Variabeldefinisjon

Utbetalt sosialhjelp i året

 
Navn Utbetalt sosialhjelp i året
Definisjon Variabelen viser mottakerens samlede stønadsbeløp utbetalt i løpet av rapporteringsåret. Dette er summen av bidragsbeløp og lån. Økonomisk sosialhjelp er en ytelse som utbetales til de som ikke kan sørge for eget livsopphold gjennom arbeid, og ytelsen skal ha et korttidspreg. Andre løsninger skal prøves først, og en eventuell tildeling skal skje ved en skjønnsmessig vurdering. Sosialhjelpsytelsen gis som lån, garanti for lån eller bidrag til å gjøre vedkommende selvhjulpen ved for eksempel yrkesopplæring.
Gyldig fra 1992-01-01
Gyldig til
Eier 350 - Seksjon for levekårsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde AID - Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Statistikkemne 03.04.30 - Trygd og sosialhjelp
Sensitivitet Sensitiv