Gjennomsnittlig økte med 4,1 prosent mellom 3. kvartal 2021 og samme kvartal i år, til i overkant av 48 600 kroner. Med unntak av 2. kvartal 2020, som var sterkt påvirket av koronautbruddet, er det den høyeste lønnsveksten målt mellom samme kvartal påfølgende år i statistikken. I de to første kvartalene i 2022 var lønnsveksten fra året før på 3,3 prosent.

Lønnsveksten økte hovedsakelig i privat sektor. I 3. kvartal hadde sektoren en lønnsvekst fra året før på 4,1 prosent, mens tilsvarende økning i 2. kvartal var 2,8 prosent.

– En av grunnene til at lønnsveksten økte dette kvartalet er nedgangen vi så i gjennomsnittslønnen mellom 2. og 3. kvartal i 2021. For samme periode i år har derimot gjennomsnittslønnen vært nokså stabil, sier seksjonssjef Tonje Køber.

Lønnsnivået i 3. kvartal er vanligvis påvirket av sommerjobber med lavere lønn som trekker ned gjennomsnittslønnen. I 2021 ble denne effekten forsterket av gjenåpningen av samfunnet på våren og sommeren, noe som førte til at antall jobber økte kraftig gjennom høsten 2021

– Jobbveksten kom i stor grad i næringer som ble hardt rammet av koronarestriksjonene, og mange unge kom inn på arbeidsmarkedet, noe som bidro til å redusere lønnsnivået mer enn normalt i 2021, sier Tonje Køber.

Figur 1. Gjennomsnittlig avtalt månedslønn etter sektor, 1. kvartal 2019 - 3. kvartal 2022. Kroner

Høyere lønnsvekst for de med samme jobb

I 3. kvartal 2022 var det i underkant av 2,2 millioner som hadde samme jobb i 3. kvartal i fjor. Avtalt månedslønn for denne gruppen økte med 5,4 prosent fra året før. Det er 1,3 prosentpoeng mer enn for alle jobber, blant annet fordi mange av de nye jobbene er i næringer med lavere lønnsnivå. Økningen i lønnen blant dem med samme jobb var høyere enn i de to første kvartalene i år. I 1. og 2. kvartal var økningen på henholdsvis 4,8 og 5 prosent.

– Informasjon og kommunikasjon og teknisk tjenesteyting er eksempler på næringer som trekker lønnsveksten opp, sier Tonje Køber.

Det er mange jobber som ikke har lønnsvekst så langt i år, som skyldes at flere av resultatene fra årets oppgjør ikke er med i statistikken for 3. kvartal.

– Vi vil ha et bedre bilde av lønnsveksten for 2022 når vi publiserer tall for 4. kvartal 2. februar, da vil det meste av lønnsoppgjørene for 2022 være med i tallene, sier Tonje Køber.

Figur 2. Differanse i avtalt månedslønn mellom avsluttede- og nyansettelser, og endring i avtalt månedslønn for identiske jobber og alle jobber totalt. Prosent

118 000 flere jobber

Fra 3. kvartal 2021 til samme kvartal i 2022 ble det 118 000 flere , det tilsvarer en vekst på 4,0 prosent. Samtidig ser vi at antall ledige stillinger fortsatt er på et høyt nivå, til tross for en nedgang fra forrige kvartal med 7 prosent. Tall for 3. kvartal, som publiseres i dag, viser over 100 000 ledige stillinger.

Bak endringen på 118 000 flere jobber var det mange nye og avsluttede ansettelser (jobber). I løpet av året var det litt mer enn 904 000 nyansettelser og litt mindre enn 787 000 avsluttede ansettelser.

Gjennomsnittslønnen i jobbene som skiftes ut er lavere enn for alle jobbene samlet sett. I 3. kvartal hadde nyansettelsene i løpet av året en gjennomsnittslønn på 42 050 kr, mens jobbene fra året før som er avsluttet hadde 41 580 kr i snitt.

Figur 3. Endring i antall jobber fra 3. kvartal 2021 til 3. kvartal 2022, fordelt på næring. Antall