4. utgave av Oslo-manualen.

Standard for næringsgruppering, SN2007, basert på EU-standarden NACE Rev. 2 og FN-standarden ISIC.

Størrelsesgruppe basert på antall sysselsatte i foretaket:

○ 5-9 sysselsatte

○ 10-19 sysselsatte

○ 20-49 sysselsatte

○ 50-99 sysselsatte

○ 100-199 sysselsatte

○ 200-499 sysselsatte

○ Over 499 sysselsatte

Navn: Innovasjon i næringslivet

Emne: Teknologi og innovasjon

Foreløpig ikke fastsatt

Seksjon for næringslivets utvikling

Nasjonalt, men delvis tilrettelagt med mulighet for nedbryting etter fylke og økonomisk region.

Undersøkelsen gjennomføres annethvert år med en observasjonsperiode på tre år. Referanseåret er siste år i observasjonsperioden. De fleste tallene I undersøkelsen måler kvalitative egenskaper ved foretakene gjennom hele observasjonsperioden, men enkelte kvantitative størrelser relatert til ansatte, investeringer og omsetning kun gjelder for referanseåret.

Eurostat og OECD.

Mikrodata samt informasjon om utvalgsenheter og populasjon lagres permanent.

Formålet med undersøkelsen er å kartlegge næringslivets innovasjons- og nyskapningsaktivitet. Undersøkelsen er utformet i samsvar med internasjonale standarder utarbeidet av OECD og EU og er en viktig del av myndighetenes informasjons­grunnlag for å vurdere innrettingen av norsk nærings- og innovasjonspolitikk.

Undersøkelsen er en del av Eurostats Community Innovation Survey (CIS) som har utviklet seg gradvis siden første innovasjonsundersøkelse (CIS1) som ble gjennomført for året 1992. CIS2 ble gjennomført for referanseåret 1997, CIS3 for 2001 og CIS4 for 2004. Deretter er undersøkelsen gjennomført hvert annet år.

Brukere er blant andre fagdepartementer, Norges forskningsråd, forskningsmiljøer, virkemiddelapparatet og næringslivsorganisasjoner. Undersøkelsen er viktig for evaluering av både innovasjonspolitikken og den generelle næringspolitikken. Den blir også brukt av OECD og Eurostat for forskningsformål, analyse og internasjonale sammenligninger.

Ikke relevant

Mellom 1997 og 2012 ble undersøkelsen sendt ut sammen med undersøkelsen om FoU i næringslivet og fra 2001 til 2012 integrert i samme skjema.

Enkelte variable som brukes i undersøkelsen og som rapporteres internasjonalt er basert på registerdata eller datainnsamling for annen statistikk. Dette omfatter blant annet foretakenes omsetning, sysselsetting og konserntilknytning samt de ansattes utdanningsnivå.

Undersøkelsen samler inn overslag over næringslivets samlede FoU-aktivitet, men brukere gjøres oppmerksom på at den autorative kilden for norsk FoU-statistikk er FoU-undersøkelsen. FoU-tall i innovasjonsundersøkelsen er avgitt betydelig tidligere på året og har ikke gjennomgått en like stor grad av kontroll og editering. Det er også sannsynlig at undersøkelsene ofte har forskjellige rapportører i foretakene.

Tidligere gjennomgang av tall rapportert i FoU- og innovasjonsundersøkelsene viser at undersøkelsene i stor grad fanger samme underliggende dimensjon, men at det kan være betydelige avvik på foretaksnivå. Det er også observert tendenser til at noen foretak rapporterer egenutførte FoU kostnader i FoU-undersøkelsen som spesifiseres som andre innovasjonskostnader i innovasjonsundersøkelsen. Innovasjonsundersøkelsens anslag for egenutførte FoU-kostnader er noe lavere enn i FoU-undersøkelsen.

Statistikkloven §§ 2-2 og 2-3.

Europarlaments- og Rådsbeslutning nr. 1608/2003/EF av 22. juli 2003 om produksjon og utvikling av en Felleskapsstatistikk over vitenskap og teknologi.Implementerende kommisjonsforordning nr. 995/2012 av 26. oktober 2012 om produksjon og utvikling av Felleskapsstatistikk over vitenskap og teknologi.

Hele næringslivet, med visse unntak.

