Variabeldefinisjon

Overkurs/underkurs

 
Navn Overkurs/underkurs
Definisjon Differansen mellom verdipapirfondsandelenes markedsverdi på tegnings-/innløsningstidspunkt og andelenes pålydende verdi
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 940 - Seksjon for finansmarkedsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.13.20 - Andre finansieller foretak
Sensitivitet Sensitiv