Variabeldefinisjon

Antall måneder med ordinær utdanningsstønad

 
Navn Antall måneder med ordinær utdanningsstønad
Definisjon Utdanningsstønad gis til enslige forsørgere når det er nødvendig med utdanning for at vedkommende skal bli i stand til å forsørge seg selv ved eget arbeid. Stønaden skal dekke visse skoleutgifter og reiseutgifter, men kan også dekke nødvendig ekstra boutgifter og flytteutgifter i forbindelse med utdanningen.
Gyldig fra 1998-01-01
Gyldig til
Eier 350 - Seksjon for levekårsstatistikk
Kommentarer Utbetales bare i den tiden den enslige forsørgeren har rett til overgangsstønad. Viser antall måneder med stønad per halvår.
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde NAV
Statistikkemne 03.04.30 - Trygd og sosialhjelp
Sensitivitet Sensitiv