Variabeldefinisjon

Pengemengden M3

  English
Navn Pengemengden M3
Definisjon Det brede pengemengdebegrepet M3 defineres som summen av M2 og pengeholdende sektors beholdning av gjenkjøpsavtaler, unntatt oppgjørssentralers beholdninger, samt sertifikater og obligasjoner med løpetid inntil to år utstedt av pengeutstedende sektor.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 960 - Seksjon for finansielle foretak
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 11.01 - Aksjer, obligasjoner, seritfikater og øvrig kredittmarked
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller