Variabeldefinisjon

Andre eiendeler

 
Navn Andre eiendeler
Definisjon Andre eiendeler omfatter fordringer som ikke naturlig inngår i noen av de andre fordringsinstrumentene (aksjer, egenkapitalbevis, verdipapirfondsandeler, obligasjoner, sertifikater eller bankinnskudd). Det kan bl.a. være finansielle derivater, påløpte ikke-forfalte inntekter etc.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 940 - Seksjon for finansmarkedsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.13.20 - Andre finansieller foretak
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller