Nedgang i arbeidsgiveravgiften

Publisert:

Samlet grunnlag for arbeidsgiveravgift utgjorde 1 432 milliarder kroner i 2020, en nedgang på 0,2 prosent fra 2019.

Koronapandemien gir synlige utslag i den årlige statistikken over arbeidsgiveravgift 2020. Sammenlignet med fjorårets tall er det nedgang i det samlete grunnlaget for arbeidsgiveravgift så vel som i beregnet arbeidsgiveravgift.

Nedgangen i samlet grunnlag for arbeidsgiveravgift er i hovedsak i privat sektor, hvor beløpet i 2020 er 1 030 milliarder kroner – en nedgang på 0,8 prosent fra 2019. I offentlig sektor utgjorde det samlete grunnlaget for arbeidsgiveravgift 401 milliarder kroner, en økning på 1,5 prosent sammenlignet med 2019. Tross økningen viser figur 1 at veksttakten i arbeidsgiveravgiftsgrunnlag også i offentlig sektor er redusert sett i forhold til hva den har vært de siste årene.

Figur 1. Utvikling i samlet grunnlag for arbeidsgiveravgift 2015-2020. Prosentvis endring fra året før.

2016 2017 2018 2019 2020
Offentlig sektor 5.1 3.9 6.8 5.2 1.5
Privat sektor 1.1 2.5 5.3 6.3 -0.8
I alt 2.1 2.9 5.7 6.0 -0.2

Redusert lønnsgrunnlag og økning i refusjoner

Figur 1 viser at virkningene av koronapandemien er størst i privat sektor. Den viktigste komponenten i totalt grunnlag for arbeidsgiveravgift, lønn og andre godtgjørelser, er redusert med om lag 3 milliarder kroner og 0,2 prosent i privat sektor, sammenlignet med fjoråret.

Samtidig med denne nedgangen viser figur 2 at det har vært en sterk økning i refusjoner i året som har gått.  Denne utviklingen henger sammen med at «refusjon av sykepenger» i 2020 også inkluderer refusjon av lønn til permitterte og refusjon av lønn til ansatte med koronarelatert fravær. I privat sektor ble det utbetalt nærmere 21 milliarder kroner i samlete refusjoner i 2020 – en økning på 20,2 prosent fra 2019.

Figur 2. Utvikling i lønnsgrunnlag og refusjoner i privat sektor 2015-2020. Prosentvis endring fra året før

2016 2017 2018 2019 2020
Lønn og andre godtgjørelser 1.1 2.9 5.1 5.9 -0.3
Refusjon av sykepenger -0.3 1.0 -0.3 6.7 20.2

Veksten stoppet opp i hele landet

Arbeidsgiveravgiften er regionalt differensiert og avgiftssatsen varierer etter hvor en virksomhet er lokalisert. I 2020 er det tilnærmet en vekststans i grunnlaget for arbeidsgiveravgift i samtlige arbeidsgiveravgiftssoner. Figur 3 viser at veksten er redusert i alle soner i 2020 sammenlignet fjoråret. Kun i sone 1 og 4 er veksttakten positiv. Sone 1, som omfatter de mest sentrale strøkene, har en vekst på beskjedne 21 millioner kroner fra 2019.

Figur 3. Sonefordelt utvikling i grunnlaget for arbeidsgiveravgift. Prosentvis vekst fra forrige år

2019 2020
Sone 1 6.1 0.0
Sone 1a 7.0 -1.3
Sone 2 5.1 -1.9
Sone 3 4.5 -1.1
Sone 4 5.0 0.3
Sone 4a 6.3 -1.3
Sone 5 5.5 -1.8

Redusert beregnet arbeidsgiveravgift

Et av myndighetenes koronarelaterte tiltak i 2020 var å redusere arbeidsgiveravgiften med 4 prosentenheter i mai og juni. Dette påvirker tallene for beregnet arbeidsgiveravgift, som i 2020 var på 185 milliarder kroner i alt. Det utgjør en nedgang på 0,9 prosent sammenlignet med 2019 og er et avvik fra veksttakten i beregnet arbeidsgiveravgift de senere årene. Av det samlete beløpet for beregnet arbeidsgiveravgift i 2020 utgjorde privat sektor 135 milliarder kroner, mens offentlig sektor stod for om lag 50 milliarder kroner.

Faktaside

Kontakt