Stabil sysselsetting

Publisert:

Foreløpige brudd- og sesongjusterte tall fra AKU viser nærmest uendret nivå på antall sysselsatte fra 4. kvartal 2020 til 1. kvartal 2021. Usikkerheten knyttet til endringstallene fra AKU er større enn normalt fordi det i tillegg til utvalgsusikkerhet er usikkerhet forbundet med de foreløpige bruddanslagene.

Fra og med 2021 har Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) endret spørreskjema i tillegg til at det er gjort enkelte endringer i utvalget som kan medføre brudd i tidsseriene. De viktigste endringene som er foretatt er forklart nærmere nedenfor. Det presenteres her foreløpige bruddanslag for de viktigste hovedstørrelsene i AKU. Med flere måneds- og kvartalstall fra den nye undersøkelsen vil bruddanslagene etter hvert kunne bli sikrere. Det vil derfor komme flere beregninger av bruddet i tidsserien i løpet av 2021 og revisjon i bruddanslagene må påregnes.

Alle tall i denne artikkelen gjelder personer i alderen 15-74 år.

Bruddanslag for sysselsatte på 5 000

De foreløpige bruddanslagene for sysselsatte i alderen 15-74 år er på 5 000, med andre ord anslås det at ny AKU viser 5 000 flere sysselsatte enn gammel AKU ville vist. Ikke-bruddjusterte tall på sysselsatte viser 28 000 færre sysselsatte siste år, altså fra 1. kvartal 2020 til samme kvartal 2021. Tar man hensyn til bruddanslaget på 5 000 var nedgangen på 33 000 siste år. Bruddjusterte tall som i tillegg er sesongjusterte viser en økning på 3 000 sysselsatte fra november (gjennomsnitt av oktober-desember og ensbetydende med 4. kvartal) 2020 til februar (gjennomsnitt av januar-mars og ensbetydende med 1. kvartal) 2021.

Tabeller: Foreløpige bruddjusterte tall fra AKU (Last ned, Excel)

Bruddanslag for arbeidsledige på 8 000

Foreløpige bruddanslag for arbeidsledige i alderen 15-74 år er på 8 000. Ny AKU viser altså 8 000 flere arbeidsledige enn gammel AKU ville vist ifølge foreløpige beregninger. Ikke bruddjusterte tall gir en økning på 38 000 i antallet arbeidsledige siste år, mens bruddjusterte tall gir en økning på 30 000. Foreløpige brudd- og sesongjusterte tall viser nedgang på 12 000 arbeidsledige fra november 2020 til februar 2021. Disse siste tallene er tremåneders gjennomsnitt navngitt etter midterste måned og derfor ensbetydende med henholdsvis 4. kvartal 2020 og 1. kvartal 2021. Kombinasjonen av usikkerheten knyttet til at AKU er en utvalgsundersøkelse og usikkerheten knyttet til bruddanslagene, medfører at vi ikke med sikkerhet kan vite om det faktisk har vært nedgang i ledigheten i denne perioden.

Ingen av de to ovennevnte bruddanslagene på 5 000 flere sysselsatte og 8 000 flere arbeidsledige er statistisk signifikante. At disse bruddanslagene ikke er signifikante betyr at man foreløpig ikke kan slå fast hvorvidt det faktisk har vært et brudd i disse to hovedstørrelsene i AKU. Metoden som er benyttet i beregningene av bruddanslagene er nærmere forklart i egen artikkel.

Bruddanslag for personer utenfor arbeidsstyrken

Bruddanslagene nevnt ovenfor medfører at bruddanslaget for arbeidsstyrken er på 13 000, altså summen av bruddanslagene for sysselsatte og arbeidsledige. Bruddanslaget for gruppen utenfor arbeidsstyrken er residualbestemt på bakgrunn av bruddanslaget for arbeidsstyrken og bruddet for personer i alt. Når det gjelder personer i alt er målpopulasjonen endret fra alle registrert bosatte til alle registrert bosatte i private husholdninger. Det medfører at personer bosatt i felleshusholdninger ikke lenger er med i AKU og at 27 000 færre personer inngår i målpopulasjonen. Dette bruddet på -27 000 for personer i alt er det ingen usikkerhet knyttet til.

At bruddanslaget for personer utenfor arbeidsstyrken er residualbestemt betyr at det er beregnet på grunnlag av bruddet for antall personer på -27 000 og bruddanslaget for arbeidsstyrken på 13 000. Det residualbestemte bruddjusterte anslaget for personer utenfor arbeidsstyrken blir dermed på -40 000, altså at ny AKU viser 40 000 færre personer utenfor arbeidsstyrken enn det gammel AKU ville vist.

Midlertidig opphold i oppdatering av tabeller

I tillegg til tabellen ovenfor er 6 AKU-tabeller i Statistikkbanken oppdatert med tall for 1. kvartal 2021. Ingen av tallene i disse tabellene er bruddjustert og endringstall fra disse tabellene må derfor tolkes med varsomhet. I løpet av 2021 vil flere tabeller oppdateres med nye tall etter hvert som tallene kvalitetssikres.

Det blir et midlertidig opphold i publiseringen av sesongjusterte månedstall fra AKU i påvente av å kunne beregne sikrere bruddanslag enn det som er mulig på nåværende tidspunkt. Anslått gjenopptakelse av publisering av sesongjusterte tall, som også vil være bruddjusterte, er høsten 2021.

De viktigste endringene

• Utvalget reduseres fra å omfatte alle registrerte bosatte 15-74 år til registrerte bosatte 15-89 år i private kosthusholdninger. Dette medfører at flere aldersgrupper inngår, mens for eksempel personer i førstegangstjenesten utgår

• Trekkeenheten endres fra familie til person og utvalgsplanen endres gradvis fra familieutvalg til personutvalg stratifisert etter personkjennetegn

• Tidligere kunne personer i samme familie svare for andre i familien. Når trekkeenheten endres til person kan ikke andre lenger svare på vegne av denne personen

• Undersøkelsen utvides med informasjon om lønn i hovedarbeidsforholdet for lønnstakere. Denne informasjonen hentes fra a-ordningen

• Undersøkelsen utvides med spørsmål om arbeid for hele husholdningen. Denne informasjonen blir samlet inn i kun en av de åtte intervjurundene

• Spørresekvenser, spørsmålsformuleringer og svaralternativer endres som følge av modernisering av språket, økt samordning internasjonalt samt tilpasset selvutfylling som fremtidig innsamlingsmetode

• Flere variabler endres i tråd med endringer i arbeidsmarkedet

• Aktualiteten på månedstall vil bli forbedret mot slutten av 2021 gjennom publisering av rene månedstall, og ikke kun tremåneders glidende gjennomsnitt som i dag

Faktaside

Kontakt