Variabeldefinisjon

Årslønnsvekst, påløpt

  English
Navn Årslønnsvekst, påløpt
Definisjon Påløpt årslønn i nasjonalregnskapet er definert som lønnen en lønnstaker normalt vil motta i løpet av kalenderåret dersom vedkommende jobber full tid, ikke har fravær og ikke jobber overtid. Årslønnen omfatter fastlønn inklusive etterbetalinger, feriepengetillegg, bonus og uregelmessige tillegg knyttet til arbeidets art. Naturallønn, overtidslønn og sluttvederlag er ikke inkludert.
Gyldig fra 2012-01-01
Gyldig til
Eier 930 - Seksjon for nasjonalregnskap
Kommentarer Kun knyttet til publisering av kvartalsvis nasjonalregnskap
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 09.01 - Nasjonalregnskap
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller