SSB publiserer lønnsstatistikk hvert år. Her kan du sjekke lønnsnivået i over 400 ulike yrker. Det er imidlertid mange som ikke kjenner seg igjen i tallene, spesielt når det gjelder gjennomsnittslønn. Gjennomsnittslønn er som regel heller ikke den beste indikatoren på hva som er en «vanlig lønn».

Det er nesten ingen som har en lønn som ligger akkurat på gjennomsnittet. I tillegg har over 60 prosent av lønnstakere lavere lønn enn gjennomsnittet. Det er fordi noen få lønnstakere med veldig høy lønn drar gjennomsnittet opp.

Når vi skal undersøke fordelingen av lønn i befolkningen, kan vi fordele alle lønnsmottakere fra lavest til høyest lønn. Da ser det ut som i figuren under. De fleste befinner seg i området rundt topp-punktet til graflinjen. De få som har veldig høye lønninger befinner seg til høyre i figuren.

Figur 1. Fordeling av månedslønn per heltidsekvivalent. Prosent

Figuren viser lønnsfordelingen i Norge. Gjennomsnittlig månedslønn ligger høyere enn median av månedslønn. Det er fordi lønnsfordelingen er skjev.

Kilde: Lønn, Statistisk sentralbyrå.

Gjennomsnittslønnen finner vi ved å summere alle lønnstakeres lønn, og dele på antall lønnstakere. Gjennomsnittlig per i 2021 var 50 790 kroner. Ganget med 12 gir det en årslønn på omtrent 610 000 kroner.

Mange vil oppleve at gjennomsnittet virker høyt. Det samme gjelder når vi ser på gjennomsnittslønnen innenfor hvert enkelt yrke. Derfor kan det være lite hensiktsmessig å sammenligne gjennomsnittslønnen med enkeltpersoners lønn. I stedet kan det være lurt å se på flere statistiske mål for å få et bedre bilde av lønnsnivået - både generelt og innenfor gitte yrker.

Median kan gi et bedre bilde

Medianlønn er et mål flere ofte kjenner seg igjen i. Medianlønnen påvirkes ikke på samme måte av de veldig høye lønningene i den ene enden av fordelingen, og er derfor typisk lavere enn gjennomsnittslønnen.

Når vi fordeler alle lønningene fra lavest til høyest, er medianen verdien akkurat på midten. Halvparten av lønningene er på den ene siden av medianen, og den andre halvparten på andre siden.

Visualisering av hvordan man beregner median. Når vi skal beregne medianen sorterer vi først gruppa i stigende rekkefølge. Så finner vi de(n) miderste lønnsverdiene.

I 2021 var median månedslønn 45 830 kroner per heltidsekvivalent. Det er nesten 5 000 kroner lavere enn gjennomsnittslønnen. Ganget med 12 gir det en årslønn på omtrent 550 000 kroner.

Her kan du se både median og gjennomsnittlig månedslønn for alle yrkene SSB har statistikk for.

Stor forskjell fra yrke til yrke

Jo flere som har veldig høye lønninger sammenlignet med «normalen» i et gitt yrke, desto mer vil gjennomsnittet avvike fra medianen. Et godt eksempel er en sammenligning mellom radiografer og finansmeglere.

Tabell 1. Månedslønn. Median og gjennomsnitt for radiografer og finansmeglere. 2021. Kroner

Median Gjennomsnitt
3211 Radiografer mv. 47 890 47 850
3311 Finansmeglere 74 540 104 330

Blant radiografer er det liten spredning i lønningene, og median- og gjennomsnittslønnen er nesten helt lik. Blant finansmeglere er det derimot veldig stor spredning. Der er det noen få med veldig høye lønninger som drar opp gjennomsnittslønnen, og avstanden mellom median og gjennomsnitt blir derfor stor.

Ulike mål – alle er «vanlige»

For å få et enda mer detaljert bilde av lønnsnivået innenfor et yrke kan vi også se på øvre og nedre kvartil. Nedre og øvre kvartil betyr at 25 prosent av lønningene er lavere enn nedre kvartil, og tilsvarende at 25 prosent av lønningene er høyere enn øvre kvartil. Mellom disse kvartilene finner vi altså halvparten av alle lønningene.

Tabellen under viser de ulike statistiske målene for fem valgte yrker. En månedslønn omkring alle disse statistiske målene er å regne som «vanlig».

Tabell 2. Månedslønn. Gjennomsnitt, median, nedre og øvre kvartil for valgte yrker. Kroner

Gjennomsnitt Median Nedre kvartil Øvre kvartil
2223 Sykepleiere 49 440 49 030 44 230 53 240
2341 Grunnskolelærere 48 700 49 160 45 260 52 910
2611 Jurister og advokater 73 850 66 670 53 010 86 250
4110 Kontormedarbeidere 42 540 40 400 36 510 46 590
5223 Butikkmedarbeidere 35 000 35 150 29 240 38 020

Lønnsnivået påvirkes av flere faktorer

Lønn påvirkes naturligvis også av mer enn bare hvilket yrke du har. Faktorer som hvor gammel du er, hvor lang erfaring du har, hvor mye du jobber og selvfølgelig utdanningsnivå, næring og sektor spiller alle en rolle.

Flere av disse faktorene kan vi sortere månedslønnen etter i statistikkbanken.

Det vil gi et bedre bilde av lønnsnivået som er relevant for den enkelte som ønsker å forstå mer om lønn og lønnsfordeling.

Her finner du månedslønn etter yrke (totalt 400), sektor og kjønn.

Her finner du månedslønn etter yrke (totalt 11), sektor og næring.

Her finner du månedslønn etter utdanningsnivå, sektor og næring.

Her finner du månedslønn etter sektor, næring og alder.