Gjennomsnittlig Månedslønn er hovedbegrepet i lønnsstatistikken og omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus. Overtidsgodtgjørelser er ikke medregnet i månedslønna. per Heltidsekvivalent er en omregning av deltidsansattes lønn til hva den ville vært hvis de jobbet heltid. Dette gjøres ved å benytte stillingsprosenten som omregningsfaktor og gjør det mulig å sammenlikne månedslønna til deltids- og heltidsansatte.var 53 150 kroner i november 2022. Det er en økning på 4,6 prosent, tilsvarende 2 360 kroner, fra året før, ifølge nye tall fra statistikken Lønn.

Lønnsveksten har dermed tatt seg videre opp fra en vekst på 4,2 prosent i 2021.

– Lønnsveksten i 2022 er den høyeste vi har målt siden 2008. Likevel fikk vi i gjennomsnitt mindre å handle for i fjor, ettersom prisene økte betydelig mer, sier seksjonssjef Tonje Køber.

Prisveksten i 2022, målt ved årsveksten i konsumprisindeksen (KPI), var på 5,8 prosent. Lønnsveksten varierer imidlertid mye mellom ulike grupper.

Se hvilke enkeltyrker som hadde høyest og lavest lønnsvekst nederst i saken.

Høyest lønnsvekst i oljebransjen

Lønnsveksten har tatt seg opp i de fleste næringer. Lønnen økte klart mest i næringsområdet som i statistikken heter «Bergverksdrift og utvinning», som hovedsakelig består av oljebransjen. Månedslønnen i oljebransjen økte med hele 7,6 prosent til 82 130 kr, som er det høyeste av alle næringsområdene.

– Den høye lønnsveksten i oljebransjen skyldes i stor grad at Bonus omfatter kontante ytelser som ofte ikke er knyttet til bestemte arbeidsoppgaver hvor utbetalingene kommer ujevnt med hensyn til perioden de er opptjent i eller gjelder for. Bonuser er et beregnet gjennomsnitt per måned for perioden 1. januar til tellingstidspunktet økte mye. Det kan nok henge sammen med at det har vært et godt år i bransjen, med høy aktivitet og høyere priser på olje og gass, sier Tonje Køber.

I industrien var også lønnsveksten høyere enn vi har sett på mange år. Månedslønnen økte med 5,4 prosent, som blant annet var påvirket av møbel-, maskin- og kjemisk industri.

I undervisningssektoren økte lønnen kun med 2,3 prosent, som er klart lavere enn de andre områdene.

– Årsaken er lærerstreiken i fjor, som ble avsluttet med tvungen lønnsnemnd i september. Mange av de som jobber innenfor utdanning har derfor ikke fått årlig lønnsøkning ennå, sier Tonje Køber.

Tvisten skal behandles i Rikslønnsnemda 13. februar 2023.

Helse og sosialtjenester hadde også en noe lav lønnsvekst på 3,6 prosent. Det skyldes lav vekst innenfor kommunale helse- og omsorgstjenester, og streiken i private barnehager. Lønnsveksten i sykehusene var derimot mer på samme nivå som andre områder.

Figur 1. Endring i månedslønn fra året før etter hovednæringsområde, 2021 og 2022. Prosent

Lønnsulikheten stiger

Det var lavere vekst i Når vi fordeler alle lønningene fra lavest til høyest, er medianen verdien akkurat på midten (4 prosent) enn gjennomsnittlig månedslønn (4,6 prosent). Årsaken er at det er lønninger som er høyere enn median-lønnen som øker mest, og særlig de høyeste lønningene. De høye lønningene drar dermed opp gjennomsnittet.

– Dette betyr at det var de med høyest lønn som også hadde den største lønnsveksten. Slik har det vært de siste par årene, sier Tonje Køber.

Ulikheten i lønnsfordelingen, altså avstanden mellom de som har høyest og lavest lønninger, har økt i både 2021 og i 2022 etter flere år med liten endring. Det er særlig de 10 prosent høyest lønte som har størst lønnsvekst, både i 2021 og 2022.

