Ifølge foreløpige brudd- og sesongjusterte tall fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) økte antallet Sysselsatte er personer som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i referanseuka, samt personer som har et slikt arbeid men som var midlertidig fraværende på grunn av sykdom, ferie, lønnet permisjon eller lignende. personer i alderen 15-74 år 42 000 fra februar til mai i år. Her er mai målt som gjennomsnittet av perioden april-juni, og februar som gjennomsnittet av perioden januar-mars.

Stabil arbeidsledighet

Fra februar til mai 2021 var det bare mindre endringer i Arbeidsledige er personer 15-74 år uten inntektsgivende arbeid som prøvde å skaffe seg slikt arbeid i løpet av de siste fire ukene, og som kunne ha startet å arbeide i løpet av to uker. Ufrivillig permitterte blir regnet som arbeidsledige dersom de har vært permitterte sammenhengende i minst tre måneder og ellers oppfyller kriteriene om søking og tilgjengelighet. De 142 000 arbeidsledige i mai utgjorde 4,9 prosent av arbeidsstyrken. Ifølge de foreløpige brudd- og sesongjusterte månedstallene har ledigheten vært nokså stabil på rundt 4,7-4,9 prosent så langt i 2021. I 2020 økte ledigheten fra et nivå på under 4 prosent før innføringen av koronatiltakene i mars til 5,3 prosent i august (gjennomsnitt av juli-september).

Tallene fra AKU er justert med foreløpige bruddanslag fordi undersøkelsen fra og med 2021 har nytt spørreskjema i tillegg til at det er gjort enkelte endringer i utvalget som kan medføre brudd i tidsseriene. De viktigste endringene som er foretatt er forklart nærmere i boksen nedenfor. Ved sammenligning av tall før og etter bruddet i 2021 må det tas hensyn til usikkerheten forbundet med de foreløpige bruddanslagene, i tillegg til ordinær utvalgsusikkerhet.

I det videre omtales størrelsen på bruddanslagene for kvartalstall fra AKU, som blir publisert i Statistikkbanken uten bruddjusteringer. Siden disse tallene ikke er sesongjusterte beregnes endringstallene med utgangspunkt i samme kvartal året før.

Bruddanslag for 2. kvartal 2021

I mai ble foreløpige bruddanslag for de viktigste hovedstørrelsene i AKU presentert for første gang. For hver måned som går vil bruddanslagene bli sikrere. Ved nye publiseringer presenterer vi derfor reviderte foreløpige bruddanslag. Det nye, foreløpige bruddanslaget for sysselsatte i alderen 15-74 år er på om lag 21 000. Med andre ord anslås det at ny AKU viser 21 000 flere sysselsatte enn gammel AKU ville vist. Tall på sysselsatte som ikke er bruddjustert, viste 72 000 flere sysselsatte fra 2. kvartal 2020 til samme kvartal 2021. Hensyntatt de foreløpige bruddanslagene var økningen på 51 000.

Foreløpige bruddanslag for arbeidsledige i alderen 15-74 år for 2. kvartal 2021 er på 8 000. Ifølge bruddjusterte tall var 141 000 personer arbeidsledige i 2. kvartal 2021, en økning på 12 000 fra samme kvartal året før.

I vedlagte tabell nedenfor fremkommer foreløpige bruddjusterte endringstall for perioden 2. kvartal 2020 til 2. kvartal 2021, samt mellom 1. kvartal disse to årene. Siden det som er publisert av bruddanslag har vært foreløpige, er endringstallene for 1. kvartal endret fra tidligere publiserte tall. Bruddanslagene vil fortsatt bli oppdatert i de neste publiseringene og revisjoner i endringstallene må derfor påberegnes. Metoden som er benyttet i beregningene av bruddanslagene er nærmere forklart i egen artikkel.

  • Utvalget reduseres fra å omfatte alle registrerte bosatte 15-74 år til registrerte bosatte 15-89 år i private kosthusholdninger. Dette medfører at flere aldersgrupper inngår, mens for eksempel personer i førstegangstjenesten utgår. Endringene i utvalget innføres gradvis gjennom 2021 og 2022 i og med at kun en åttendedel av utvalget skiftes ut hvert kvartal og syv åttendedeler av utvalget fra gammel AKU ble med over i ny AKU ved årsskiftet.
  • Trekkeenheten endres fra familie til person og utvalgsplanen endres gradvis fra familieutvalg til personutvalg stratifisert etter personkjennetegn.
  • Tidligere kunne personer i samme familie svare for andre i familien. Når trekkeenheten endres til person kan ikke andre lenger svare på vegne av denne personen.
  • Undersøkelsen utvides med informasjon om lønn i hovedarbeidsforholdet for lønnstakere. Denne informasjonen hentes fra a-ordningen.
  • Undersøkelsen utvides med spørsmål om arbeid for hele husholdningen. Denne informasjonen blir samlet inn i kun en av de åtte intervjurundene.
  • Spørresekvenser, spørsmålsformuleringer og svaralternativer endres som følge av modernisering av språket, økt samordning internasjonalt samt tilpasset selvutfylling som fremtidig innsamlingsmetode.
  • Flere variabler endres i tråd med endringer i arbeidsmarkedet.
  • Aktualiteten på månedstall vil bli forbedret mot slutten av 2021 gjennom publisering av rene månedstall, og ikke kun tremåneders glidende gjennomsnitt som i dag.