Undersøkelsen dekker gruppene 03, 05-33, 35-39, 41-43, 46, 49-53, 55-56, 58-66, 70-74, 79 og 82 i Standard for næringsgruppering, SN2007.

Foretak med minst 5 sysselsatte i referanseåret, unntatt næringene 41-43, 49-53 og 56 hvor det av hensyn til den samlede oppgavebyrden ovenfor næringslivet kun dekkes foretak med minst 20 sysselsatte.

Innovasjonsundersøkelsen er en utvalgsundersøkelse som benytter det sentrale virksomhets- og foretaksregisteret (VoF) som grunndata.

Undersøkelsen omfatter alle enheter i næringslivet med minst 50 sysselsatte. For enheter med 5-49 sysselsatte er det trukket et tilfeldig utvalg, stratifisert etter 2-siffer næring og størrelsesgruppe (5-9, 10-19 og 20-49 sysselsatte samt for 50-99 sysselsatte i enkelte næringer). Trekkprosenten er enten 30, 15 eller 10 prosent, avhengig av størrelsesgruppe og antall enheter i stratumet. Det er fulltelling for alle enheter med minst 50 sysselsatte (100 sysselsatte i enkelte næringer) samt for foretak uavhengig av størrelse som tidligere har rapportert FoU-aktivitet over en grenseverdi.

Det samlede utvalget er på ca. 7 000 enheter.

Enheten i undersøkelsen er foretak . Et foretak er den juridiske enheten og kan bestå av en eller flere virksomheter (bedrifter).

Elektronisk innrapportering på Altinn.

Alle skjemaer gjennomgår en mottakskontroll (om skjema er fylt ut, om det er noen åpenbare feil mv.) Etter at alle dataene er maskinelt tilgjengelig, blir mer detaljerte kontroller foretatt, også kontroller mot forrige undersøkelse og mot andre datakilder.

For enheter med mindre enn 50 sysselsatte er undersøkelsen basert på et utvalg av enheter. På grunnlag av disse enhetene blir det for hvert stratum (næring og størrelsesgruppe) beregnet vektede totaltall for hele populasjonen.

Det har vært endringer i gjennomføringen av undersøkelsen og i datainnsamlingen over tid. Disse endringene er omtalt i avsnittet "Sammenlignbarhet over tid og sted" under.

Ikke relevant
Ikke relevant

Enkelte spørsmål stilles i hver undersøkelse, mens andre kun er inkluderes sporadisk. Enkelte spørsmål kan også være særegne for den norske undersøkelsen eller er spesielt tilpasset nasjonale formål og brukerbehov. I tillegg er undersøkelsen under løpende utvikling og kan inneholde engangsmoduler eller bearbeidede utgaver av tidligere spørsmål.

Statistikkbanken inneholder pdd. kun de delene av undersøkelsen som har vært mest stabile siden 2008. Ytterligere data har blitt publisert som en del av Indikatorrapporten, utgitt av Norges forskningsråd i samarbeid med SSB og NIFU.

Brukere bør være oppmerksom på at undersøkelsen er under kontinuerlig utvikling og at at det vil kunne være forskjeller i populasjon og innhold, både over tid og målt mot andre land. Internasjonale sammenlikninger basert på en felles minimumspopulasjon publiseres av Eurostat.

For relative tall (prosenter) vil forholdsvis små utslag i antall enheter kunne variere forholdvis mye over fra undersøkelse til undersøkelse for de individuelle næringsaggregatene hvor det er få enheter i populasjonen.

Undersøkelsen for 2012-2014 representerte et brudd i dataserien i forhold til tidligere publiseringer, til og med perioden 2010-2012. Referansenivået fra og med undersøkelsen for 2012-2014 er tall for perioden 2011-2013 som kan finnes i statistikkbanken. Mer om bakgrunnen for denne endringen og om hvordan tallene avviker fra foregående undersøkelser er nærmere omtalt i en separat artikkel.

Fra og med perioden 2014-2016 har datainnsamlingen for undersøkelsen har gått over til å benytte Altinn som rapporteringsplattform og all kommunikasjon med foretakene foregår som hovedregel nå elektronisk. Selv om spørsmålsformuleringene som er brukt i så stor grad som mulig samsvarer med tidligere har dette nødvendigvis medført strukturelle endringer i skjemautformingen enkelte steder.