Vi kan fordele alle lønningene fra lavest til høyest, og dele inn i 10 like store grupper, kalt desiler (se figur 2). Desil 1, altså de 10 prosent lavest lønte, hadde en lønnsvekst på 4,6 prosent i 2022. De 10 prosent høyest lønte hadde en lønnsvekst på 5,4 prosent. Lønningene på midten av fordelingen hadde relativt sett den laveste lønnsveksten.

– De lavest lønte fikk et betydelig lønnsløft i fjor på grunn av lønnsoppgjør som ga ekstra lavtlønnstillegg i flere bransjer. Likevel drar de med høyest lønn i fra, sier Tonje Køber.

Alle som har månedslønn på mer enn 78 290 kroner havner i gruppen blant de 10 prosent høyest lønte.

Figur 2. Endring i månedslønn fra året før etter desiler, 2021 og 2022. Prosent

Lønnsgapet mellom kvinner og menn øker

På slutten av  2022 var kvinners lønn 87,6 prosent av menns lønn. Det er en nedgang fra 87,9 prosent året før. Det betyr at lønnsgapet har økt.

Årsaken er at mennene hadde høyere lønnsvekst på 4,7 prosent mellom 2021 og 2022. For kvinnene økte lønnen med 4,4 prosent i samme periode.

– Noe av grunnen til den lavere lønnsveksten for kvinner, er at det generelt var lav lønnsvekst i kommunesektoren. Der jobber det mange kvinner, sier Tonje Køber.

I kommuneforvaltningen økte lønnen med 2,8 prosent fra året før. Den lave veksten skyldes blant annet den nevnte lærerstreiken. I tillegg var lønnsveksten moderat i helse- og sosialtjenester i kommunene, som sammen med utdanningssektoren står for flesteparten jobbene i sektoren.

Ser vi bort fra kommuneforvaltningen hadde kvinner høyere lønnsvekst enn menn i både statsforvaltningen og privat sektor. I sum økte likevel lønnsgapet.

Figur 3. Endring i månedslønn fra året før etter sektor og kjønn, 2022. Prosent

Mange nye jobber demper lønnsveksten

Lønnsveksten påvirkes også av de som bytter jobb, eller går inn eller ut av arbeidsmarkedet. Mellom 4. kvartal i 2021 og 2022 var det 880 000 Nyansettelser er jobber (arbeidsforhold) som eksisterer et gitt kvartal, men som ikke eksisterer samme kvartal året før. og 800 000 Avsluttede jobber(arbeidsforhold) er jobbene som ikke eksisterer et gitt kvartal, men som eksisterte samme kvartal året før.

At det var mange jobber som ble skiftet ut, bidro til lavere lønnsvekst. Det er fordi gjennomsnittslønnen i de nye jobbene er lavere enn i de andre jobbene. Det henger blant annet sammen med at mange av de nye jobbene har kommet innenfor områder med lavere lønnsnivå, slik som overnatting- og serveringsbransjen.

For de som hadde samme jobb begge år økte gjennomsnittlig Avtalt månedslønn omfatter den faste lønnen som utbetales enten den er definert som time-, måneds-, 14 dagers- eller ukelønn. Avtalt månedslønn er den faktisk utbetalte lønnen ved tellingstidspunktet, og blir ofte betegnet som regulativlønn eller fast grunnlønn. Kvalifikasjonstillegg/kompetansetillegg og andre faste personlige tillegg skal inkluderes i denne lønnsarten. med 5,2 prosent. Når vi tar med jobbene som skiftes ut økte den avtalte lønnen med 4,4 prosent. Jobbene som skiftes ut bidrar dermed til å trekke lønnsveksten ned samlet sett.

For gruppen med samme jobb som året før gikk lønnsveksten i 2022 opp frem til og med 3. kvartal da den var på 5,4 prosent. Lærerstreiken bidro også til lavere vekst i denne gruppen i 4. kvartal. Innenfor andre områder som oljenæringen og industrien ser vi at lønnsveksten tiltok ytterligere i 4. kvartal.

