Variabeldefinisjon

Epikrise

 
Navn Epikrise
Definisjon En sammenfatning av journalopplysninger som sendes det helsepersonell som trenger opplysninger for å kunne gi pasienten nødvendig og forsvarlig oppfølging. Epikrisen er knyttet til én innleggelse ved et behandlingssted og tjener som dokumentasjon på pasientbehandlingen. Foreløpig epikrise, sykepleiedokumentasjon og fysioterapi- sammenfatninger etc. inngår ikke i definisjonen. Epikrisetid: Tid (i dager) som går med fra pasienten skrives ut fra behandlingsstedet (utskrivningsdato) til epikrisen er sendt ut elektronisk eller pr post.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 330 - Seksjon for helsestatistikk
 
Statistisk enhet Sak
Statistikkemne 03.02 - Helsetjenester
Referanse http://www.helsedirektoratet.no/kvalitetsforbedring/kvalitetsindikatorer/somatiske_sykehus_14568
Statistikk Spesialisthelsetjenesten - StatRes
Sensitivitet Sensitiv