SSB har observert visse tendenser i datamaterialet til at disse faktorene kan ha påvirket resultatene, men det er vanskelig å avgjøre i nøyaktig i hvilken grad slike effekter utgjør en substansiell forskjell. Det bør derfor vises forsiktighet når det kommer til å trekke konklusjoner kun basert på en direkte sammenlikning av disse tallene opp mot de to foregående undersøkelsene for 2011-2013 og 2012-2014.

Fra og med undersøkelsen for 2016-2018 er skjemaet og tilhørende definisjoner basert på 4. utgave av Oslo-manualen. Endringer av de underliggende definisjonene og i utformingen av en rekke spørsmål innebærer et brudd i statistikken og nye tabeller i statistikkbanken. Selv om tallene av den grunn ikke er direkte sammenliknbare med tidligere undersøkelser tyder ikke resultatene i seg selv på at oppgavegiverne rapporterer substansielt annerledes enn i foregående undersøkelse.

Innovasjonsbegrepet kan, for enkelte foretak, være vanskelig å forstå og avgrense fra beslektet virksomhet.

Svarandelen er forholdsvis høy, >98 prosent, og resultatene skulle derfor ikke inneholde vesentlige skjevheter pga. frafall. Grunnet kontroller etablert i den elektroniske datainnsamlingen er andelen ubesvarte spørsmål i de mottatte oppgavene nesten ikke-eksisterende.

Utvalg og populasjon baseres på Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF) og stratifiseringen etter tosifret næring (SN 2007) og antall sysselsatte er avhengig av denne datakilden. Feil eller manglende oppdatering av disse kjennemerkene, samt manglende oppdatering av enheter (avgang og tilgang) vil kunne påvirke undersøkelsens resultater.

For enheter med mindre enn 50 sysselsatte er undersøkelsen basert på et utvalg av enheter. På grunnlag av disse enhetene blir det for hvert stratum (næring og størrelsesgruppe) beregnet totaltall for hele populasjonen. Dette medfører at det er en viss modellusikkerhet knyttet til resultatene.

For hele næringslivet under ett antas modellusikkerheten for undersøkelsens hovedvariable å være på om lag +/- 1,5 prosentpoeng ved et 95 prosents prediksjonsintervall. For nedbrytinger etter hovednæring og størrelse antas usikkerheten å være på under +/- 3,5 prosentpoeng. I enkeltnæringer, særlig næringer med mange små foretak, kan imidlertid modellusikkerheten være betydelig.

Omsetningstallene i undersøkelsen bruker MVA-registeret i referanseåret som primærkilde. Supplerende datakilde er strukturstatistikk for foregående år. I tillegg brukes rateimputering og manuell justering basert på øvrig tilgjengelig regnskapsinformasjon, årsrapporter mm. Omsetningstallene i undersøkelsen har som sitt primære formål å være kontekstuell informasjon for foretakenes innovasjonsinvesteringer og som referanseinformasjon for å beregne andelen av næringslivets omsetning som stammer fra innovasjoner. De bør ikke sees på som autorative volumtall for de publiserte nedbrytingene utenfor konteksten av innovasjonsundersøkelsen.

For undersøkelsen med referanseår 2020 har endringer i tilgjengeligheten av grunnlagsmaterialet medført at omsetningstall ikke er tilgjengelige på publiseringstidspunktet. SSB vurderer alternative datakilder for å kombinere kvalitet og tidsmessighet for de omsetningsbaserte indikatorene.

Registerbasert omsetning kan være problematisk i visse tilfeller, særlig for foretak i større konsern. Her kan det oppstå uklarhet i hvilken omsetning rapportørene legger til grunn for svarene de oppgir. For eksempel kan det være at foretaket legger opp til at all innovasjon skal rapporteres på et over­ordnet/administrativt foretak, som i register har en begrenset omsetning, heller enn på operative foretak som er registrert med en høyere omsetning.

Undersøkelsen samler inn egne hovedtall for foretakenes egenutførte og innkjøpte forskning og utvikling (FoU). Disse samles typisk inn tidligere på året og har som sitt primærformål å bidra til kvalitetssikringen av øvrige rapporterte innovasjonskostnader/-investeringer. FoU-undersøkelsen er den autorative kilden for nivået på næringslivets FoU-innsats.

Ikke relevant
Kontakt