Yrkene med høyest og lavest lønnsvekst

Her ser vi på enkeltyrker hvor det befinner seg mer enn 5000 jobber.

Blant disse var det yrker tilknyttet oljebransjen som hadde høyest lønnsvekst. Både ledere innenfor olje- og gassutvinning, og «Sivilingeniører (geofag, petro-leumsteknologi, metallurgi mv.)» økte månedslønnen med mer enn 8 prosent fra 2021 til 2022.

Administrerende direktører er en annen høytlønnet gruppe som også hadde god lønnsvekst på 6,9 prosent.

I motsatt ende ser vi flere læreryrker med liten endring i månedslønnen mellom 2021 og 2022, som gjenspeiler den lave lønnsveksten innenfor undervisning på grunn av streiken.

Tall for øvrige yrker finnes i statistikkbanktabell 11418: Yrkesfordelt månedslønn, etter sektor, kjønn og arbeidstid 

Tabell 1. Topp 10 yrker med høyest lønnsvekst i 2022. Yrker med mer enn 5000 jobber

 Månedslønn 2021 (kr)Månedslønn 2022 (kr)Endring (prosent)
2146 Sivilingeniører (geofag, petro-leumsteknologi, metallurgi mv.)85030919808,2 %
1322 Ledere av olje- og gassutvinning mv.1105801194908,1 %
3258 Ambulansepersonell46450501007,9 %
1120 Administrerende direktører87240932406,9 %
3422 Trenere og idrettsdommere41150439706,9 %
5132 Bartendere31230333606,8 %
1346 Ledere av forsikring og finansvirksomhet1019201086606,6 %
3331 Speditører og befraktere50690539206,4 %
3312 Kundebehandlere lån og kreditt58200618806,3 %
2412 Finans- og investeringsrådgivere69380737006,2 %

Tabell 2. Topp 10 yrker med lavest lønnsvekst i 2022. Yrker med mer enn 5000 jobber

 Månedslønn 2021 (kr)Månedslønn 2022 (kr)Endring (prosent)
5312 Skoleassistenter33370343502,9 %
2354 Andre musikklærere47360487102,9 %
1420 Varehandelssjefer54850562202,5 %
4222 Kundesentermedarbeidere41610425802,3 %
5311 Barnehage- og skolefritidsassistenter mv.34260350502,3 %
3423 Sports- og aktivitetsinstruktører36620374602,3 %
3334 Eiendomsmeglere og - forvaltere74970759701,3 %
2330 Lektorer mv. (videregående skole)52390528400,9 %
2341 Grunnskolelærere48700490200,7 %
2342 Førskolelærere4368043590-0,2 %

 

I forbindelse med årets frigiving av lønnsstatistikk har vi både lagt ut nye tabeller og utvidet tabeller med ny informasjon i statistikkbanken.

Det er en ny tabell som gir desil- og prosentilfordelinger, samt grenseverdier for desilene fordelt på næring og kjønn. To nye tabeller som gir Gini-koeffisienter og forholdstall mellom desilgrensene 90 og 10. Den ene en tabellen gir fordelinger på kjønn og næring, og den andre tabellen fordeler på kjønn og sektor.

I år presenterer lønnsstatistikken foreløpig årslønn samlet for alle næringer i tabellene for årslønn, se tabell 11536 og 11417. Endelige tall for årslønn fordelt på næring og sektor blir frigitt i midten av mars når vi har endelig datagrunnlag for desember 2022. Samtidig frigis veksten i årslønn i nasjonalregnskapet i egen tabell (tabell 09786).

Tallene er forskjellig fordi lønnsstatistikkens årslønn omfatter kun utbetalt lønn og etterbetalinger fra lønnsoppgjør som er utbetalt i 2022. Veksten i årslønnen i nasjonalregnskapet avviker noe fra lønnsstatistikken blant annet fordi etterbetalinger for oppgjør i 2022 som først kommer til utbetaling i 2023 inkluderes i årslønnsveksten for 2022.