I forbindelse med årets publisering av lønnsstatistikken har vi gjort endringer i Statistikkbanken. I de fleste tabellene er det nå mulig å velge Alder (år) og Avtalt arbeidstid per uke (timer) som Statistikkvariabel: En statistikkvariabel er variabelen det skal lages statistikk av. Det er variabelen som skal oppgis i ulike statistiske mål som for eksempel gjennomsnitt og median.. Tabellen som omfatter Desilfordeling: Desilfordeling innebærer å sortere alle i statistikkgrunnlaget i rekkefølge fra laveste til høyeste lønn. Så deles dette sorterte statistikkgrunnlaget i ti like store grupper målt i antall heltidsekvivalenter, fra desil 1 til 10. eller Persentilfordeling: Persentilfordeling innebærer å sortere alle i statistikkgrunnlaget i rekkefølge fra laveste til høyeste lønn. Så deles dette sorterte statistikkgrunnlaget i hundre like store grupper målt i antall heltidsekvivalenter, fra persentil 1 til 100. av månedslønn er i tillegg utvidet med statistikkvariabelen Grenseverdi månedslønn (kr). Det finnes også tre nye tabeller i Statistikkbanken som fordeler månedslønn per november etter detaljert arbeidstid.

Dette gir mer informasjon og nye muligheter for brukere av lønnsstatistikken.

Alder og avtalt arbeidstid som nye statistikkvariabler

De fleste lønnstabellene er utvidet med Alder (oppgitt i år) og Avtalt arbeidstid per uke (oppgitt i timer) som statistikkvariabel. Det betyr at man kan hente ut de nye variablene på lik linje som de vanlige lønnsbegrepene, og få dem oppgitt i ulike Statistikkmål: Et statistisk mål er en sammenfatning av de (kvantitative) variabelverdiene de statistiske enhetene (her: arbeidsforhold) har. Eksempler: gjennomsnitt, median, nedre og øvre kvartil og totaltall..

Utklippet under er et eksempel på hvordan de nye statistikkvariablene kan brukes. Tallene er hentet fra tabell «11418: Yrkesfordelt månedslønn, etter sektor, kjønn og arbeidstid». Utklippet viser gjennomsnittet av månedslønn, alder og avtalt arbeidstid i yrkene «2212 Legespesialister» og «2223 Sykepleiere» for alle jobber («I alt») og heltidsansatte.

Utklippet viser gjennomsnittet av månedslønn, alder og avtalt arbeidstid i yrkene «2212 Legespesialister» og «2223 Sykepleiere» for alle jobber («I alt») og heltidsansatte. I 2021 var gjennomsnittlig månedslønn (i alt) for en legespesialist på 91 470 kroner. Det samme tallet for sykepleiere var på 49 440 kroner.

Tabellen viser hvordan de to yrkene varierer i gjennomsnittlig månedslønn. Gjennomsnittlig månedslønn for alle jobber er i tabellene oppgitt per heltidsekvivalent, noe som betyr at den blir omregnet til hva den ville vært dersom den gjaldt for en heltidsstilling. Gjennomsnittlig månedslønn avhenger av flere faktorer, blant annet alder og arbeidstid.

Gjennomsnittsalderen til sykepleiere er lavere enn for legespesialister. Lavere snittalder kan reflektere at en større andel av sykepleierne har kortere yrkeserfaring og ansiennitet enn legespesialistene. Yrkeserfaring og ansiennitet er noe som blant annet påvirker lønnsnivået. Tidligere arbeid viser hvordan gjennomsnittlig alder kan brukes for å si noe om sammensetningen av en gruppe.

Månedslønnen for de to yrkene varierer hvorvidt man ser på alle jobber eller for heltidsansatte. Gjennomsnittlig avtalt arbeidstid per uke for heltidsansatte viser hvor mange timer i uken i snitt de heltidsansatte har avtalt å arbeide ifølge arbeidskontrakten. Ved å sammenligne dette tallet med gjennomsnittlig arbeidstid per uke for alle jobber kan vi se hvor utbredt deltidsstillinger er for disse yrkene. Sykepleiere har en lavere gjennomsnittlig arbeidstid per uke enn legespesialister. Det viser at deltidsarbeid er mer utbredt blant sykepleiere. Generelt er deltidsjobber ofte lavere lønnet enn heltidsjobber, også hvis en regner om lønnen til å tilsvare heltid. Derfor bidrar det, som oftest, til å trekke gjennomsnittslønnen mer ned.

Alder og avtalt arbeidstid per uke gir altså hensiktsmessig tilleggsinformasjon om gruppen bak tallene og mulige forklaringer på lønnsnivået. For eksempel brukes de nye variablene til å forklare noe av lønnsforskjellen mellom kvinner og menn.

Tabeller etter detaljert arbeidstid

Det ligger tre nye tabeller under mellomoverskriften «Månedslønn etter detaljert arbeidstid per november» blant lønnstabellene i Statistikkbanken. Det gir muligheten til å fordele månedslønn etter intervaller av avtalt stillingsprosent og avtalt arbeidstid per uke i timer. I tillegg kan man som før fordele månedslønn etter heltid og deltid.

Tabellene fordeler månedslønn etter ulike kjennemerker, i tillegg til detaljert arbeidstid, som kjønn, næring (to-siffernivå), yrke (ett- og to-siffernivå), aldersgruppering og sektor.

Utklippet under er hentet fra tabell «13310 Månedslønn og alder, etter arbeidstid, kjønn og næring» for å vise hvordan månedslønn og antall arbeidsforhold fordeler seg på ulike intervaller av avtalt stillingsprosent i to gitte næringer.

Utklippet viser gjennomsnittlig månedslønn og antall arbeidsforhold for næringene «55-56 Overnattings- og serveringsvirksomhet» og «64-66 Finansiering og forsikring» etter intervaller av stillingsprosent. Gjennomsnittlig månedslønn for jobber med stillingsprosent 0-19 prosent i overnatting og servering er på 29 290 kroner.

«55-56 Overnattings- og serveringsvirksomhet» er en næring hvor 55 prosent av jobbene i lønnsstatistikken er deltidsjobber, mens «64-66 Finansiering og forsikring» kjennetegnes som en næring med flest heltidsjobber (stillingsprosent lik 100 eller mer).

Tabellen viser at jobber med lavere avtalt stillingsprosent typisk har et lavere lønnsnivå, selv om beløpet er omregnet til hva det ville vært hvis de jobbet heltid. Dette gjelder innenfor begge næringene.

Tabellen med desil- og persentilfordeling er i tillegg utvidet med grenseverdi

I tabell «12521 Desil- og persentilfordelt månedslønn, etter kjønn og sektor» er det gjort ytterligere utvidelser. I tillegg til at tabellen er utvidet med Gjennomsnittlig alder og Gjennomsnittlig avtalt arbeidstid per uke, har vi lagt til statistikkvariabelen Grenseverdi månedslønn (oppgitt i kroner).

Grenseverdien av månedslønn viser høyeste lønnsnivå i gitt desil. Til sammenligning viser gjennomsnittlig månedslønn hva snittet i månedslønn er blant gruppen som befinner seg i gitt desilplassering.

Utklippet viser gjennomsnittlig månedslønn og grenseverdi av månedslønn for menn og kvinner fordelt etter desiler. Grenseverdien i gitt desil er høyere for menn enn for kvinner. I desil 5 har menn en grenseverdi på 47 290 kroner.

Utklippet av tabell 12521 viser at menn generelt sett har større differanse mellom gjennomsnittet og grenseverdien av månedslønn sammenlignet med kvinner. Det indikerer at kvinner har et mer sammenpresset lønnsnivå. Tabellen viser også hvordan lønnsforskjellene mellom kvinner og menn øker hvor lengre opp i desilfordelingen man kommer. I nederste desil (desil 1) er forskjellen i gjennomsnittlig månedslønn på omtrent 400 kroner. Tilsvarende er det samme tallet på nesten 28 000 kroner i desil 10, hvor det er langt flere menn enn kvinner.