Antall Jobber og arbeidsforhold brukes her synonymt og er definert som jobb som kompenseres i form av lønn e.l. Betegnelsen innbefatter både hovedjobber og bijobber. En person kan ha flere jobber i ulike virksomheter. Flere jobber i samme virksomhet for samme person blir lagt sammen til én jobb. i 3.kvartal 2021 var det høyeste som noen gang er målt i statistikken Antall arbeidsforhold og lønn.

─ Jobbnedgangen vi så under koronautbruddet er hentet inn, da vi for første gang ser en vekst i antall jobber sammenlignet med kvartaler før korona, sier Tonje Køber, seksjonssjef for arbeidsmarked og lønn.

Sammenlignet med 3. kvartal 2020 er veksten på 4,5 prosent, mens den er på 0,7 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2019. Det tilsvarer 20.000 jobber.

Tallene for jobber bekrefter den positive utviklingen vi har sett i de siste publiseringene av månedstall.

En av tre jobber for pendlere fra utlandet er borte

De som pendler til Norge for å jobbe, [Ikke-bosatte er definert som personer registrert i Folkeregisteret med planlagt opphold i Norge på under seks måneder. Ikke-bosatte omfatter personer med et midlertidig personnummer (D-nummer) eller som er registrert som utvandret, men jobber i Norge., er ikke tilbake til det samme nivået som før korona. Fra 3. kvartal 2020 til samme kvartal i 2021 falt antall jobber med i underkant av 9 000 (-10,6 prosent). Dersom vi sammenligner med nivået før korona, i 3. kvartal 2019, er omtrent én av tre jobber borte.

For næringen bygg- og anleggsvirksomhet, hvor den største andelen av de ikke-bosatte befinner seg, ser vi de samme tendensene. Det er en økning i antall jobber fra 3. kvartal 2020 til 3. kvartal 2021, men for de ikke-bosatte peker tallene i motsatt retning; en nedgang på 17,4 prosent. Fra å stå for mer enn én av ti jobber i 3. kvartal 2019 utgjør de ikke-bosatte nå drøye 7 prosent av jobbene i næringen.

Færre ikke-bosatte i yrker uten krav til høyere utdanning

Den største nedgangen i antall jobber for de som pendler til Norge for å jobbe er i yrker som vanligvis ikke krever høyere utdanning, som hjelpearbeidere i jordbruk, skogbruk og fiske og renholdere (figur 1). For yrker som normalt krever høyere utdanning ser vi det motsatte; antallet jobber øker marginalt. Dette gjelder blant annet undervisningsyrker og ingeniører.

I forbindelse med publiseringen av tall for 3. kvartal 2021 blir det publisert en ny statistikkbanktabell. Tabellen gir en oversikt over lønnstakere og jobber fordelt på yrke, innvandringskategori, alder og kjønn.

Grafen viser antall jobber besatt av ikke-bosatte i utvalgte yrker og prosentvis endring fra samme kvartal året før. 3. kvartal 2021

Rekordmange nyansettelser blant personer under 25 år

Tall på [Arbeidskraftsstrømmer viser nyansettelser og avsluttede ansettelser det siste året. Nyansettelser er jobber (arbeidsforhold) som eksisterer et gitt kvartal, men som ikke eksisterer samme kvartal året før. Avsluttede ansettelser er det motsatte, altså jobber (arbeidsforhold) som ikke eksisterer et gitt kvartal, men som eksisterte samme kvartal året før. ] viser bevegelsene på arbeidsmarkedet det siste året som ligger bak jobbveksten i 3. kvartal:

  • Det var over 830 000 nyansettelser som er det høyeste noensinne
  • Det var spesielt mange nyansettelser blant de under 25 år
  • I overkant av 701 000 avsluttede ansettelser var en klar nedgang fra året før (ca. 845 000

Figur 2. Prosentvis endring i antall lønnstakere fra samme kvartal året før, fordelt på innvandringskategori. 1. kvartal 2018 - 1. kvartal 2022

At det var rekordmange nyansettelser i 3. kvartal må ses i sammenheng med at det ble opprettet få nye jobber i de foregående kvartalene, sammenlignet med tilsvarende kvartaler før koronapandemien (figur 2). Mange av nyansettelsene i 3. kvartal skyldes gjenåpningen av samfunnet utover i 2021, som har ført til større aktivitet på de delene av arbeidsmarkedet som ble hardt rammet av korona i 2020.

I underkant av 271 000 av nyansettelsene i 3. kvartal var blant personer under 25 år. Det bidro til at antall jobber økte mest blant de yngste med hele 11,0 prosent fra året før. Det henger sammen med at det i 2020 pga. koronarestriksjoner var lav aktivitet innen hotell- og serveringsvirksomhet og andre områder der mange av de under 25 år arbeider. I tillegg kan nedgangen blant ikke-bosatte ha bidratt til mindre konkurranse om jobbene som er tilgjengelig for de yngste.