Variabeldefinisjon

Arbeidsmarkedstiltak, aggregert arbeidssøkerstatus

  English
Navn Arbeidsmarkedstiltak, aggregert arbeidssøkerstatus
Definisjon Grovinndeling av arbeidsmarkedstiltak i 3 hovedkategorier. Inndelingen blir gjort av SSB på bakgrunn av arbeidssøkerstatusene som finnes i NAVs arbeidssøkerfiler. De 3 hovedkategoriene er: ordinære tiltaksdeltakere, nedsatt arbeidsevne på tiltak og nedsatt arbeidsevne ikke på tiltak. Sistnevnte har mange forskjellige betegnelser hos NAV ut i fra behov for plan og oppfølging.
Gyldig fra 2004-01-01
Gyldig til
Eier 260 - Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk
Kommentarer Endring i variabelen TILTAK på ARENA-filene I forbindelse med endringer i tiltaksforskriften, gjeldende fra og med 01.01.2009, er betegnelsen "yrkeshemmede" erstattet med "personer med nedsatt arbeidsevne". Gruppen omfattet fram til mars 2010 de samme som de tidligere gruppene yrkeshemmede. Som følge av den nye tiltaksforskriften har NAV også endret grupperingen av tiltak. Den nye grupperingen gir en finere inndeling enn den gamle, jfr. ny og gammel tabell 6 og 7 i månedsstatistikken fra NAV. Av den grunn har SSB også valgt å fra 01.01.2009 endre sin gruppering som brukes i SSB kodelisten til variabelen tiltak på ARENA-filene. Endringen berører kun ordinære tiltaksdeltakere (1-5 i gammel kodeliste) som nå er slått sammen til én kode (1 i ny kodeliste). Fra mars 2010 ble også gruppen rehabiliteringspengemottakere og mottakere av tidsbegrenset uførestønad klassifisert som personer med nedsatt arbeidsevne. Dette berører gammel grovgruppe 5 i Arena-kodene, som er erstattet med gruppene 10, 11, 12, 13 og 14. En kan ikke se av Arena-kodene hvem som tidligere har vært rehabiliteringspengemottakere eller vært tidsbegrenset uføre. En må i tilfelle kople mot 2009-årgangene av disse filene, eller SFP. Som følge av endringene hos NAV i klassifiseringen av personer med nedsatt arbeidsevne fra og med mars 2010, har vi valgt å avslutte tidsserien i Statistikkbanken over personer med nedsatt arbeidsevne ikke på tiltak. Endringen berører ikke personer med nedsatt arbeidsevne på tiltak.
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde NAV
Statistikkemne 06.03 - Arbeidsledighet
Statistikk Arbeidsledige, registrerte
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller