372775
/arbeid-og-lonn/statistikker/agrl/aar
372775
statistikk
2019-05-31T08:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
agrl, Grunnlag for arbeidsgiveravgift, beregnet arbeidsgiveravgift, arbeidsgiveravgiftssoner.Lønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
true

Grunnlag for arbeidsgiveravgift

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

5,7 % 

endring siste år i grunnlag for arbeidsgiveravgift

Grunnlag for arbeidsgiveravgift og beregnet arbeidsgiveravgift, etter sektor og arbeidsgiveravgiftssone. Millioner kroner.
20172018
Grunnlag for arbeidsgiveravgift i altBeregnet arbeidsgiveravgiftGrunnlag for arbeidsgiveravgift i altBeregnet arbeidsgiveravgift
Samlet offentlig og privat sektor1 279 937166 4531 353 235175 667
Offentlig sektor351 97643 928375 94747 110
Privat sektor927 960122 525977 288128 558
Sone 1790 9050833 2920
Sone 1a18 793019 4220
Sone 237 048039 2060
Sone 310 806011 5320
Sone 438 387040 6870
Sone 4a19 409019 9770
Sone 512 128012 7720

Om statistikken

Statistikken dekker arbeidsgiveravgift og grunnlag for avgiften fordelt etter ulike kjennemerker. Arbeidsgiveravgiften har ulikt nivå i ulike deler av landet, avhengig av arbeidsstedets plassering. Les mer om arbeidsavgiftsoner i KLASS.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Arbeidsgivere er alle foretak eller privatpersoner som har betalt arbeidsgiveravgift.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift er summen av alle arbeidsgiveravgiftspliktige ytelser, som utgjør grunnlaget for hvor mye arbeidsgiveravgift arbeidsgiveren skal betale. Det skal beregnes arbeidsgiveravgift av alle kontantytelser, ulike naturalytelser og enkelte pensjonsforpliktelser.

Grunnlaget for arbeidsgiveravgift kan dekomponeres på følgende måte:

  • Lønn og andre godtgjørelser
  • Tilskudd og premier til pensjonsordninger
  • Refusjon av sykepenger
  • Lønnsgrunnlag

Lønn og andre godtgjørelser omfatter alle typer avgiftspliktig lønn og godtgjørelse for arbeid fra arbeidsgiver til den ansatte.

Tilskudd og premier til pensjonsordninger omfatter alle avgiftspliktige tilskudd og premier til pensjonsordninger fratrukket eventuelle egenandeler som arbeidstakeren er trukket for.

Refusjon av sykepenger fra NAV som arbeidsgiver har forskuttert. Dette kommer til fradrag i grunnlaget ved beregning av avgift.

Lønnsgrunnlag er definert som lønn og andre godtgjørelser  fratrukket refusjon av sykepenger.

Beregnet arbeidsgiveravgift er en avgift som arbeidsgivere må betale for sine ansatte som en del av finansieringen av folketrygden, og som beregnes som en prosentsats av samlet grunnlag for arbeidsgiveravgift. Avgiften er differensiert, slik at avgiftssatsen avhenger av næring og hvor arbeidsstedet er lokalisert.

Næringsgruppe. Det er forskjellige regler for hvilken sats og fribeløp som gjelder i ulike næringer. En arbeidsgiver kan ha virksomhet i flere næringer. Følgende inndelinger gjelder for rapportering av grunnlag for arbeidsgiveravgift:

  • Generelle næringer (tidligere beregningskode AA)
  • Helseforetak og deler av statsforvaltningen (tidligere beregningskode BB)
  • Sektorunntatt aktivitet og foretak i økonomiske vanskeligheter (tidligereberegningskode CC)
  • Jord- og skogbruk og fiskeri (tidligere beregningskode DD)
  • Godstransport på vei (tidligere beregningskode GG)

Sektor. Statistikken er inndelt i privat og offentlig sektor hentet fra Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF). Med privat sektor menes alle arbeidsgivere unntatt offentlig sektor. Offentlig sektor omfatter stats- og trygdeforvaltningen, kommuner og fylkeskommuner.

Kommune. Statistikken for lønnssum/lønnsgrunnlag er inndelt etter kommune. Kommunefordeling er basert på foretakene sin innrapportering til skatteregnskapet, samt påkoblet informasjon fra virksomhets- og foretaksregisteret (VoF) og lønns- og trekkoppgaveregisteret (LTO).

Standard klassifikasjoner

Sone for arbeidsgiveravgift

Arbeidsgiveravgiften er differensiert mellom geografiske områder. For en nærmere spesifikasjon av hvilke kommuner som tilhører den enkelte sone, se standard for arbeidsgiveravgiftssoner under nivå generelt i database for standard klassifikasjoner

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for næringslivets strukturer

Regionalt nivå

Nasjonalt nivå og sone for arbeidsgiveravgift. Det publiseres også tall på kommunenivå for lønnsgrunnlag.

Hyppighet og aktualitet

Årlig. Publisering innen seks måneder etter utløpet av året.

Internasjonal rapportering

Ingen

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Endelig statistikkfil blir lagret.

Bakgrunn

Formål og historie

Statistikken viser arbeidsgiveravgiften og grunnlaget for arbeidsgiveravgiften fordelt etter ulike kjennemerker. Formålet er å vise effekten av reglene som gjelder for beregning av arbeidsgiveravgiften. Statistikken ble første gang frigitt i 2010, med tall tilbake til 2007.

Brukere og bruksområder

Statistikken brukes blant annet av ulike departementer og forskningsinstitusjoner.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 8.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Statistikken kan sees i sammenheng med Skatteregnskapsstatistikk og arbeidskraftkostnader.

Lovhjemmel

Statistikkloven §2-1, §3-2 og §3-3.

EØS-referanse

Ingen

Produksjon

Omfang

Statistikken omfatter alle foretak som har rapportert arbeidsgiveravgiftspliktige ytelser til Skatteetaten. Det vil si at statsansatte med sentralt beregnet arbeidsgiveravgift ikke er inkludert.

Datakilder og utvalg

Til og med 2014 er statistikken bygget på opplysninger fra Skattedirektoratets skatteregnskap hvor arbeidsgiver 6 ganger i løpet av året sendte inn terminoppgaver som viste grunnlaget og beregnet arbeidsgiveravgift for de to foregående månedene. Fra og med 2015 er datagrunnlaget til statistikken basert på opplysninger fra a-ordningen. A-ordningen er en samordnet rapportering av lønns- og ansettelsesopplysninger til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå regulert av a-opplysningsloven.

Alle arbeidsgivere som har betalt ut lønn, kontantytelser eller naturalytelser må levere a-melding. Datamaterialet omfatter alle virksomheter som betaler arbeidsgiveravgift.

Statistikkgrunnlaget blir påkoblet informasjon fra Virksomhet- og foretaksregisteret (VoF). Statistikken publiseres i millioner kroner.

Statistikken er basert på totaltelling.

Datainnsamling, editering og beregninger

Til og med 2014 ble data innhentet fra skattedirektoratet. Fra 2015 er data innhentet fra a-meldingen.

Kontroll og editering av datagrunnlaget blir utført i flere ledd, der de fleste operasjonene er automatiserte. Arbeidsgiveren gjør den første kontrollen før materialet blir sendt til skatteoppkreveren. Deretter gjennomfører skatteoppkreveren kontroll og editering. Statistisk sentralbyrå kontrollerer konsistensen i materialet og sammenligner mot tidligere årganger og annen statistikk.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Statistikken er sammenlignbar tilbake til 2007. For data på kommunenivå er statistikken sammenlignbar mellom 2011 og 2014. Til og med 2014 ble kommunene hvor virksomhetene drev sin aktivitet rapportert av arbeidsgiver på terminoppgaven.

I rapporteringen til a-meldingen fra og med 2015 skal ikke kommunene som enheten driver sin aktivitet i rapporteres, bare hvilken arbeidsgiveravgiftssone aktiviteten blir utført i. På grunn av dette kan ikke lønnsgrunnlaget fordeles etter kommune for 2015.

Fra og med 2016 er regelen for arbeidsstedskommune endret, til å være lik virksomhetens forretningskommune.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

En feilkilde kan være feilrapportering fra oppgavegiver til A-ordningen. Det vil si at det kan være feil i opprinnelig oppgave, eller at korreksjoner er ført feil. Eksempelvis kan oppgavegiver rapportere en annen sone. For tall presentert på kommunenivå, korrigeres det for feilrapportering av sone.

Forsinkede oppgaver eller endringsoppgaver levert etter siste uttrekkstidspunkt vil også være kilde til feil.

En annen mulighet for feil kan være feil i koblingene mot Virksomhet- og foretaksregisteret.

I Skatteetaten sine regler for arbeidsgiveravgift er det regler og unntak som kan forklare noen ikke-strukturelle endringer for lønnsgrunnlag på kommunenivå, da reglene i sterkere grad gir føringer på at foretakene skal levere på rett sone enn kommune.

Revisjon

Ikke relevant

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB