Variabeldefinisjon

Antall barn i husholdningen, uansett alder

  English
Navn Antall barn i husholdningen, uansett alder
Definisjon Som barn regnes her personer uansett alder som er registrert bosatt i husholdningen til minst én av foreldrene. Mindreårige som er bosatt sammen med andre voksne enn sine foreldre, for eksempel fosterbarn, regnes i denne sammenheng ikke som barn i husholdningen.
Gyldig fra 2001-01-01
Gyldig til
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
Kommentarer I FoB2001 er i noen få tilfeller antall barn i husholdningen større enn summen av antall barn i de familiene som inngår i husholdningen. Dette skyldes at noen barn ved en feil har fått eget familienummer selv om de bor sammen med minst en av sine foreldre. De blir derved ikke regnet som barn i familien, men regnes med som barn i husholdningen.
 
Statistisk enhet Husholdning
Ekstern kilde SKD - Sentralkontoret for folkeregistrering
Statistikkemne 02.01.20 - Familier, husholdninger
Referanse http://www.ssb.no/emner/02/01/20/familie/om.html
Statistikk Familier og husholdninger
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Alder ved årets utgang