Variabeldefinisjon

Statistisk verdi

  English
Navn Statistisk verdi
Definisjon Statistisk verdi er verdien ved passering norsk grense. Toll, merverdi- og andre avgifter inngår ikke i den statistiske verdien.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 980 -
Kommentarer Ved import skal verdien settes til CIF-type (Cost Insurance Freight) verdi. Det vil si varens verdi ved norsk grense inklusive de omkostninger som er forbundet med leveringen av varen frem til grensen, hovedsakelig transportomkostninger og forsikring. For eksportens vedkommende er det på samme måte varens verdi ved norsk grense inklusive de omkostninger som er forbundet med å transportere varen dit, også kalt FOB-type (Free On Board) verdi. CIF og FOB er to typer av leveringsbetingelser kalt Incoterms. Disse leveringsbetingelsene er en avtale mellom kjøper og selger om hvem som bærer risiko, ansvar og kostnad knyttet til transport av varen til avtalt sted. For råolje som eksporteres med skip direkte fra installasjon på norsk kontinentalsokkel, regnes verdien ved avgang fra installasjonen. Når det gjelder råolje og naturgass som føres til utlandet gjennom rørledning, regnes den statistiske verdien ved passering ut fra norsk kontinentalsokkel. Verdien av transport over internasjonale farvann og inn til terminal i utlandet regnes som eksport av tjenester. Statistisk verdi for eksport og import av skip er overdragelsessum inklusive overtakelse av gjeld. For fisk norske fartøyer har fanget utenfor norsk tollgrense og direktelandet i utlandet, er statistisk verdi det som utbetales til fiskeren ved salg fra lager (fratrukket salgslagsavgift).
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 09.05 - Utenrikshandel
Statistikk Utenrikshandel med varer
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller
11009: Utenrikshandel med varer, etter varenummer (HS) og handelsområde/verdensdel
11008: Utenrikshandel med varer, etter varenummer (HS) og handelsområde/verdensdel
10482: Fastlandseksport, etter produksjonsfylke og varegruppe (SITC-basert) (mill. kr) (F)
09283: Eksport av fisk, etter land/handelsområde/verdensdel
09226: Eksport av råolje (via skip og rørledninger) og naturgass i gassform, etter land
08891: Utenrikshandel med IKT-varer, etter varegruppe (mill. kr)
08864: Utenrikshandel med varer, sesongjusterte hovedtall (mill. kr)
08820: Fastlandseksport, etter produksjonsfylke og varegruppe (SITC-basert) (mill. kr) (F) (avslutta serie)
08819: Utenrikshandel med varer, etter varegruppe (tresifret SITC) (1 000 kr)
08818: Utenrikshandel med varer, etter varegruppe (tresifret SITC) (1 000 kr)
08817: Fastlandseksport, etter produksjonsfylke og varegruppe (SITC-basert) (mill. kr) (F)
08816: Utenrikshandel med varer, etter anvendelsesområde (BEC) (mill. kr)
08809: Utenrikshandel med varer, etter varegruppe (en- og tosifret SITC) og land/handelsområde/verdensdel
08806: Utenrikshandel med varer, etter varegruppe (en- og tosifret SITC) og land/handelsområde/verdensdel
08805: Utenrikshandel med varer, etter anvendelsesområde (BEC) (mill. kr)
08804: Utenrikshandel med varer, hovedtall, etter land/handelsområde/verdensdel (mill. kr)
08803: Utenrikshandel med varer, hovedtall, etter land/handelsområde/verdensdel (mill. kr)
08801: Utenrikshandel med varer, etter varenummer (HS) og land
08800: Utenrikshandel med varer, hovedtall (mill. kr)
08799: Utenrikshandel med varer, etter varenummer (HS) og land
08792: Utenrikshandel med varer, hovedtall (mill. kr)