Gjennomsnittlig Avtalt månedslønn omfatter den faste lønnen som utbetales enten den er definert som time-, måneds-, 14 dagers- eller ukelønn. Avtalt månedslønn er den faktisk utbetalte lønnen ved tellingstidspunktet, og blir ofte betegnet som regulativlønn eller fast grunnlønn. Kvalifikasjonstillegg/kompetansetillegg og andre faste personlige tillegg skal inkluderes i denne lønnsarten. økte med 4,1 prosent mellom 3. kvartal 2021 og samme kvartal i år, til i overkant av 48 600 kroner. Med unntak av 2. kvartal 2020, som var sterkt påvirket av koronautbruddet, er det den høyeste lønnsveksten målt mellom samme kvartal påfølgende år i statistikken. I de to første kvartalene i 2022 var lønnsveksten fra året før på 3,3 prosent.

Lønnsveksten økte hovedsakelig i privat sektor. I 3. kvartal hadde sektoren en lønnsvekst fra året før på 4,1 prosent, mens tilsvarende økning i 2. kvartal var 2,8 prosent.

– En av grunnene til at lønnsveksten økte dette kvartalet er nedgangen vi så i gjennomsnittslønnen mellom 2. og 3. kvartal i 2021. For samme periode i år har derimot gjennomsnittslønnen vært nokså stabil, sier seksjonssjef Tonje Køber.

Lønnsnivået i 3. kvartal er vanligvis påvirket av sommerjobber med lavere lønn som trekker ned gjennomsnittslønnen. I 2021 ble denne effekten forsterket av gjenåpningen av samfunnet på våren og sommeren, noe som førte til at antall jobber økte kraftig gjennom høsten 2021

– Jobbveksten kom i stor grad i næringer som ble hardt rammet av koronarestriksjonene, og mange unge kom inn på arbeidsmarkedet, noe som bidro til å redusere lønnsnivået mer enn normalt i 2021, sier Tonje Køber.

Figur 1. Gjennomsnittlig avtalt månedslønn etter sektor, 1. kvartal 2019 - 3. kvartal 2022. Kroner

Høyere lønnsvekst for de med samme jobb

I 3. kvartal 2022 var det i underkant av 2,2 millioner som hadde samme jobb i 3. kvartal i fjor. Avtalt månedslønn for denne gruppen økte med 5,4 prosent fra året før. Det er 1,3 prosentpoeng mer enn for alle jobber, blant annet fordi mange av de nye jobbene er i næringer med lavere lønnsnivå. Økningen i lønnen blant dem med samme jobb var høyere enn i de to første kvartalene i år. I 1. og 2. kvartal var økningen på henholdsvis 4,8 og 5 prosent.

– Informasjon og kommunikasjon og teknisk tjenesteyting er eksempler på næringer som trekker lønnsveksten opp, sier Tonje Køber.

Det er mange jobber som ikke har lønnsvekst så langt i år, som skyldes at flere av resultatene fra årets oppgjør ikke er med i statistikken for 3. kvartal.

– Vi vil ha et bedre bilde av lønnsveksten for 2022 når vi publiserer tall for 4. kvartal 2. februar, da vil det meste av lønnsoppgjørene for 2022 være med i tallene, sier Tonje Køber.

Figur 2. Differanse i avtalt månedslønn mellom avsluttede- og nyansettelser, og endring i avtalt månedslønn for identiske jobber og alle jobber totalt. Prosent

118 000 flere jobber

Fra 3. kvartal 2021 til samme kvartal i 2022 ble det 118 000 flere Jobber og arbeidsforhold brukes her synonymt og er definert som jobb som kompenseres i form av lønn e.l. Betegnelsen innbefatter både hovedjobber og bijobber. En person kan ha flere jobber i ulike virksomheter. Flere jobber i samme virksomhet for samme person blir lagt sammen til én jobb., det tilsvarer en vekst på 4,0 prosent. Samtidig ser vi at antall ledige stillinger fortsatt er på et høyt nivå, til tross for en nedgang fra forrige kvartal med 7 prosent. Tall for 3. kvartal, som publiseres i dag, viser over 100 000 ledige stillinger.

Bak endringen på 118 000 flere jobber var det mange nye og avsluttede ansettelser (jobber). I løpet av året var det litt mer enn 904 000 nyansettelser og litt mindre enn 787 000 avsluttede ansettelser.

Gjennomsnittslønnen i jobbene som skiftes ut er lavere enn for alle jobbene samlet sett. I 3. kvartal hadde nyansettelsene i løpet av året en gjennomsnittslønn på 42 050 kr, mens jobbene fra året før som er avsluttet hadde 41 580 kr i snitt.

Figur 3. Endring i antall jobber fra 3. kvartal 2021 til 3. kvartal 2022, fordelt på næring. Antall